EU-valet – vem ska man rösta på om man inte vill ha GMO?

 

f4

F4 publicerade nyligen deras svar från alla partierna angående GMO-frågan. Det mailade varje parti och här ser ni hur de svarade:

Moderaterna

Moderaterna

Säger ni ja eller nej till GMO generellt?
Svar: Ja

Säger ni ja eller nej till GMO i jordbruk och livsmedel?
Svar: Ja

Hej och tack för ditt mejl.

Ett kort generellt svar är att vi inte har någta synpunkter på om arvsanlagen förbättrats genom slump, med radioaktiv strålning eller genom mer precisa metoder. (som GMO)

Detta rör sig om växtförädling när det gäller mat och mediciner i övrigt.

Moderaterna är ett parti som bejakar framsteg också inom det naturvetnskapliga fältet.

Vad gäller mediciner prövas dessa strängt med avseende på positiva effekter och risken för biverkningar.

Vad gäller växtsorter gäller att de i EU vetenskapligt prövas mot egentligen samma kriterier.

Med vänlig hälsning,

Moderaterna

(f4 anmärkning: I dokumentet från 17-20 oktober ”Handlingar Arbetstämma 2013” sid. 172, tredje stycket skriver Moderaterna)

Vi står inför stora utmaningar då världens befolkning växer och beräknas 2050 vara 9 miljarder människor. För att kunna försörja så många människor med livsmedel krävs snabba omställningar i jordbruken världen över. Vi tror att genetiskt modifierade organismer, GMO, kan vara en av flera viktiga vägar framåt för att öka avkastningen och få tillräcklig skörd.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna

Säger ni ja eller nej till GMO generellt?
Svar: Inget svar

Säger ni ja eller nej till GMO i jordbruk och livsmedel?
Svar: Ja

Hej!

Tack för ditt mejl.

I alla tider har människan utvecklat grödor som ger större avkastning. GMO-tekniken skulle kunna skapa nya sorter som minskar trycket på jordbruksmarken när världens befolkning växer och därigenom ger ökad social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Tyvärr har utvecklingen fokuserat på andra egenskaper hos växterna.

Vi är mycket oroade över den användning som GMO-tekniken idag har när det gäller kopplingen till bekämpningsmedel. En GMO-gröda kan tvinga odlaren att använda en viss typ av bekämpningsmedel. Det ökar risken för att ogräs och skadedjur utvecklar resistens mot bekämpningsmedlet vilket tvingar fram ökad användning av bekämpningsmedel. Också GMO som tagits fram för att avsöndra insektsgifter kan vara problematiska ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv.

Vi anser att GMO-grödor ska godkännas endast om de är säkra ur hälso- och miljösynpunkt. Oavsiktlig spridning ska förhindras, samexistens med konventionell/ekologisk odling ska regleras. Varor ska märkas så att konsumenterna själva kan välja.

Vänliga hälsningar

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet

Säger ni ja eller nej till GMO generellt?
Svar: Inget svar

Säger ni ja eller nej till GMO i jordbruk och livsmedel?
Svar: Nej

Hej och tack för ditt mejl!

Vi tycker inte att det ska vara tillåtet att odla och använda GMO (genmodifierade)-grödor.

I dagsläget finns en allt för stor osäkerhet kring risker och konsekvenser kring införande av GMO. Vi vet inte hur ekosystemen påverkas av att vi tar in dessa nya grödor. Vi har även sett exempel på hur genmodifierade grödor tas fram för att tåla starkare och mer bekämpningsmedel varpå giftspridningen ökar och hälsosäkerheten för arbetarna på fältet minskar.

Förespråkare för GMO brukar framhålla vikten av att öka produktionen av livsmedel för att mätta världens växande befolkning. Vi tror inte att lösningen är att ta fram genmodifierade grödor. Vi producerar 1,5 gånger så mycket mat som skulle behövas för att mätta världens befolkning.

Ytterligare ett problem med GMO är att dessa grödor planteras i så kallade ”monokulturer” så som tex. soja. Detta leder på längre sikt till utarmade jordar som slutligen tappar sin funktion som produktiva odlingsmarker. Vi vill istället se ett långsiktigt och uthålligt jordbruk där jordens begränsade jordbruksmark tas tillvara och fördelningen av livsmedel sker på ett mer rättvist sätt.

Vänliga hälsningar

Vänsterpartiets kansli

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna

Säger ni ja eller nej till GMO generellt?
Svar: Ja

Säger ni ja eller nej till GMO i jordbruk och livsmedel?
Svar: Ja

Hej,

Den moderna gentekniken är ett kraftfullt instrument till förändring som rätt förvaltad kan bemöta en av vår tids största utmaningar; att på lång sikt föda en växande världspopulation eller bekämpa sjukdomar medicinen hittills inte rått på.

Utvecklingen går snabbt när det gäller genteknik tillämpad på växter och djur. Eftersom allt liv har samma byggstenar finns också en oerhörd potential att påverka mänskliga celler och därmed mänskligt liv. Detta öppnar möjligheter till bland annat helt nya medicinska behandlingsmetoder men medför också nya etiska dilemman. Detta är inte något helt nytt.

Det har funnits etiska problem inom detta område långt innan den moderna gentekniken blev aktuell, även inom till exempel traditionell avel. Skillnader är dels hastighet och styrka på de instrument som nu är tillgängliga och dels att man nu kan göra genkombinationer som aldrig skulle ha uppstått på naturlig väg. Eventuella misstag och oförutsedda effekter får därför mycket större konsekvenser än tidigare. Det är viktigt att man går ytterst varsamt fram och att man i lagstiftningen kräver att etiska hänsyn ska tas.

Växt- och djurförädlingen kan bidra till en utarmning av det genetiska kapitalet genom att konkurrera ut befintliga sorter och raser. Utarmningen av gener ger mindre variation att bygga vidare på. Vi vet inte exakt vilka betingelser som kommer att gälla i framtiden. Därför är en så bred genetisk bas som möjligt en form av försäkring inför en okänd framtid. Utifrån förvaltarskapsprincipen ska EU och Sverige vara synnerligen restriktiva i att tillåta introduktion av genetiskt modifierade livsmedel.

Som konsument ska man ha möjlighet att undvika produkter som innehåller genetiskt modifierade organismer. En tydlig märkning, med möjligheter till kontroll och uppföljning måste därför finnas.

Teknik och etik får inte separeras. All forskning och bioteknisk verksamhet inklusive patent och växtförädlarskydd ska ytterst syfta till mänsklighetens gemensamma bästa och måste utgå från och respektera alla människors absoluta och okränkbara värde. Varken människan eller miljön får äventyras, därför måste försiktighetsprincipen hela tiden vara utgångspunkten vid olika prövningar av tillstånd.

Jonathan Lindgren
Jordbruk, miljö och arbetsmarknad
Kristdemokraterna

Miljöpartiet

Miljöpartiet

Säger ni ja eller nej till GMO generellt?
Svar: Ja

Säger ni ja eller nej till GMO i jordbruk och livsmedel?
Svar: Nej

Vi fick inget mejlsvar från Miljöpartiet. De menade att det var brist på administrativa resurser.

Vi träffade dock Kew Nordqvist som är jordbrukspolitisk talesperson för Miljöpartiet i riksdagen och han svarade på följande sätt:

”Vi är för GMO i slutna kärl [laboratoriemiljö]. Vi är däremot emot GMO i naturen för att den biologiska mångfalden hotas.”

Kew tillägger att han är den ensamma rösten för försiktighetsprincipen i Gentekniknämnden.

Centerpartiet

Centerpartiet

Säger ni ja eller nej till GMO generellt?
Svar: Inget svar

Säger ni ja eller nej till GMO i jordbruk och livsmedel?
Svar: Ja

Hej!

Tack för ditt brev och för dina frågor! Så här tycker Centerpartiet om GMO:

Genmodifierade produkter (GMO) har stora potentialer men kan också vara förknippade med risker.

Centerpartiet har valt att tillämpa försiktighetsprincipen i GMO-frågan med anledning av de risker som också följer med genmodifiering och där effekterna inte alltid är kända. Grundförutsättningen för att Sverige i framtiden ska använda GMO i kommersiell odling inom såväl jord- som skogsbruk är att gentekniken tillför påtaglig nytta och att varorna tydligt märks så att konsumenter och lantbrukare kan göra ett fritt val. En tydlig lagstiftning som klargör ansvaret för producerande, förädlande och säljande företag krävs.

Centerpartiet vill:

  • vara öppna för att det i framtiden kan användas GMO i kommersiell odling inom såväl jord- och skogsbruk. Dock ska försiktighetsprincipen fortsatt gälla.
  • att GMO-produkter ska märkas för att tillförsäkra konsumenter och lantbrukare ett fritt val.
  • att patent på liv och enskilda gener inte ska vara tillåtet.

Vänligen,

Inger Fredriksson

Centerpartiets Riksorganisation

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna

Säger ni ja eller nej till GMO generellt?
Svar: Inget svar

Säger ni ja eller nej till GMO i jordbruk och livsmedel?
Svar: Ja

Vi har en ledamot Josef Fransson som har skrivit en bra artikel om just GMO.

https://sverigedemokraterna.se/2011/11/19/josef-fransson-gmo-fakta-och-villfarelse/

önskar en fortsatt bra dag!

Åsa Edvardsson

f4:s anmärkning: Ur artikeln ovan

”Växtförädling för att ge grödor bättre skydd mot insekter, svampar och virus kan ske både med och utan genteknik. Den stora skillnaden är att med den nya tekniken [GMO] kan man rent tekniskt göra detta billigare, snabbare och med större precision.”

”Argumentationen från dem som är aktiva motståndare till GMO måste dock sägas vara under all kritik. Man använder ogenerat argument som är helt verklighetsfrämmande inom vetenskapen och det kan man hålla på med därför att folk i allmänhet har en allt för liten kunskapsbas.”

Folkpartiet

Folkpartiet

Säger ni ja eller nej till GMO generellt?
Svar: Inget svar

Säger ni ja eller nej till GMO i jordbruk och livsmedel?
Svar: Ja

Folkpartiet svarade inte på vårt mejl. Därför har vi valt att söka information på deras webbplats. Marit Paulsen har skrivit en artikel om GMO.

Ur artikeln:

I Europa är vi rädda för det som vi tror är farligt, samtidigt som vi helt lyckas bortse ifrån det som bevisats vara farligt. Vi har i EU – som jag också påpekade på mötet – fred, demokrati, mänskliga rättigheter och mat för dagen. Men uppenbarligen måste vi alltid ha något att vara rädda för. Vi har därför skapat oss en lagom farlig djävul i biotekniken. Och visst kan man förstå rädslan för GMO: Hittills har det mest handlat om att göda balansräkningarna hos ”the big six” (Monsanto och andra storföretag). Man tycks ha glömt vad tekniken egentligen kan användas till, t ex det gula ris som räddat barn med näringsbrist från att bli blinda.

Piratpartiet

Piratpartiet

Säger ni ja eller nej till GMO generellt?
Svar: Ja

Säger ni ja eller nej till GMO i jordbruk och livsmedel?
Svar: Ja

Hej!

Tack för att du skriver till Piratpartiet.

Genmodifierade bakterier och jäst/mögelsvampar används i många delar av industrin utan att det anses vara kontroversiellt. Pirtpartiet är i grunden teknikvänligt, och är därför inte mot någon teknik som sådan.

Däremot måste alla tekniker användas på ett ansvarsfullt sätt. I jordbruket anser vi att genmodifierade grödor ska vara tillåtna under reglerade former som ser till att trygga säkerheten för ekosystemen.

Eftersom det finns människor som av olika anledningar vill avstå från att äta matvaror som innehåller GMO anser vi att sådana matvaror ska ha en tydlig märkning. Det betyder inte nödvändigtvis att vi tycker eller tror att de är farliga, men att människor ska ha rätt till den information de önskar för att själva fatta beslut om hur de vill göra.

Jag hoppas att svaret var till hjälp. Hör gärna av dig igen om vi kan hjälpa till med något mer!

Hälsningar,

Henrik Bränden (Piratpartiet)

Feministiskt Initiativ

Feministiskt Initiativ

Säger ni ja eller nej till GMO generellt?
Svar: Inget svar

Säger ni ja eller nej till GMO i jordbruk och livsmedel?
Svar: Nej (vår tolkning)

Hej!

Vad bra att du intresserar dig för vår politik! Din fråga är viktig.

Du kan hitta en hel del information om vår miljö-politik på

http://feministisktinitiativ.se/politik/miljo/

Där ligger fokus inte direkt på GMO. Däremot har F! ett mycket uttalat stöd för ekologisk produktion, vilket ger tydliga ledtrådar om vad vi står för.

Om du blir medlem kommer du att få möjlighet att mer direkt påverka vår politik. Våra politiska dokument uppdateras regelbundet och några mera specifika ställningstaganden om GMO skulle kunna tänkas vara på sin plats.

Vänliga hälsningar!

Enhet

Enhet

Säger ni ja eller nej till GMO generellt?
Svar: Nej

Säger ni ja eller nej till GMO i jordbruk och livsmedel?
Svar: Nej

Hej!

Vi är emot GMO både generellt och i jordbruk och livsmedel.

Mvh Sara

TOP 10 ”ännu grönare” nyårslöften

1499559_521585104605568_1854057400_n1. Gör din egna kompost hemma. Bor du i lägenhet kan du testa den här typen av kompostering.

2. Gå med i en organisation som jobbar för hållbarhet. Genom att gå med har du en större chans att påverka fler människor. Det behöver inte vara Greenpeace eller WWF utan det kan innebära att du stöder en mindre grupp som jobbar inom ett område som du brinner för. Kanske CCB, organisation som jobbar för att rena Baltiska havet? Eller kanske något som hjälper Amazonas?

3. Plantera blommor i din trädgård eller på din balkong. Bin älskar galna kombinationer av blommor i en och samma kruka men hatar gräsmattor. En gräsmatta är lika med öken ur binas perspektiv. Se den här inspirerande TedEx talarens föreläsning om hur vi kan hjälpa bina.

4. Gå med in din lokala ”Guerilla gardeners” grupp. Det är en organistation som planterar blommor och träd på övergivna industriområden eller i standskvarter där det inte finns mycket grönt. Läs gärna artikeln om Guerilla gardening i Malmö.

5. Hjälp till med att städa upp en strand i din närhet. Antingen ensam eller tillsammans med någon organisation. Kanske med Städa Sverige?

6. Köp ”Tvättnötter” och använd istället för tvättmedel och sköljmedel. Ta tre nötter, stoppa i dem i en liten tygpåse och lägg den i maskinen tillsammans med kläderna. Man kan köpa nötterna på ”Astrid och aporna” i Malmö eller online, här.

7. Välj rätt energi hemma! Nu är det hög tid att göra nytt el-val igen. Ifal du bor i villa så är det självklart optimalt att välja solceller men du kan även göra ett hållbart val ifall du bor i lägenhet. Du kan ringa till Niklas Renfro som är energirådgivare för Malmö Stad och få en gratis rådgivning.

8. Investera i en bärbar solcellladdare för din mobiltelefon. Här kan du se olika modeller. Den billigaste kostar endast 129kr. Jag har själv köpt den här iPhone laddaren för 149kr från Kjell & Co.

9. Hjälp Svrige bli GMO-fritt! Genmodifierad mat (GMO) är skadligt för både hälsan och naturen. Läs mer om hur du kan hjälpa på den här sidan.

10. Våra hav är så överfiskade att det är förvånansvärt att vi fortfarande har någon fisk kvar. Se gärna den här videon som snabbt och enkelt förklarar hur vår situation är idag och hur vi kan påverka. Se även WWF’s guide till hur man handlar fisk miljövänligt.