Annons

Annons

Annons

opinionEslöv

Framtiden för stationshuset

Framtiden för Harlösas ikoniska stationshus är oviss. Eslövs kommunala bostadsbolag, EBO, vill sälja fastigheten. Eslövs kommun vill inte ta över ansvaret trots att det kommunala biblioteket är inrymt i huset.

Ordföranden i Harlösa byalag, Caj Lindblom, har framfört ett intressant förslag att huset skulle kunna utnyttjas för det blivande biosfärområdet, Storkriket.

EBO och kommunen borde ta emot förslaget med entusiasm men slår ifrån sig. Argumenten är dåliga eller direkt felaktiga. EBOs representant påstår till exempel att detaljplanen inte medger något annat än bostäder. Det är fel. Planen tillåter också ”allmänt ändamål”, till exempel biblioteket, vilket EBO naturligtvis vet.

Harlösa Stationshus

Bild: Gunilla Wedding

EBO påstår att renovering skulle medföra dyra krav på tillgänglighetsanpassning. Byggnaden är emellertid av kulturhistoriskt intresse och ska skyddas mot förvanskning, vilket medför att det inte alls är säkert vilka tillgänglighetskrav som faktiskt skulle få genomslag.

Annons

Annons

Argumentet att lokaler för biblioteket eller verksamhet knuten till det kommande Storkriket inte skulle höra till EBOs ”kärnverksamhet” stämmer dåligt med vad man själv säger på sin hemsida. EBO håller med till exempel kommersiella lokaler och skolor. Man bidrar till ”bra service i byarna”. Och det är för EBO ”viktigt att bedriva verksamhet som främjar en långsiktig och hållbar utveckling av Eslövs kommun”. Uppdraget är uppenbart bredare än enbart att tillhandahålla bostäder om de fina orden är något mer än pynt på hemsidan.

Att EBO vill göra sig av med stationshuset beror rimligtvis på att Försvarsmakten motsatt sig bygglov för bostadsändamål på grund av bullerproblemen. Enligt uppgift från Mark- och miljödomstolen i Växjö har EBO förlorat striden om bygglov genom beslut av Regeringen.

Att hitta en privat köpare lär bli besvärligt. En byggnad, som inte kan användas för bostäder, är nog inte så attraktiv när planen inte medger kommersiell verksamhet. Vem vill köpa för att bara hyra ut bottenvåningen till kommunen och ha övriga våningar tomma samtidigt som man får speciella underhållskrav? Att försöka ändra detaljplanen för att göra det lättare att sälja skulle bli ett långdraget och resurskrävande sätt att svika ansvaret mot Harlösa för en värdefull byggnad.

Annons

Kommunens representant slår ifrån sig när det gäller förslaget att nyttja huset för Biosfärområde Storkriket med motiveringen att Eslöv inte äger frågan. Det är rätt att Sjöbo och Lund är parter, men en kulturhistoriskt värdefull byggnad mitt i Vombsänkan är helt i linje med principerna för ett biosfärområde. Stationshuset i Harlösa skulle kunna bli en viktig resurs i Storkriket med lite offensiv hållning från Eslöv.

Lars Emmelin

professor emeritus i fysisk planering, tidigare vice-ordförande i Biosfärområde Blekinge Arkipelag.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan