Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Vården behöver ingen omorganisation

Som regionpolitiker har vi det yttersta ansvaret för att den skånska sjukvården ges rätt förutsättningar för att klara sitt uppdrag. Region Skåne har stora utmaningar och det är extra viktigt att vi politiker tänker efter innan vi fattar beslut som får stor påverkan på sjukvårdens medarbetare och verksamheter.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Henrik Fritzon (S) vid Region Skånes fullmäktigemöte i Kristianstad på torsdagen. Foto: Johan Nilsson

Annons

Nyligen enades fem av åtta regionpartier kring beslut om nästa mandatperiods organisation som kommer skapa mer administration och stor oreda för vårdpersonalen. Liberalerna är kritiska. Majoritetens förslag innebär bland annat att antalet politiska uppdrag i regionens politiska organ utökas från dagens 386 till cirka 414. Det är fel väg att gå.

Under mandatperioden har styrning och ledning gentemot vården haft stora brister vilket också påpekats av revisionen i flera rapporter. Kritiken består i att den politiska organisationen inte speglas av förvaltningsorganisationen. Det finns då två alternativ antingen omorganiserar sig politiken eller våra vårdverksamheter. I en tid då våra medarbetare arbetar hårt för att förbättra tillgänglighet, förbättra rutiner och arbetsmiljö vore en omorganisation ute i verksamheterna förödande.

Annons

Annons

Vården behöver arbetsro – inte en ytterligare omorganisation.

Vården behöver arbetsro. Foto: Isabell Höjman.

Bild: TT

Liberalerna hade ett eget förslag till organisationsförändring som tyvärr inte fick stöd i regionstyrelsen. Liberalerna säger nej till fler politiker och mer administration. Liberalerna är av uppfattningen att vården behöver fler medarbetare, inte fler politiker och byråkrater. Vi motsätter oss därför den utökning av antalet politiska uppdrag som majoritetens förslag innebär.

Välfungerande lednings- och styrningsfunktioner är av stor vikt för att ge verksamheterna så goda förutsättningar som möjligt. Liberalerna vill ge sjukhusstyrelserna bättre förutsättningar att leda och styra sin verksamhet.

I flera revisionsrapporter som genomförts har en återkommande kritik varit att Region Skånes politiska organisation och tjänstemannaorganisation måste gå hand i hand. Liberalerna instämmer i denna kritik och menar på att dagens och framtidens modell med sjukhusstyrelser innebär ett alltför otydligt mandat, vilket i sin tur försvårar arbetet med att behålla medarbetare samt öka tillgängligheten till vården.

Våra politiska kollegor i Region Skåne hävdar att demokratin måste få kosta och att det behövs fler politiker för att säkra demokratin. Inget kan vara mer fel. Fler politiska poster och politiker är inte en garant för en stark demokrati. Liberalerna är starkt övertygade att demokratin stärks genom att beslut tas i de formella möten som är avsatta med såväl transparanta som välunderbyggda beslutsförslag.

Annons

Annons

I flera mandatperioder har Region Skånes administration ökat. Liberalerna anser att det är fel väg att gå. Vi i egenskap av förtroendevalda kan inte kräva att våra verksamheter ska effektiviseras och anpassa sig, samtidigt som den politiska överbyggnaden sväller.

Vi politiker måste ge vården förutsättningar att ha bra arbetsmiljö, bra beslutsvägar så att vi kan arbeta bort köer för allas vår skull. Gör om och gör rätt.

Gilbert Tribo (L)

Gruppledare

Camilla Mårtensen (L)

Gruppordförande

Annons

Annons

Till toppen av sidan