Lund

Två bilar i sidokollision

Lund
Lund Två bilar kolliderade under söndagseftermiddagen i korsningen mellan Ringvägen och Östra Stattenavägen i centrala Lund. Under räddningsarbetet stängdes Östra Stattenavägen av.

Larmet om olyckan inkom vid 16.06 under söndagseftermiddagen.

– Det har varit en sidokollision mellan två stycken personbilar med fem stycken personer totalt. Ambulansen håller på och undersöker dem nu, säger Ola Nilsson, teamledare på SOS alarm.

Enligt räddningstjänsten behövde ingen föras till sjukhus. Tre ambulanser åkte till adressen och Östra Stattenavägen stängdes tillfälligt av.

– Det var lite rörigt i samband med räddningsarbetet, säger Måns Krook, inre befäl på räddningstjänsten Syd.

Räddningstjänsten var klara vid 16.56 och lämnade då platsen.

Lund

Marken vid Stenkrossen undersöks

Personalen som utförde markundersökningarna var iförda heltäckande skyddsdräkter.
Foto: Joakim Stierna
Lund
lund Kommunens konsult Tyréns var på onsdagen på plats och gjorde markundersökningar på Stenkrossen. Föroreningar hittades i jorden i höstas och kommunen vill nu se exakt hur de är avgränsade.
Stenkrossen markundersökning
Foto: Joakim Stierna

– Vi utförde markundersökningen under hösten. Under onsdagen gör vi en fördjupad undersökning. Vi avgränsar de föroreningar vi har hittat tidigare, säger Niklas Björnevid, projektledare på tekniska förvaltningen.

Kvarteret Stenkrossen/Råbykungen är ett gammalt industriområde. Platsen har använts som petroleumlager och som avlusningsanläggning. Det innebär, enligt kommunen, att delar av marken är kraftigt förorenad.

Kommunen skriver i sitt pressmeddelande att den fördjupade undersökningen, som utförs av kommunens konsult med hjälp av en speciell borr, syftar till att får en bättre bild av vilka ämnen det finns i marken och hur stora halter det rör sig om.

Börjar sent i vår

Fastigheten Stenkrossen ska bebyggas med hus. Men först måste marken saneras. Vem som ska göra det arbetet, och övriga markförberedelser som ledningsdragningar och geotekniska undersökningar, är inte bestämt. Entreprenaden ska handlas upp under våren. Under senvåren kan jobbet påbörjas och pågå fram till våren 2023.

Ett antal byggnader på Stenkrosstomten ska också rivas. Det rör sig om gatuköket, lagerlokalen intill Hardebergaspåret, en liten verkstad vid Stenkrossen och en gammal nätstation som ligger på Gylleholmsgatan.

Enligt detaljplanen ska kvarteren Stenkrossen/Råbykungen förtätas med uppemot 325 nya bostäder, står det på kommunens hemsida. Arkens förskola ska få nya lokaler med en tillhörande gård på cirka 4000 kvadratmeter.

Kulturverksamheten kommer att fortsätta i de befintliga lokalerna, men också i nya byggnader i kvarteret Stenkrossen. Idrottsverksamheten och idrottshallen finns också kvar. De fyra byggnaderna som är av kulturhistoriskt värde samt de flesta av träden ska bevaras. Hardebergaspåret ska stärkas som gång- och cykelstråk.

Området ska gestaltas med hänsyn till områdets befintliga värden, dess placering i staden samt omgivningens förutsättningar.

– Byggtiden är väldigt lång så människor kan förvänta sig att det kommer att vara en byggarbetsplats under lång tid. Projektet ska genomföras i etapper eftersom det är så trångt. Man kan nog räkna med fem år, säger Niklas Björnevid.

Gator åtgärdas

Först därefter kan gatorna runt kvarteret kommer att renoveras för att skapa en tydligare stadsmässig upplevelse. Gylleholmsgatan, Arkivgatan och Södra vägen kommer att kompletteras med trädplanteringar för att kompensera för de befintliga träden inom området som kommer att behöva fällas i samband med byggarbetet. Kommunen ska också bygga ett torg med en multisportyta och anlägga en liten parkyta inne i kvarteret.

Lund

Större skejthall på Brunnshög ska utredas

Lunds kommun ska utreda förutsättningarna för en större skejthall på Brunnshög.
Foto: Charlie Neibergall
Lund
Lund Det har länge funnits Lundaförslag och önskemål om en permanent skateanläggning på Brunnshög. Nu vill Lunds kommun ta fram en plan, inte bara för nyttjandet av den temporära skejtytan på Brunnshög utan även för en större inomhushall i området.

Miljöpartisten Peter Bergwall påpekar i sin skrivelse från september förra året att den skejtyta som sedan 2020 finns i närheten av spårvägsstationen Brunnshögstorget är temporär och liten. Det är tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen som i samarbete med Brunnshögs projektgrupp bland annat fixat en asfaltyta, belysning och sittplatser.

Haft förväntningar på mer

Lunds Skateboard & Konstförening, LSKF, har därefter själva anlagt olika ramper och liknande. Föreningen har sedan haft förväntningar på att samarbetet som initierades av kommunen skulle gälla något mer än bara en yta att vara på. En yta de beskriver som väldigt liten och med för ändamålet dåligt underlag.

– Samtidigt är platsen enligt LSKF välbesökt då många skejtare söker sig dit på grund av att det börjar bli trångt om utrymmet på Söderlyckan samt i inomhusladan på Östra Torn, skriver Peter Bergwall.

Ska bli torg

Eftersom ytan så småningom ska omvandlas till ett torg menar Peter Bergwall att kommunen bör undersöka möjligheten till en permanent lösning.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår nu att kommunen nu uppdaterar samarbetet med LSKF och först och främst ta fram en plan för nyttjandet av skejtytan på Brunnshög.

Större skejtanläggning

Förvaltningen föreslår dessutom att de själva ska få i uppdrag att undersöka lokaler och förutsättningar för en större skejtanläggning inomhus. Enligt önskemål från LSKF kan det röra sig om en anläggning inte bara för skejt utan även för andra verksamheter som dans, gym och parkour.

Ärendet tas upp vid nästa möte i kultur- och fritidsnämnden den 27 januari.

Malmö

Smittan gör att många skolklasser skickas hem

Distansundervisning i fem dagar gäller för klasser med smittade elever eller lärare.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Malmö
Lund
Malmö / Lund Ett stort antal klasser på de kommunala skolorna i Malmö och Lund arbetar just nu på distans på grund av bekräftad covid-19 bland elever eller lärare.
– Det här är en siffra som ändrar sig hela tiden, säger Serena Rosberg, verksamhetschef på barn- och skolförvaltningen i Lunds kommun.

Folkhälsomyndigheten har i dagsläget som huvudprincip att all undervisning i grundskolan och gymnasiet ska ske på plats i klassrummen. Samtidigt skenar covidsmittan i såväl Skåne som Sverige, och de senaste veckorna har det flera gånger rapporterats om rekordnoteringar av antalet nya fall.

Smittspridningen tar sig även uttryck i skolvärlden. Trots rådet om närundervisning skickas skolklasser hem för distansstudier när en elev eller lärare får covid-19. Beslut om distansundervisning fattas av ansvarig kommunförvaltning i samråd med regionens smittskyddsenhet.

Många klasser skickas hem

När Skånskan ringde runt till berörda förvaltningar i Malmö och Lund vid lunchtid på onsdagen, arbetade knappt hundra klasser från de kommunala skolorna hemifrån på grund av bekräftad smitta.

– Det här är ju en siffra som ändrar sig hela tiden. I nuläget har vi 30 klasser från 16 grundskolor på distans, säger Serene Rosberg.

I Malmö såg statistiken för grundskolorna snarlik ut. Det handlar i de flesta fall om smitta i enskilda klasser, men på till exempel Fågelbacksskolan har hela årskurs 8 distansundervisning veckan ut.

– I majoriteten av fallen är det smittspridning bland eleverna, kommenterar Jenny Cederbom, presskommunikatör på Malmö grundskoleförvaltning.

Även bland kommunernas gymnasieskolor var många klasser hemskickade på grund av smittan, de flesta av dem på Polhemsskolan i Lund samt Malmö Borgarskola.

Fem dagars distansstudier

Efter att ett beslut om distansundervisning fattats för en klass ska berörda elever och lärare arbeta hemifrån i fem dagar för att bryta smittkedjan. Detta innefattar även helgdagar.

– På individnivå kan man behöva stanna hemma längre, om man skulle insjukna, säger Serene Rosberg, verksamhetschefen på barn- och skolförvaltningen i Lunds kommun.

Lund

Regler för bosättning för nyanlända fungerar bra

Lund
lund Kommunen har gjort en uppföljning av regelverket för bosättning för nyanlända. Den visar att samarbetet mellan LKF och servicenämnden fungerar bra och att de nyanlända tilldelas bostäder i tid.

Regelverket togs fram i samband med den nya bosättningslagen, som innebär att kommunerna måste ta emot nyanlända som beviljats uppehållstillstånd. Hur många det rör sig om beslutas år för år av länsstyrelsen.

Antalet nyanlända som anvisas till Lund var 136 personer förra året. Det är en kraftig minskning jämfört med flyktingkrisen 2016 och 2017. Lund är dock den kommun i Skåne som tar emot flest anvisade.

I uppföljningen dras slutsatsen att regelverket fungerar bra både för hyresgästerna och kommunen. I nuläget motsvarar tillgången på bostäder det efterfrågade behovet. Samtliga personer och familjer kan erbjudas bostad med tillfälligt hyreskontrakt inom de två månader som bosättningslagen anger.

Det finns ingen garanti att kommunen efter det tillfälliga kontraktet ska hitta en permanent lösning, därför uppmanas de anvisade att själva aktivt söka boende under tiden för det tillfälliga kontraktet. Flera hyresgäster lyckas också med detta inom de fyra år som kommunen maximalt erbjuder tillfälliga lösningar.

Att kommunen står för bostad i fyra år, när etableringsstödet endast täcker de två första åren, beror på att att det tar så lång tid att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden i Lund. Kommunfullmäktige ansåg därför att en gräns vid fyra år är rimlig.

I rapporten konstateras att samarbetet mellan serviceförvaltningens bostadsavdelning och det kommunala bostadsbolaget LKF fungerar väl. Planering och avstämning sker gemensamt och regelbundet under året.

Barnens situation belyses särskilt i rapporten. Det slås fast att i nuläget kan i stort sett alla barnfamiljer bo i samma bostad under hela perioden med tillfälligt hyreskontrakt. Vid enstaka tillfällen har barnfamiljer tvingats flytta, men aldrig mer än en gång.

Lund

Väg 103 stängdes av efter krock

Lund
Lomma Två bilar kolliderade under onsdagen på väg 103 mellan Lomma och Lund. Vägen stängdes till följd av olyckan av i båda riktningar.

Larmet om olyckan kom in till SOS vid 15.24 på onsdagen.

–Två personbilar har krockat, den ena bilen verkar ha väjt för något, snurrat runt och blivit påkörd av en bil bakifrån, säger Mattias Sköld, inre befäl vid Räddningstjänsten Syd.

Ingen ska ha skadats allvarligt i samband med olyckan.

–Enligt initiala uppgifter har ingen personskada uppstått, säger Mattias Sköld.

Vägen stängdes av under några timmar på onsdagseftermiddagen medans Räddningstjänsten arbetade på platsen

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Casinopro.se

Sverige väljer att förlänga tillfälliga ändringen i spellagen

Casinopro.se I samband med den pågående pandemi som snabbt spred sig över världen, valde svenska Spelinspektionen att skärpa reglerna i den svenska spellagen. Sedan tidigare innebar denna bland annat att varje spelbolag endast får dela ut en bonus per licens, samtidigt som de ska ålägga spelarna att ställa in insättningsgränser innan de tillåts börja spela.

Varken bonusar eller insättningsgränser har tidigare haft ett maxtak, enligt bonussidan casinopro.se - något som kommit att ändras i och med den tillfälliga ändring som genomförts i spellagen från och med den 2 juli 2020.

Strikta regler i nya ändringen

Den tillfälliga ändringen i spellagen skulle i första hand gälla till och med den sista december 2020. Nu är det dock klart att svenska staten förlänger maxgränsen för casino bonusar.

I första hand har de valt att förlänga den tillfälliga spellagen i ytterligare sex månader - men det finns ingenting som säger att de inte kan komma att förlänga tidsgränsen ytterligare.

De nya reglerna som gäller i den tillfälliga spellagen är mycket strikta och syftar till att ingen spelare ska riskera att landa i ett spelmissbruk. Anledningen till detta är att det i och med pandemin var många svenskar som blev arbetslösa eller såg sin inkomst sjunka drastiskt.

Det fanns då en oro hos regeringen att detta skulle leda till ett ökat spelande - varför de kände att en tillfällig ändring i spellagen var nödvändigt.

De mest omtalade ändringarna i spellagen handlar om just bonusar och insättningsgränser. Som vi redan tagit upp, innebär den "vanliga" svenska spellagen att varje spelbolag endast får dela ut en bonus per spelare och licens. Inget maxtak finns för bonusen - men i och med ändringen i spellagen har ett bonustak på 100 kr införts.

Det innebär att inga bonusar med ett värde över 100 kr får delas ut - något som sätter de svenska spelbolagen i ett utsatt läge gällande konkurrens från utländska aktörer som inte har några sådana restriktioner.

Även insättningsgränserna har alltså fått se en ändring, och idag gäller en obligatorisk insättningsgräns på 5 000 kronor per spelare.

Bonusarnas villkor omformas

Att bonusarna fått ett maxtak om 100 kr har varit både bra och dåligt för oss spelare. Det är givetvis en tråkig nyhet för de spelare som är ute efter så höga bonusar som möjligt - samtidigt har bonusvillkoren hos många casinon blivit mer generösa gentemot spelarna.

Till exempel är det många casinon som valt att ta bort kravet på omsättning från sina bonusar - något som innebär att du alltså får behålla dina vinster direkt.

Omsättningsfria bonusar är väldigt populära, och innan den tillfälliga ändringen i spellagen var dessa mycket sällsynta.

Idag hittar vi bonusar utan omsättningskrav hos vart och vartannat casino - vilket vi naturligtvis tycker är kul!

Vilka casino bonusar är bäst nuförtiden?

Precis som vi varit inne på, är det många casinon som tvingats omforma sina bonusar - och flera av dessa har då valt att göra om bonusarna till sådana som är mer gynnande för spelarna. Vi menar då naturligtvis de omsättningsfria bonusarna - dessa är det bästa man som spelare kan hitta.

De enda bonusar som ligger i samma kategori är insättningsfria bonusar, men dessa kommer ofta med krav på omsättning.

Får vi välja tar vi en bonus utan omsättningskrav, alla dagar i veckan.

Några av de casinon som idag valt att lägga sina välkomstbonusar som bonusar utan krav på omsättning är bland annat Prank Casino, Klirr och Storspelare.

Är de lägre bonusarna här för att stanna?

Många spelare undrar om vi någonsin kommer återgå till "normalläge" gällande casinobonusar - och detta är en klart berättigad fråga. I och med att det ekonomiska rådande läget med stor sannolikhet kommer vara långvarigt, finns det en möjlighet att den svenska staten väljer att revidera spellagen så att de tillfälliga ändringarna istället blir permanenta.

Detta är dock ingenting som kommer ske i brådrasket - i första hand kommer istället ytterligare förlängningar troligen vara aktuella. Detta eftersom en ytterligare begränsning i den svenska spellagen skulle ha stora effekter, både för spelbolagen såväl som för samhällsekonomin.

Det innebär att det är många som skulle påverkas av en ändring i spellagen, varför en varig ändring först bör analyseras noggrant innan den genomförs. Å andra sidan har Ardalan Shekarabi visat sig vara väldigt på hugget under det gångna året - så ingenting är omöjligt.

Vad kan en permanent ändring av spellagen ge för konsekvenser?

Att det finns flera positiva aspekter av den tillfälliga ändringen i spellagen har vi redan varit inne på - till exempel har många casinon valt att ta bort sina omsättningskrav vilket blivit mycket uppskattat av spelarna.

Det finns dock även negativa sidor med en striktare spellag. Först och främst blir det en väldigt snedvriden konkurrens för svenska casinon gentemot utländska aktörer. Detta eftersom de senare inte alls behöver förhålla sig till den svenska spellagen - och därmed kan sätta vilka villkor de vill för sina spelare.

En ytterligare konsekvens av detta är att de svenska spelare som väljer att spela hos ett utländskt casino får ett kraftigt urholkat spelarskydd.

Det beror på att den svenska spellagen alltid har spelarnas bästa som grund, samtidigt som svenska spelare alltid kan få hjälp genom KO om de inte kommer överens med ett svenskt casino. Ett utländskt casino behöver inte förhålla sig till detta över huvud taget, och det är därmed upp till deras goda vilja om de vill komma överens med spelaren eller inte vid en konflikt.

Det ska heller inte stickas under stol med att en stor spelarövergång till utländska casinon kommer ge ett stort tapp i statskassan, då det är åtskilliga miljarder i skattepengar som kommer in från de svensklicensierade casinon som finns idag.

Lund

Ica tecknar avtal

Lund
lund

ICA Fastigheter har tecknat ett entreprenadavtal med Serneke Sverige, samt ett aktieöverlåtelseavtal med Lansa Fastigheter om ett framtida förvärv av den tredimensionella bostadsfastigheten.

Det gäller ICA Fastigheters projekt på Brunnshög. Ica Fastigheter utvecklar ett helt nytt kvarter om cirka 22 000 kvadratmeter som bland annat ska innehålla en ICA-butik med kompletterande kommersiell service och 258 hyreslägenheter.

Entreprenadavtalet mellan ICA Fastigheter och Serneke Sverige avser att i samverkan bygga totalt 22 000 kvadratmeter bestående av såväl ICA-butik och övriga kommersiella ytor som hyreslägenheter. Sedan tidigare har ICA Fastigheter tecknat ett samverkansavtal med Serneke Sverige avseende projektering.

ICA Fastigheter kommer långsiktigt att äga den kommersiella fastigheten. Färdigställandet av ICA-butiken, övriga kommersiella ytor samt bostäder beräknas till 2025.

Lund

Hund bet cyklist i handen

Just som cyklisten skulle passera ett par med en hund hoppade hunden upp och bet honom i handen.
Foto: Vegard Wivestad
Foto: Grøtt
Lund
Lund

En man i 25-årsåldern kom cyklande på Papegojlyckan i Lund vid 12.40 i måndags när han fick ett möte med ett par som var ute och rastade en större svart hund.

Just som cyklisten höll på att passera paret hoppade hunden upp och bet honom i handen. En smärre skada på ett finger uppstod.

Brottsrubriceringen gäller brott mot lagen om hundar och katter och vållande till annans skada. Misstänkt är en kvinna i 25-årsåldern.

Lund

Ville inte laga mat - blev misshandlad

En man i 30-årsåldern ville inte laga mat med sin granne. Det slutade med misshandel och övergrepp i rättssak.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Lund
Södra Sandby

Killen knackade på hos grannen och ville laga mat tillsammans med honom i dennes hem. Grannen var dock inte så sugen på det utan tackade nej.

Det skulle han inte ha gjort. Det nekande svaret ska ha gjort killen så förgrymmad att han genast kopplade strypgrepp på målsägande, en man i 30-årsåldern, och fullföljde med att rikta ett antal slag mot hans huvud.

Efter misshandeln uppmanade den misstänkte, en man i 25-årsåldern, målsägande att inte anmäla saken till polisen.

Brottsmisstanken gäller såväl misshandel som övergrepp i rättssak.

Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL