Lund

Ny tränarduo klar för Torns IF

Nu är Torns IF:s nya tränarduo presenterad. Tommy Berg och Robin Lindroos.
Foto: Torns IF
Lund
Sport
fotboll Nu är det klart med Richard ”Kalle” Ringhovs efterträdare. Torns IF herrlag i Ettan Södra kommer framöver att tränas gemensamt av Tommy Berg, närmast från IFK Berga, och Robin Lindroos från de egna leden.

– Det kommer att bli jättebra. Det är två unga, hungriga och ambitiösa tränare som vi tror väldigt mycket på. Vi har varit noga med processen för att det skulle bli så bra som möjligt och därför har det fått ta sin tid, men nu har vi hittat rätt, berättar Daniel Thulin i den sportsliga ledningsgruppen i klubben.

Tommy Berg kommer närmast från IFK Berga, där han fick lämna i september efter att klubben fått kämpa med resultaten och därför fanns han tillgänglig på tränarmarknaden.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
  • Skånskan.se - Alla artiklar på
  • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
  • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Lund

Föroreningar hittade vid gamla historiska institutionen

Byggnaden i vilken historiska institutionen tidigare låg ska byggas om till lägenheter. Men först måste marken runtomkring saneras.
Lund
lund Marken kring den byggnad som tidigare hyste historiska institutionen är delvis förorenad. Den måste saneras innan det kan byggas lägenheter i huset, vilket är planen.

Fastighetsägaren Midroc Property Development har skickat in en ansökan om markingrepp till länsstyrelsen. Myndigheten behöver ge sitt godkännande eftersom området ligger inom den fornlämning som omfattar hela Lunds stadskärna.

Ansökan gäller en utökad provtagning av marken. När denna sedan ska saneras krävs en ny ansökan. För att få börja bygga krävs det, enligt detaljplanen, att saneringen är genomförd. Den planeras göras i maj.

Innan historiska institutionen flyttade in i huset låg kemiska institutionen här, vilket kan förklara miljösynderna.

Vid den översiktliga undersökning av marken kring byggnaden, som genomfördes 2018, påvisades förhöjda halter av föroreningar.

En avgränsad utökad ytlig provtagning, med spade, gjordes året därpå. I det översta skiktet, som består av mulljord, hittades tungmetaller, PAH (polycykliska aromatiska kolväten och PCB (polyklorerade bifenyler, en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier). Dessa ämnen påträffades under grönytorna öster och väster om byggnaden.

Ytterligare en undersökning gjordes i september 2020. Då användes en borrbandvagn. Syftet var att se utbredningen av föroreningarna i sidled och på djupet. Men eftersom det har varit en kyrkogård på platsen gick man bara en meter ner. Det visade sig att det finns föroreningar av kvicksilver, bly och PAH även på det djupet.

Att det marken är förorenad har varit känt sedan länge. Redan 1998, när Kulturen gjorde en arkeologisk förundersökning på gårdsplanen, stötte man på vad som beskrevs som kemiskt avfall. Det rörde sig om missfärgad jord (den skiftade i rostrött och grönt) som luktade svavel. Det fanns också delar av provrör, pipetter och apoteksflaskor.

Kyrkogården som legat på platsen tillhörde Sankta Maria Magle kyrka. Kyrkogården nyttjades av Östra torns by fram till 1812. Ruinerna av själva kyrkan har aldrig påträffats, men en mur i källaren till byggnaden där historiska institutionen låg kan vara en del av kyrkan. Den omtals i de skriftliga källorna första gången 1222.

Lund

Julbelysningen i öster ska förbättras

Lunds kommun satsar stort på juldekorationer i innerstaden, som granen på Stortorget.
Foto: Joakim Stierna
Lund
LUND Tekniska förvaltningen ska, tillsammans med lokala föreningar och näringsidkare, se över hur julbelysningen i tätorterna utanför Lunds stad kan utvecklas. Det föreslås i ett ärende som ska upp i tekniska nämnden.

Bakgrunden är en skrivelse från centerpartisten Johan Nilsson.

”Att kommunens andra tätorter år efter år fått nöja sig med betydligt mer sparsmakad utsmyckning från kommunen upplevs av många som en stor orättvisa. Även boende i exempelvis Genarp och Veberöd borde få sin tillvaro upplyst under den mörkaste tiden på året, något som är ännu viktigare just i år när pandemin gör att folk avråds från att bege sig in till stadskärnan om de inte tvunget måste.” skriver Johan Nilsson.

Förvaltningens förslag, som politikerna i nämnden ska ta ställning till, är att ta fram en plan och en kostnadsberäkning för hur julbelysningen i de mindre tätorterna kan förbättras. Det får dock inte kosta något mer. Förvaltningen menar att det inte finns pengar i budgeten för en utökad satsning.

Förvaltningen påpekar dock att kommunen arbetar kontinuerligt med att underhålla och i vis mån förnya julbelysningen. Redan under våren förbereds den kommande julens dekorationer för att hinna med underhållsarbete och reparationer.

Ett stor fokus ligger på stadskärnan, står det vidare i ärendet, eftersom den riktar sig till alla, inte bara boende i city. Stadskärnan är dessutom en viktig del av Lunds kommuns varumärke.

Förvaltningen påpekar att det redan finns julgranar/ljusträd i tätorterna Södra Sandby, Veberöd, Genarp, Torna Hällestad, Revinge och Björnstorp. När ombyggnaden av Trekanten i Dalby blir klar ska där också finnas en julgran.

Lund

Förslag på utsiktstorn på Romeleklint nobbas

Romeleåsen är naturskön. Utsikten från dess högsta punkt, klinten,, hade också varit fin ifall träden inte skymt.
Lund
LUND I ett Lundaförslag framförs idén att kommunen ska uppföra ett utsiktstorn på Romeleklint. Tekniska förvaltningen rekommenderar politikerna att avslå förslaget av ekonomiska skäl.

Utsiktstornet skulle vara liknande det som finns vid Krankesjön, menar förslagsställaren. Han framför att klinten besöks av många och ett nytt utsiktstorn skulle höja upplevelsen och intresset för platsen ytterligare.

”Romeleklint, 175 meter över havet, hade för länge sedan ett utsiktstorn. Det enda som finns kvar är markeringar i marken. Klinten - och åsen - besöks av väldigt många. Utsikten är dock inget att skryta med. Mycket är uppväxt runt omkring.” skriver förslagsställaren.

Tekniska förvaltningen framför i sitt utlåtande att utsikten från Romeleklint ut mot Vombsänkan var magnifik en gång i tiden, men att den nu är skymd av skogen. Ett torn, som byggs tillräckligt högt, skulle göra det möjligt att se Skånes kustlinje både öster, söder och västerut.

Förvaltningen konstaterar också att Skåneleden passerar nära klinten och att intresset för friluftsaktiviteter och naturupplevelser har ökat explosionsartat.

Men kommunen saknar ekonomiska medel till att bygga ett torn, menar förvaltningen. Projektet skulle bli dyrare än bara själva tornet eftersom marken är privatägd, vägen som leder till klinten är inte allmän och det saknas parkeringsplatser.

”Det finns i dag också flera master med diverse kommunikationsutrustning, vilket gör det mycket tveksamt att bygga tätt inpå och tillgängliggöra platsen för allmänheten.” avslutar förvaltningen.

Ärendet ska upp i tekniska nämnden som ska avgöra frågan.

Lund

Rödgrönrosa vill ha extra undervisning

Digital undervisning har varit negativt för en del elever. Det vill de rödgrönrosa partierna i Lund råda bot på så snabbt som möjligt.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Lund
Lund Den långa tiden med distansundervisning har påverkat en del elever på gymnasiet och vuxenskolan negativt. Nu vill de rödgrönrosa partierna inrätta en särskild projektgrupp för att vara redo med extra insatser när väl pandemin är över.

– Det har varit svårt för alla elever - högpresterande som lågpresterande - men värst drabbas de lågpresterande, eller de som inte har goda möjligheter för distansundervisning i hemmet, säger Stig Svensson (S), gruppledare för socialdemokraterna i ultbildningsnämnden.

Treorna viktigast

Viktigast menar han att det är att med de elever som går i tredje årskursen på gymnasiet, som ska vara väl förberedda för de centrala proven redan under våren.

– Sedan är många lärare tröttkörda. Det är ju inte samma sak att hålla i undervisningen på distans. Det vet man ju hur det är med Zon-möten, att man lätt tappar fokus. Det gäller både lärare och elever, säger Stig Svensson.

Ingen politisk dynamit

Den särskilda projektgruppen och de extra kostnader som skulle komma till, ska inte påverka den ordinarie budgeten.

– Jag tror inte att det här förslaget är politisk dynamit precis. När något sådant här inträffar får man tänka utanför boxen. Barnen som råkat ut för det här ska inte behöva dras med konsekvenserna i framtiden.

Kartlägga bristerna

Enligt de rödgrönrosa ska projektgruppen kartlägga omfattningen av bristerna inom de olika årskurserna och ämnesområdena, och sedan bedöma hur många timmar som krävs för att kompensera för dessa brister. De ska göra en prioritetsordning och bedöma i vilken omfattning man kan använda personal som inte finns på skolorna i dag.

– Det kan var studenter från universitetet, arbetslösa akademiker och så vidare. Man får tänka utanför boxen.

Vida ramar

Projektgruppen är även tänkt att avgöra i hur stor omfattning den extra undervisningen kan ske under vårterminen och hur mycket som får ske på sommarlovet.

– Det bör vara ett projekt med vida ramar som avslutas senast under höstterminen. Hur länge det behövs får avgöras av inventeringen av behoven. När det kommer till finansieringen har staten sagt att extra kostnader ska bokföras på ett särskilt konto. Men om inte staten betalar så får kommunen göra det, säger Stig Svensson.

Föredömligt av förvaltningen

Stig Svensson vill gärna framhäva att förvaltningen hanterat omställningen till digital undervisning på ett föredömligt sätt, men att det trots det finns stort behov av att erbjuda eleverna extra undervisning.

– Vi måste se till att eleverna som påverkats negativt ändå klarar sin utbildning, för det handlar om deras framtida möjligheter till arbete och studier, säger Stig Svensson.

Ärendet tas upp på nästa möte i byggnadsnämnden.

Lund

Kollektivboende får nobben

LKF:s planerade kollektivhus på Brunnshög har för lite tillgänglighet enligt stadsbyggnadskontoret som ryrkar på avslag i byggnadsnämnden.
Foto: Illustration: Fojab
Lund
Lund Stadsbyggnadskontoret avslår LKF:s planerade kollektivboende med 78 lägenheter i centrala Brunnshög som ska drivas av Colive.
Invändningarna är att rummen är för små, att många av dem ligger långt från badrummen, som dessutom delas av fler än tre.

Lunds kommunala fastigheters bygglovsansökan har varit på remiss hos kommunens tillgänglighetsrådgivare som alltså har invändningar mot förslaget. Dessutom har trafikavdelningen påpekat att ansökan saknar avtal om parkeringsplatser.

Innan ansökan kom in har man på stadsbyggnadskontoret diskuterat hur kollektivboendet ska granskas. De sökande har hävdat att varje boendeenhet kan ses som en enda stor bostad, och att det därför behövs färre tillgängliga toaletter.

Enskilda bostäder

Stadsbyggnadskontoret menar emellertid att att de boende inte har tillgång till varandras rum och att de har varsitt eget kontrakt med hyresvärden. I bedömningen har vägts in hur många som delar boendeenheterna och hur stor omsättningen på nya boende kan förväntas bli.

Enligt Boverkets byggregler, BBR, gällande ”bostäder avsedda för en person med gemensamma utrymmen” betraktas de individuella rummen som enskilda bostäder och att det därför krävs fler tillgängliga toaletter än vad förslaget redovisar.

I övrigt finns det fyra avvikelser från detaljplanen som stadsbyggnadskontoret är så små att de kan accepteras.

Inte tillgängliga

Problemet med rummens storlekar är att de flesta som förekommer i ansökan inte har tillräckliga mått för att klara tillgänglighetskraven. Rummen är på drygt nio kvadratmeter vilket gör att det saknas plats för hjälpare vid sängens bortre sida. Även badrummen är enligt stadsbyggnadskontoret för små för att vara tillgängliga.

De sökande har motiverat avstegen från BBR med att det skrivs in hyresavtalen att de boende kan behöva byta rum om en rörelsehindrad flyttar in, och att det skulle bli väsentligt färre bostäder om varje enskild bostad skulle tillgänglighetsanpassas.

Slutsatsen från stadsbyggnadskontoret är, trots att man finner boendet intressant, att det inom ramen för BBR inte går att bevilja ansökan.

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Skånska Dagbladet

Vad är native advertising?

Skånska Dagbladet Native marknadsföring har varit i ropet i flera år. Nu har intresset ökat även lokalt. Annonsörerna vittnar om flera fördelar med native. Vi berättar vad som gör native så intressant och delar med oss av våra bästa tips.

Vad är native?

- True native eller native advertising som det också kallas, är en artikel skriven på uppdrag av en annonsör. Artikeln är integrerad i det redaktionella flödet med tydlig annonsmärkning. Det ska framgå vem annonsören är. I övrigt fungerar en native som en vanlig artikel - publiceras i samma verktyg, går förbi ad-blockers, innehåller relevanta länkar och tillför läsvärde.

Varför ska man använda native?

- I en native kan annonsören berätta sådant som inte ryms inom ramen för en vanlig banner. Lästiden är lång och faktiskt längre än för redaktionellt material. Detta ger ovanligt låg tid med läsaren, i alla fall jämfört med traditionell digital annonsering. Native passar därför utmärkt för att stärka varumärket, bygga relation med läsaren och öka lojaliteten. Faktum är att native fungerar väldigt bra för den som vill få in intresseanmälningar, bokningar eller driva till försäljning.

Ska man använda native istället för bannerannonsering?

- De här två typerna av digital annonsering kompletterar snarare än ersätter varandra. Bannerannonsering är överlägsen på att bygga räckvidd och utmärkt för enklare och kortare budskap. Allting fungerar helt enkelt inte i native-format.

Native fungerar både varumärkesbyggande och driver till försäljning.

Det är intressant att native har så pass lång lästid. Vad beror det på?

- Den långa lästiden är först och främst ett kvitto på bra och läsvärt innehåll. Vi ställer höga krav på kvalitet och försöker alltid hitta en vinkel som är relevant och intressant för just våra läsare. Sedan tror jag att den långa lästiden hänger ihop med att läsaren är kvar på vår sida, en miljö som känns bekant, trygg och brusfri.

Vad tycker de lokala annonsörerna som har testat native?

- Vi har kunder från flera olika branscher som har haft native på Skånskan.se under det senaste året. Artiklarna har handlat om allt från sängar, däckbyte och hustillverkning till gymnasieutbildning, försäkringar och energilösningar. Kunderna är generellt väldigt nöjda med utfallet. Man ser konkreta resultat i form av ökat intresse från målgruppen och faktisk försäljning. Vi som jobbar med native har lärt oss mycket om vad som fungerar och hur vi ska skruva till rubriken för att behålla intresset. Det är roligt att jobba med den här produkten!

Tre tips för lyckad native marknadsföring

1. Anpassa texten efter syftet. Vad är målet med texten? Är syftet är att bygga varumärke eller vill du få så många så möjligt att anmäla intresse? Utgå från målgruppen och hitta en intressant vinkel, gärna med lokal anknytning om det är möjligt. Vad hade fått dig att läsa hela texten?

2. Intressanta rubriker. En text kan vara hur relevant och välskriven som helst, men gör ingen nytta om rubriken inte lockar till klick och läsning. En bra rubrik är skyltfönstret till ditt innehåll. Rubriken "Fördel för Skåne" fungerar inte särskilt bra. Skriver vi däremot "Många skåningar får svårt att bo kvar" får vi ett helt annat genomslag. Därför är det viktigt att ha flera bra rubriker i beredskap. Optimering handlar mycket att testa och se vad som fungerar.

3. Rätt länkar på rätt ställe. Oavsett om syftet med din native är att stärka varumärket eller samla emailadresser, är länkar på rätt ställe och call-to-action viktiga. Bra länkning är dessutom en tjänst till läsaren. Handlar texten om vad man bör tänka på vid köp av vinterdäck, är det utmärkt med en länk till online-bokning. Många scrollar inte hela vägen ner och därför är det viktigt att få in länkningen tidigt i texten.

Är du intresserad av att testa native?

Kontakta oss eller hör av dig direkt till vår digitala produktspecialist Andrée Friemer. Ring 0704-14 26 82 eller maila till andree.friemer@skd.se.

Lund

Vaccinbedrägeri mot 95-åring

Vaccinationerna mot covid-19 är ett nytt modus för åldringsbedrägerierna i Lund.
Foto: Johan Nilsson/TT
Lund
Lund En kvinna i 95-årsåldern blev uppringd av någon som ville ändra hennes tid för vaccination och sa sig därför behöva hennes bankkort och kod.
– Detta är något vi ser nu, att man använder sig av covid-19 som ett nytt modus vid bedrägerier, säger Carina Roth, presstalesperson på Lundapolisen.

Kvinnan som bor på Svanevägen fick ett samtal från en man som påstod sig ringa från Lunds kommun. Han sa att kvinnans vaccinationsdatum behövde ändras och för det behövde han hennes bankkort och kod.

Uppmärksammades av personal

– Dock uppmärksammades det av personal som kvinnan hade runt sig vilka kollade upp saken. De fann att hennes vaccinationstid inte hade ändrats och kunde avstyra bedrägeriförsöket. Tyvärr kommer vi väl att se mer av detta framöver, säger Carina Roth.

Händelsen inträffade i onsdags strax för 12.00.

90-åring

Ett annat åldringsbedrägeri genomfördes någon gång mellan onsdag 17.00 och torsdag 12.00 mot en kvinna i 90-årsåldern bosatt på Agardhsgatan i centrala Lund. Den här gången lyckades bedragaren lura av henne bankkort och kod och dessutom hunnit ta ut 15 000 kronor.

Trängde sig in

Ett tredje bedrägeri ägde rum i torsdags mellan 12.00 och 16.00 mot en man i 85-årsåldern som bor på Dag Hammarskjölds väg på Smörlyckan. Mannen blev uppringd av en man som påstod sig vara bankman. Denne sade sig av någon anledning behöva mannens bankkort och kod, vilket en man kommer dit och hämtar.

– Det ovanliga här är att mannen trängt sig in i lägenheten och tagit bankkortet. Vanligt vis lämnar de äldre bara över kortet helt frivilligt. Men något våld var det aldrig frågan om, säger Carina Roth.

Några pengar ska inte ha tagits ut eftersom man hann spärra bankkortet.

Lund

Flera bränder i Lund i natt

Foto: Pontus Lundahl/TT
Lund
Lund En carport på Gullregnsvägen började att brinna och två bilar totalförstördes – under fredagsnatten har räddningstjänsten ryckt ut på fyra larm i Lund, tre bränder och en trafikolycka.

Sent på torsdagskvällen, vid 23.10, inkom larm om en brand i ett flerfamiljshus på Kakelvägen i Lund. Det rörde sig om en brand som startat spis. Ambulans tillkallades till platsen, men ingen person behövde avföras till sjukhus. Räddningstjänsten var kvar med en enhet på fredagsmorgonen för efterkontroll.

Knappt 40 minuter efter första brandlarmet kom nästa i Lund. Vid 00.27 fick räddningstjänsten rycka ut till Grönegatan. Det rörde sig om en mindre omfattande brand, och ingen person uppges ha kommit till skada.

Under natten har det varit halt ute på vägarna. Räddningstjänsten ryckte strax efter klockan 02 ut till väg 11 i höjd med Björnstorp med anledning av en singelolycka med personbil. Enligt SOS Alarm behövde ingen person föras till sjukhus med ambulans.

En knapp timme senare fick räddningstjänsten in ytterligare ett larm i Lundområdet. Det gällde brand vid ett parkeringshus på Gullregnsvägen. Enligt räddningstjänstens rapport till SOS Alarm ska det ha brunnit i konstruktionen till en carport. Två bilar totalförstördes i branden. Polisen rubricerar händelsen som grov skadegörelse genom brand. Vid 03.44 var branden släckt och räddningstjänsten har haft en enhet kvar på plats under fredagsmorgonen för eftersläckning. Inga personer kom till skada vid branden.

Lund

Tätare och senare turer från första februari

Spårvagnstrafiken går som vanligt sedan i onsdags kväll. Den första februari då det blir tätare avgångar och senare turer.
Foto: Johan Nilsson/TT
Lund
Lund Nu rullar spårvagnarna som vanligt igen och från och med första februari förbättras tidtabellen för spårvägstrafiken.
– Det blir tiominuterstrafik och längre öppettider, säger Fredrik Schell, tf enhetschef för planeringen på Skånetrafiken.

Spårvägstrafiken har har varit i gång i drygt en månad vid det här laget. Vid lunch i måndags drabbades man av några smärre problem i två av spårvagnarna vilket innebar att man fick sätta in ersättningsbussar.

– Sedan i går kväll går vagnarna som vanligt igen. En av vagnarna fick bekymmer med motorn och behövde åtgärdas. I den andra vagnen var det problem med klimatanläggningen. Det var lite kallt i den, säger Fredrik Schell.

Satt in reservvagn

Problemet med klimatanläggningen bedömdes som mindre akut eftersom folk i dessa tider ändå är klädda för kyla, så den går än så länge i trafik. I fallet med den andra spårvagnen har man satt in den reservvagn som finns.

– Just nu finns tre vagnar som är i trafik och en reservvagn. Det här är ju ett helt nytt trafikslag för oss, så det är bra att vi har möjlighet att sätta in ersättningsbussar om något går fel.

Har gått bra

Annars menar Fredrik Schell att första månaden gått väldigt bra. Körtiderna som lades har fungerat bra och ibland har det till och med blivit kortare körtider.

– Punktligheten har varit god! Men det är klart att i pandemitider är det inte så många som åker. Vi har själva gått ut med att man inte ska åka kollektivt om det inte är nödvändigt.

Ny tidtabell

De sju spårvagnarna finns nu i Lund men alla är ännu inte i trafik. Några står kvar hos leverantören. Besiktningarna är noggranna.

Från och med den 1 februari blir det en ny tidtabell med ännu bättre trafik. Vid högtrafik ska spårvagnarna gå med tio minuters mellanrum jämfört md vart tjugonde minut idag. Och trafiken går längre på kvällarna och natten. I dag går vagnarna fram till klockan 20.00 på vardagarna och till klockan 18.00 på helgerna.

– Från första februari kommer de att gå fram till midnatt söndag till torsdag och fram till 02.00 på fredagar och lördagar, säger Gredrik Schell.

Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL