Malmö

Tomträtter - få har råd att köpa loss sin mark

Michael Carlsson, vd för HSB i Malmö.
Foto: Elisabeth Sandberg
Malmö
MALMÖ HSB Malmö fortsätter att kämpa för att Malmö stad ska ändra sina tomträttsbestämmelser till ett mera rättvist system. Många bostadsrättsföreningar har inte råd att köpa loss sin mark. De senaste åren har det endast skett ett fåtal försäljningar bland de 88 HSB-föreningar som har tomträtt.

Tomträtt innebär att en bostadsrättsförening hyr sin mark av Malmö stad. De flesta avtalen tecknades på 1940-60-talen och varade i många år. En löptid på 50 eller 75 år år var inte ovanligt och under den perioden ökade inte tomträttsavgälden (avgiften) alls.

Avtal på tio år

Nu tecknas endast tioåriga avtal och en avgift på tre procent tas ut per år. Eftersom markpriserna stigit rejält i storstäderna förvandlas det som en gång var ett förmånligt avtal till ett avtal med en hög avgift som årligen ska betalas till Malmö stad.

– Det finns många föreningar i västra Malmö som har 75-åriga avtal. Bland dem slår det väldigt hårt och det är orimligt att tomträttsavgälden kan höjas så kraftigt på ett bräde, konstaterar Michael Carlsson som är vd för HSB Malmö.

– När föreningar vill köpa loss marken upptäcker de oftast att de inte har råd eftersom markpriserna stigit så kraftigt. En del får inte lån eller tycker att ett köp innebär en alldeles för stor risk. Därför fortsätter de att betala den höga avgiften till Malmö stad.

Lika villkor

HSB vill att ägare till flerbostadshus ska få köpa loss till samma villkor som villaägarna, det vill säga 65 procent av taxeringsvärdet på marken. Det finns 260 HSB-föreningar i Malmö varav 88 har tomträtt.

När ägaren till ett flerbostadshus ska köpa loss tomten gör Malmö stads fastighetskontor en värdering av marken och bestämmer ett pris. Värderingen tar även hänsyn till hur mycket det går att bygga på tomten och räknar ut bruttoarean.

Den väg som de flesta bostadsrättsföreningar väljer att gå är att förlänga tomträttsavgälden. Då gör Malmö stads fastighetskontor en marknadsbedömning av priset. Sedan får de betala en avgäld (avgift) som har en ränta på tre procent och ett avtal på tio år.

Michael Carlsson, vd för HSB i Malmö kommer att fortsätta att försöka få Malmö stad att ändra villkoren för tomträtter i flerbostadshus.
Foto: Elisabeth Sandberg

– Det hade varit positivt om man kunde reglera räntorna litet oftare och hitta en lösning där man kunde titta på räntan varje år Just nu är tre procent en väldigt hög ränta. Under de tio år som avtalet gäller går det inte att göra något åt avgälden med dagens system, fortsätter Michael Carlsson.

Under 2018 uppvaktade HSB Malmö kommun och påpekade att systemet inte är rättvist. HSB framförde sina förslag på förbättringar. Tekniska nämnden gjorde en egen utredning och konstaterade att det som HSB föreslog inte var möjligt att genomföra enligt gällande lagstiftning.

Då gick HSB i Malmö, Göteborg och Stockholm ihop och beställde en egen utredning som nyligen presenterats. Den kom till helt andra slutsatser.

Går att hitta lösningar

– Systemet måste moderniseras och vår utredning visar att det egentligen inte ens krävs någon lagändring. Finns viljan går det juridiskt att hitta lösningar. Genom tre åtgärder kan kommunerna avsevärt lätta trycket på bostadsrättsföreningarna.

– De höga avgäldsräntorna kan omprövas, friköpsvillkor mellan flerbostadshus och villor likställas och en spärregel kan införas som begränsar de kraftiga höjningarna av markhyran, menar Michael Carlsson.

Han konstaterar också att tomträtten i grund och botten är en god idé men att stödformen omvandlats till ekonomisk osäkerhet för de boende och en kassako för Malmö stad. Enligt HSB får Malmö stad in 250 miljoner kronor per år i tomträttsavgälder.

När HSB bygger idag i staden sker det aldrig med tomträtt. När man byggde vid Industrigatan för några år sedan valde man att köpa marken istället för att gå in i ett ett subventionerat tomträttsavtal under tio år.

Malmö

Föreningens avgift höjdes med mer än 13 000 procent

Brf Valby vid Kronborgsvägen i Malmö valde att förlänga sitt tomträttsavtal med Malmö stad.
Foto: Elisabeth Sandberg
Malmö
MALMÖ Från en årsavgift på 7986 kronor till närmare 1,1 miljon. Så såg förutsättningarna ut när Bostadsrättsföreningen Valby nyligen skrev om sitt tomträttsavtal med Malmö stad.

– Det är en höjning med 13 500 procent, konstaterar Linus Göransson som är ledamot i föreningens styrelse. Det är absurt hur det kan bli en så stor höjning men vi var medvetna om förutsättningarna.

– Vi hade höjt avgifterna litet varje år för att kunna klara detta och slapp en chockhöjning.

Lägenheter och lokal

Brf Valby ligger vid Kronborgsvägen och är en förening med 116 lägenheter och en lokal. Fastigheten byggdes 1949-1950 och är byggd på en tomträtt. Avtalet med Malmö stad skrevs på 70 år och gick ut i somras.

Som nämnts valde föreningen att skriva ett nytt avtal med Malmö stad. Detta varar nu i tio år.

Anledningen till att man inte köpte ut tomten var att man valde att satsa på den egna fastigheten istället.

Brf Valby har nyligen gjort en fasad-och takrenovering och förbereder för relining av avloppsstammarna. Ett fönsterbyte ut mot Mariedalsvägen väntar också.

Föreningen fick ett pris av Malmö stad vad det skulle kosta att köpa loss tomten. Priset blev drygt 56,8 miljoner kronor.

Bästa vägen

– Det är ett väldigt högt pris. Vi i föreningen tycker det är underligt att bostadsrättsföreningar inte får samma rabatt som småhusägare. Det hade sänkt priset litet för vår del.

– I längden tror jag att köpa loss tomten är den bästa vägen att gå. Det höjer värdet på fastigheten och man slipper fundera på hur stor höjningen ska bli nästa gång. Det vet vi inte nu och det är en osäkerhetsfaktor.

Nu fortsätter föreningen att betala sin avgäld till Malmö stad varje år. Möjligheten att köpa tomten under innevarande avtalsperiod finns också.

Linus Göransson tycker att ett system där bostadsrättsföreningen betalar av på priset hade varit rimligt. Då skulle avgälden fungera som en amortering till Malmö stad.

Brf Valby är en förening med 116 lägenheter och en lokal.
Foto: Elisabeth Sandberg

Malmö

Inte aktuellt att förändra i dagens system

Tomträttsutredningen presenterades för ett år sedan och utifrån den beslutade tekniska nämnden att inte göra några förändringar i dagens system.
Foto: HSB
Malmö
MALMÖ Malmö stad har inga planer på att ändra på nuvarande system med tomträtter och vad som gäller när en bostadsrättsförening vill köpa ut sin tomt.

– För två år sedan beslutade tekniska nämnden att ge fastighets- och gatukontoret i uppdrag att utreda kommunens hantering av tomträtter för bostadsändamål. Här jämfördes bland annat förhållandena mellan tomträtter för småhus och tomträtter för flerbostadshus, berättar Barbro Yngveson som är stadsjurist och enhetschef på fastighets- och gatukontoret.

– Det förhandlades upp en extern utredning som redovisades i tekniska nämnden i juni förra året. Nämnden beslutade utifrån utredningen att det inte skulle göras några förändringar.

Tomträtter har funnits sedan 1907 och infördes för att fler skulle ha möjlighet att bygga ett eget hus. Byggandet av flerfamiljshus skulle komma igång i en tid då det var stor efterfrågan på bostäder.

Kommunal mark användes helt enkelt mot att den som ”hyrde” den betalade en årlig avgift. Hur stor avgälden (hyran) blir baseras på marktaxeringsvärdet. Eftersom det stigit rejält sedan systemet infördes kan det bli en stor höjning när ett tomträttsavtal ska skrivas om.

Som nämnts har Malmö stad inga planer på att ändra i nuvarande system.

Att ändra i systemet och låta marktaxeringsvärdet ligga till grund för att fastställa markvärdet när en bostadsrättsförening vill köpa ut anser inte utredningen är lämpligt. Detta eftersom underlaget baseras på få markförsäljningar. Tomtvärdetabellen som ligger till grund för taxeringsvärdena omfattar alltför stora riktvärdeområden och tar inte hänsyn till om byggrätten avser bostadsrätt eller hyresrätt.

– Eftersom marktaxeringsvärdet fastställs schablonmässigt skulle även viktig lokalkännedom gå förlorad om detta skulle läggas till grund för fastställandet av markvärdet för flerbostadshus, konstateras det bland annat i utredningen.

Förslaget att betala av eller delbetala sin tomträtt stöter enligt utredningen på såväl legala som praktiska problem. Den drar slutsatsen att det varken är lämpligt eller ens tillåtet från ett kommunalrättsligt perspektiv. Det skulle strida mot förbudet att främja näringsliv och konkurrens.

Dessutom ska kommunala beslut ha ett allmänintresse som grund. Om avbetalning erbjöds vid friköp kan det inte anses tillgodose ett allmänt intresse för alla kommuninvånare. Det skulle bara gynna tomträttsinnehavarna, anser Malmö stad.

I Malmö finns 572 flerfamiljshus med tomträtt och mer än 2000 småhus.
Foto: Elisabeth Sandberg

FAKTA

Tomträtter

Det finns 572 flerbostadshus (främst bostadsrättsföreningar) som har tomträtt. I år har 16 av dessa köpt ut sin tomt. Förra året köptes elva tomter ut och 2018 gjordes ett friköp för ett flerbostadshus.

2177 småhus har tomträtt. I år har det hittills skett 37 friköp. Förra året köpte 47 fastighetsägare ut sin villa och 2018 skedde friköp av 34 småhusfastigheter.

Malmö

Tydliga spår efter ljusshowen i Slottsparken

En del har reagerat på att nya stigar trampats upp i parken på olika ställen.
Foto: Elisabeth Sandberg
Malmö
MALMÖ Slottsparken är öppen som vanligt igen sedan ljusinstallationen Lumagica monterats ner. En del Malmöbor har reagerat på att det finns spår av lastbilar på gräsmattor och liknande. Malmö stad meddelar att allt kommer att återställas så fort det är möjligt.

Innan ljusshowen öppnade i november gjordes en besiktning av parken. Nu när MK Illumination som ansvarade för ljusshowen har tagit bort allt har det gjorts nya besök.

– Vi har en bra dialog med en inhyrd konsult som tillsammans med personal från gata och park tittar på vad som behöver återställas, berättar Andy Roberts som är chef för Malmö stads avdelning för offentlig miljö.

– Företaget håller på att återställa. Det som de inte kan göra själv får de hyra in ett företag för att göra eller använda vår personal. Arrangören är helt på det klara med att alla kostnader för återställning hamnar på dem.

Det finns tydliga spår av ljusshowen i parken. Allt kommer att återställas så fort det går. Företaget som arrangerade showen får stå för kostnaderna.
Foto: Elisabeth Sandberg

Ljusshowen var öppen under perioden 20 november till 9 januari. I parken finns nu tydliga spår av den täckbark som lagts ut under evenemanget. På gräsmattan vid den stora dammen syns tydliga spår av tyngre fordon. Förbipasserande har också reagerat på att det finns upptrampade stigar i parken som inte brukar finnas där.

Inspektioner

– All täckbark ska tas bort, fortsätter Andy Roberts. Den lades ut för att inte skada underliggande vegetation. Gräsytorna blir inte svåra att återställa. Men en del av arbetena blir lättare att göra när det inte är lika blött som det är nu.

– Malmöborna ska återfå sin park. Det mesta kommer att se annorlunda ut när växtligheten börjar ta fart igen och då kommer mycket av det som syns nu att vara borta. Vi kommer att göra flera inspektioner i parken.

Ljusshowen har fått kritik av många Malmöbor som reagerat på att en stor yta av parken spärrades av och bara blev tillgänglig för dem som betalade ett högt inträde.

Mycket känslor

Om det blir en ny ljusshow i år är inte bestämt än.

– Lumagica var fantastiskt och jag ser gärna att de kommer tillbaka. Men jag tror vi får hjälpas åt att hitta en ny plats som inte väcker så mycket känslor. Vi får ta med oss de erfarenheter som vi fått.

– Att spärra av gångvägen runt sjön i parken blev som en helig ko. Det är både vi och företaget införstådda med. Sedan måste vi givetvis titta på helheten och fundera över om det är rimligt att stadens fina mark kan upplåtas utan kostnad.

Tråkigt med spåren

Signar Jönsson som bor vid Kronprinsen var en av dem som besökte Slottsparken under tisdagen.

– Jag går ofta en runda här men det gick inte när parken var avstängd. Helt utan förvarning satte man bara upp staket.

– Det är skönt att parken är öppen igen men det ser tråkigt ut med de här hjulspåren.

Signar Jönsson är glad över att kunna använda Slottsparken som vanligt igen. Den här dagen tog han cykeln men annars brukar han promenera. På gräsmattan syns tydliga spår av lastbilar som använts under ljusshowen.
Foto: Elisabeth Sandberg
Signar Jönsson bor vid Kronprinsen och är ofta i Slottsparken. Här står han på en gräsmatta som har tydliga spår av lastbilar som använts under ljusshowen.
Foto: Elisabeth Sandberg

Sport

Han ska instruera målvakterna i IFK Malmö

En person som poserar för ett porträtt
Foto: Firat Sahan
Sport
Malmö
Fotboll Goran Jovanovic gjorde över 200 matcher som målvakt i IFK Malmö. Nu återvänder 58-åringen på nytt till klubben för att ikläda sig rollen som målvaktstränare efter avgående Leif Nilsson.

– Det känns oerhört bra att vara tillbaka för andra gången som målvaktstränare och det ska bli ett väldigt spännande år med en ny tränare som jag känner väldigt bra eftersom vi har tillbringat två år tillsammans i FBK Balkan, säger Jovanovic till föreningens hemsida.

– Som spelare har jag representerat IFK Malmö mellan 1992 och 1999 och varit med att föra upp klubben från division 3 till 1 under den tiden. Målsättningen förra året var att stanna kvar i serien, så i år hoppas jag att vi kan ta ytterligare steg mot toppen.

Goran Jovanovic var förstavalet mellan stolparna de flesta säsongerna under 1990-talet och fick bland annat prova på spel i näst högsta divisionen.

Han är rutinerad som målvaktstränare och har bland annat verkat som sådan i

BK Olympic, Vellinge IF, Vellinge FF, FBK Balkan och Husie IF. Säsongen 2012 var det IFK Malmö som gällde.

– Som målvaktstränare gäller det att förbereda målvakten inför de situationerna som kan uppstå i matcherna.

– Målvakterna i Ettan är ju oftast bra skolade och mer rutinerade och då gäller det att förbereda dem inför just den specifika matchen. Det kommer att tränas mer med teknik och hur de ska utföra vissa grejer.

Firat Sahan, tränare i IFK Malmö:

– Goran är sann gul legendar som återvänder till klubben som målvaktstränare. Vi har arbetat ihop tidigare i ett samarbete som fungerat väl och jag är väldigt glad att Goran väljer att komma tillbaka till "di gule".

Malmö

Cymbalen hoppades men nu överklagar Malmö stad en gång till

Blazenka Kozul och Sabina Mohlin på förskolans gård. Det är den som stadsbyggnadsnämnden anser är för liten men som länsstyrelsen tycker uppfyller kraven på friyta (lekyta) enligt plan- och bygglagen.
Foto: Elisabeth Sandberg
Malmö
KIRSEBERG Förskolan Cymbalen vid Kirsebergs torg har funnits i samma lokaler i 30 år men får inget permanent bygglov av Malmö stad. Länsstyrelsen har gett förskolan rätt och besvikelsen är stor över att Malmö stad än en gång valt att överklaga deras beslut.

– Vi trodde att vi kunde andas ut och blev jätteglada över länsstyrelsens senaste beslut, konstaterar förskolans ägare Sabina Mohlin. Det kändes som en fantastisk julklapp. Tyvärr valde Malmö stad att överklaga i sista stund och det känns frustrerande.

– Men vi fortsätter att kämpa för vår förskola som funnits här i 30 år. Förskoleförvaltningen har inga synpunkter på vår verksamhet. Det känns som att ledningen för stadsbyggnadsnämnden helt enkelt inte vill ha privata förskolor och har friytan som svepskäl.

Länsstyrelsen har nu konstaterat att det inte finns några hinder för stadsbyggnadskontoret att bevilja en bygglovsansökan och har återförvisat ärendet till stadsbyggnadsnämnden. Detta eftersom länsstyrelsen inte anser att ärendet hanterats på ett fullständigt sett.

Friytan uppfyller de krav som ställs på friyta enligt PBL, plan- och bygglagen. Ett beslut som nu Malmö stad valt att överklaga till mark- och miljödomstolen.

Tillfälligt bygglov

Skånska Dagbladet träffar Sabina Mohlin på förskolans gård. Det är den som stadsbyggnadsnämnden anser är för liten eftersom lekytan per barn endast är på drygt sex kvadratmeter. Malmö stads egna rekommendationer är på 30 kvadratmeter men den uppfyller främst de nybyggda förskolorna.

Förskolan har haft ett tillfälligt bygglov och det var när man ansökte om ett permanent som problemen började. 2018 beslutade stadsbyggnadsnämnden att inte bevilja bygglov med hänvisning till att friytan var för liten. Beskedet blev att förskolan fick hitta en ny lokal om den ville fortsätta sin verksamhet i nuvarande omfattning.

Prövning

Sedan dess har överklaganden från båda parter avlöst varandra. Länsstyrelsen besökte förskolan inför sitt senaste beslut eftersom man redan i två tidigare återförvisat ansökan till nämnden för att göra en fullständig prövning av sökt bygglov. Detta har även mark- och miljödomstolen gjort en gång. Representanter från Malmö stad har aldrig besökt förskolan.

Gården är inte stor men högst fyra barn brukar vistas här samtidigt. Förskolan använder sig även av en park som ligger 100 meter bort för utevistelsen och det anser länsstyrelsen, men inte Malmö stad, är tillräckligt för att förskolan ska kunna få ett bygglov.
Foto: Elisabeth Sandberg

I sitt senaste beslut skriver länsstyrelsen att gården är tillräcklig för förskolans ändamål och att den, eftersom förskolan arbetar med mindre barngrupper, är fullt godtagbar i sig. Förskolan besöker ofta en park som ligger 100 meter bort.

Det saknas grund för att avslå ansökan på de grunder som stadsbyggnadsnämnden åberopat hittills och det är inte är möjligt att basera ett avslag på dessa grunder. Därför finns det inga hinder för nämnden att pröva en bygglovsansökan, anser länsstyrelsen.

Blev en chock

– Det blev en liten chock när kommunen överklagade, fortsätter Sabina Mohlin. Man kan undra hur länge det går att hålla på.

– Politikerna ska inte lägga sin ideologi i en bygglovsansökan. Vi är en liten privat förskola och det lilla som blir över går tillbaka in i verksamheten. Nu blir det ingenting eftersom det går åt mycket pengar till advokatkostnader.

Moderaterna och Centerpartiet har hela tiden velat ge förskolan bygglov.

Blazenka Kozul och Sabina Mohlin fortsätter att kämpa för att Cymbalens förskola ska få ett bygglov. Länsstyrelsens senaste beslut gav dem hopp men eftersom Malmö stad valt att överklaga känns framtiden fortfarande oviss.
Foto: Elisabeth Sandberg

Sabina Mohlin poängterar att om hon vetat att verksamheten inte var ok hade hon aldrig fortsatt att kämpa.

På Cymbalen finns 30 barn och 60 står i kö. Den pågående bygglovsstriden har inte minskat förskolans popularitet.

Utan anledning

Många i personalen har arbetat här i många år. Förskollärare och biträdande rektor Blazenka Kozul är en av dem.

– Jag har snart jobbat här i 19 år och trivs jättebra, berättar hon. Vi har ett fantastiskt arbetssätt. Jag går gärna till jobbet varje dag.

– Malmö stad sätter sig på tvären helt utan anledning. De tar absolut inte hänsyn till barnens perspektiv.

Behöver besked

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Sofia Hedén (S) förklarar varför man nu återigen valt att överklaga länsstyrelsens beslut.

– Vårt överklagande gäller inte den här enskilda förskolan utan det handlar om att vi vill ha rättsläget klargjort rent principiellt, kommenterar Sofia Hedén (S). Vi gör inte samma tolkning som länsstyrelsen och vill veta hur vi ska pröva friytan i förhållande till plan- och bygglagen.

– Eftersom detta kan komma att påverka framtida beslut behöver vi få ett tydligt besked och få läget klargjort. Vi tycker att barn har rätt till större friyta än vad som finns på den här förskolan.

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Allakando

Läxhjälp och mattehjälp hjälper att lyfta svenska skolresultat

Allakando Svenska elever är bland de bästa i Europa på engelska, men de har betydligt svårare med matematiken. Det finns många elever som är i behov av extraundervisning för att kunna få godkänt i matematik - eller för att bli riktigt duktig i ämnet. Många elever har ett stort behov av mattehjälp – något som läxhjälpsföretaget Allakando hjälper till med. Fungerar det? I skrivande stund har 9 av 10 elever som tar del av deras läxhjälp höjt betygen.

Kunskapsresultaten i svensk skola har länge varit en viktig fråga på den politiska dagordningen. Sedan 1990-talet har svenska elevers resultat i internationella kunskapsmätningar fallit, även om vi på senare år har sett att resultaten gått upp något. En sak är dock säker – de svenska eleverna har svårt med matematiken.

Nästan 20 procent av de svenska eleverna kan bara förstå mycket grundläggande matematik, såsom enkla algoritmer, formler och procedurer, visade den senaste PISA-mätningen. PISA-mätningen visade att Sverige idag har en lägre andel högpresterande elever i matematik, jämfört med PISA-mätningen år 2003.

Experter oroliga för att svenska elever inte lyckas ännu bättre

Det är oroande att svenska elever inte lyckas bättre med matematiken. Matematiken är en grundförutsättning för logiskt tänkande och slutledningsförmåga och behövs i alla yrken. En vanlig missuppfattning är också att matematik är bara något som läses på högskoleförberedande program – även de som läser yrkesprogram på gymnasiet läser också minst en kurs i matematik.

På samhällsnivå är det därför viktigt att alla elever förbättrar sina kunskaper och resultat i matematik. Inte minst på grund av att vi har en arbetsmarknad idag med ett stort behov av exempelvis programmerare och personer med grundläggande kunskap i programmering, vilket i sin tur förutsätter att man behärskar matematikens grunder.

Läxhjälp som leder till höjda mattebetyg

Det finns dock goda exempel på insatser som leder till höjda mattebetyg. En sådan insats är företaget Allakandos läxhjälp. Allakando har erbjudit studiehjälp i hemmet såväl i hela Sverige sedan 2007, såväl som läxhjälp online i alla ämnen. Bolagets välrenommerade pedagogiska modell har hjälpt många elever att lyckas med sin matematik – 9 av 10 av eleverna som får läxhjäp med en mattelärare från Allakando lyckas höja sitt betyg.

Det är inte bara positivt för elevernas möjligheter att studera vidare – utan ger också en enorm skjuts för elevernas självförtroende. Matematik kan kännas svårt, men när man får det förklarat för sig på ett tydligt sätt och förstår hur man ska gå tillväga för att ta sig an uppgifterna, så är det enormt positivt för elevernas självbild.

Duktiga matteläre – nyckeln till varför Allakandos läxhjälp är så framgångsrik

Kärnan i Allakandos pedagogiska modell är att erbjuda högkvalitativ mattehjälp. Med högkvalitativ menas att den som lär ut ska ha goda ämneskunskaper, samt en bra förmåga att lära ut det som kan uppfattas som svårt inom matematiken. Därför är det mycket studenter som gör skillnad genom Allakandos mattehjälp.

Just nu populärt med läxhjälp online i matematik

En allt mer populär tjänst nu när många skolor har distansundervisning är deras skräddarsydda mattehjälp online. Tack vare den kan elever få topphjälp oavsett var de bor i Sverige. Exempelvis finns det många ingenjörsstudenter från Chalmers, Lunds Tekniska Högskola och KTH som som undervisar elever i matematik från sydligaste Skåne till nordligaste Norrland. Då det är personer som har stor förståelse för matematiken och som vet vad som krävs för att kunna göra matematiken begriplig. Ingenjörsstudenter, och andra studenter med god kunskap i matematik, är därmed tillgängliga för att ge läxhjälp till alla elever i Sverige.

En mattelärare på Allakando kommer inte bara hjälpa eleven att klara nästa prov – utan kommer också hjälpa eleven att klara framtida studier och ett framtida yrkesliv. Mattehjälp är viktigt för många elever, här kan du som ingenjörsstudent göra skillnad. På riktigt.

Malmö

Boende tycker att det är dags att satsa på Persborg

Malmö
MALMÖ En kvinna som bott i mer än 50 år på Persborg tycker att det är dags att satsa på området och att det vore en bra idé att börja med fotbollsplanen.

– Man läser ofta om hur mycket som ordnas i andra bostadsområden för barn och ungdomar. Föräldrar här brukar säga att Persborg aldrig nämns när MKB i media framhåller sitt sociala ansvar, skriver kvinnan i ett mejl till Malmö stad.

Hon berättar att hon för några år sedan vädjade till kommunen och MKB om en ställning för basketkorg, endast en stolpe och inte en hel basketplan. Enligt kvinnan blev det skriftliga svaret efter en rundvandring där boende på området inte fick vara med : ”det finns basketplan på Rosengård”.

Besvikelse

Besvikelsen var stor över att det inte ens gick att ordna en stolpe.

Nu tycker kvinnan att det är hög tid att satsa på fotbollsplanen i Persborgsparken som behöver ett nytt underlag, eventuellt gräs.

– Planen är i uselt skick. Ytan, underlaget stenigt, målburarna trasiga. Runt och på planen ingen belysning.

.–Jag behöver väl inte påpeka hur många aktivitetstimmar som går till spillo under den mörka tiden som planen ej kan nyttjas.

Vill ta vara på åren

Istället måste många ungdomar ta sig över den trafikerade Västra Kattarpsvägen och Persborgsgatan till andra områden.

Hon poängterar att det är viktigt att ta vara på åren när barnen är unga och åtgärda bristerna i och omkring fotbollsplanen.

– Annars riskerar barnen att dras in i aktiviteter som blir oöverskådliga som i många andra områden.

Malmö

Åtalades för hundsmuggling – frias

Bilen som hundarna förvarades i var särskilt inredd och tydligt märkt att det rörde sig om en djurtransport.
Foto: Ur tullens förundersökning
Malmö
Malmö Två män som ställdes inför rätta misstänkta för grov smuggling efter att ha fört in elva hundar i landet frias nu av Malmö tingsrätt.
Bland annat eftersom bilen de färdades i stoppades innan de misstänkta hann anmäla i tullen vad de hade i lasten.

Den 13 november i fjor plockades en rumänskregistrerad skåpbil ut för kontroll vid gränskontrollen på Lernacken. I bilen hittade polis elva hundar.

Den svenska polisen hade fått tips från danska kollegor om att bilen var på väg mot svenska gränsen och stod därför redo när skåpbilen körde av bron. Detta kan ha lett till att den 37-årige föraren och hans jämngamla medpassagerare frias av rätten.

Hundar avlivades

När bilen rullade in vid gränskontrollen hann inte föraren anmäla i tullen att det fanns hundar i lasten innan han stoppades polis. När polisen frågar efter id-handlingar lämnar männen över samtliga dokument de har på hundarna.

Sedan handlingarna granskats stod det klart att tio av de elva hundarna inte hade fullgod dokumentation. Ägarens signatur saknades. Det ledde till att de båda männen sedermera ställdes inför rätta för grov smuggling. Hundarna avlivades och handlingarna beslagtogs.

Rätten oenig

Men Malmö tingsrätt friar nu männen. Rätten menar att de varit noggranna med att ha alla papper i ordning och inte varit medvetna om att de var ogiltiga utan ägarens signatur. Dessutom framgick det av bilens märkning att den användes för att transportera levande djur.

Därmed har de inte heller haft ett brottsligt uppsåt och kan således inte dömas för smuggling. Medpassageraren bedöms därutöver att bara ha följt med som sällskap och inte haft någon roll i hundverksamheten.

Tingsrätten var inte enig i sin dom. Rättens ordförande ville döma föraren. Hon menar att eftersom han signerat ett av hundpassen var han medveten om att också de andra tio passen skulle signeras.

Malmö

En anhållen för mord i Malmö

Polis på plats i Almhög i Malmö i december efter det att en man knivskurits i samband med ett bråk. Nu har en person anhållits för mord. Arkivbild.
Foto: Johan Nilsson/TT
Malmö
Malmö
PREMIUM

En person har anhållits som misstänkt för att ha mördat en man i 30-årsåldern i Malmö i mitten av december, rapporterar Sydsvenskan.

Vittnen berättade efter händelsen att två män slagits utanför en port i stadsdelen Almhög och i samband med detta ska den ene ha skadats av ett stickvapen. Han fördes med ambulans till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda.

/TT

Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL