Dis­kus­sionen om en Öresundsmetro tas ett steg vidare och nu ut­reds hur fler tun­nel­ba­ne­sta­tioner kan byggas i Malmö. Foto: Ware ColorFactory

Pla­nerar vidare för Öresundsmetro

MALMÖ. Malmö tar dis­kus­sionen om en Öresundsmetro ett steg vidare och ut­reder nu hur fler tun­nel­ba­ne­sta­tioner kan byggas i staden.

I höst är Köpenhamn och Malmö klara med den fjär­de ut­red­nings­fasen om en tun­nel­ba­na mel­lan städerna, Öresundsmetron.

Ge­nom att koppla sam­man Malmö med Kö­pen­hamns Met­ro­sys­tem skapas en ny pend­lings­möj­lig­het med en res­tid över Öresund på 20 mi­nuter och med av­gångar var 90:e se­kund i rus­nings­tid. I Malmö pla­neras för två sta­tioner i Väst­ra hamnen/Doc­kan och en vid Malmö C.

Men nu vill Malmös po­li­ti­ker ta planerna på en Öresundsmetro ett steg vidare. Kom­mun­sty­rel­sen har nu be­slutat att in­leda en ut­red­ning av en vidare ut­bygg­nad av Me­tron i Malmö.

Fö­re­trä­da­re för Malmö har ti­digare nämnt Värn­hems­tor­get och Sö­der­värn som två tänk­bara sta­tioner för Öresundsmetron.

– Med Öresundsmetron knyter vi ihop Malmö och Skåne yt­ter­li­ga­re med Köpenhamn och Själ­land, och detta på ett sätt att vår ar­bets­mark­nads­re­gi­on växer med mot­sva­ran­de ett helt Stockholm. Med me­tron kan yt­ter­li­ga­re 1 mil­jon män­ni­skor ta sig till el­ler från jobbet inom en tim­me. Det be­tyder myc­ket för fö­re­tagen som be­höver re­kry­tera och för alla som får en smi­digare var­dag.

– Till detta kommer ock­så att Sverige med me­tron får möj­lig­het att trans­por­tera mer gods på Öresundsbron, som ju av­lastas från de dag­liga pend­la­rna. Me­tron är allt­så bra både för män­ni­skorna, kli­matet och den svenska ex­port­in­du­strin och till­växten, säger Ka­trin Stjern­feldt Jam­meh (S), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, i en kom­men­tar.

Be­slu­tet om en Öresundsmetro måste sam­ordnas med Kö­pen­hamns planer på en fort­satt ut­bygg­nad av Me­tron.

Dagens fråga

Kommer du att äta någon semla i dag?

Loading ... Loading ...