Rekordbra bokslut för Region Skåne

Skåne Region Skånes preliminära bokslut för 2019 redovisar ett resultat på 1 056 miljoner kronor, vilket är 56 miljoner kronor bättre än budget.

Resultatet för koncernen Region Skåne 2019 är 1,14 miljarder bättre än året innan. I fjor höjdes skatten med 49 öre, som ökade intäkten. Intäkterna från skatt och statsbidrag ökade med 8,4 procent jämfört med 2018.
Den totala intäktsökningen från skatt, utjämning och statsbidrag var 1,4 miljarder.
– Det här är det bästa resultatet i Region Skånes 20-åriga historia bortsett från ett år då det uppgick till 1,2 miljard, kommenterar Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande.
Återställningskravet på 1,8 miljarder under tre år är nu nere på 850 miljoner kronor.
– Ett resultat på denna nivå krävs för att återställa tidigare års underskott och därmed uppnå kravet på en ekonomi i balans. Det finns fortsatt stora planerade investeringar fram till 2026, varför det är viktigt att hålla kostnadsutvecklingen på en låg nivå, säger Lars-Åke Rudin, Region Skånes ekonomidirektör.

Carl-Johan Sonesson ser positivt på att bokslutet, enligt honom, har kommit en bra bit på vägen för att skapa ordning och reda.
– Överskottet på en miljard för att täcka tidigare underskott bidrar till många positiva effekter. Vi kan göra de investeringar vi behöver göra i sjukhus och kollektivtrafik.
Kostnaderna ökade med 3,9 procent.
– När vi gick in i 2019 var nettokostnadsökningen betydligt högre. Det är viktigt att hålla nere kostnadsökningen för att klara uppdraget om bättre tillgänglighet och kortare köer. Nu ser vi att vårdköerna kortas, fortsätter Carl-Johan Sonesson.
Ett mått på regionens ekonomiska styrka på längre sikt är soliditeten, som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.
– Soliditeten har förbättrats från minus 70 till minus 60 procent, förklarar Carl-Johan Sonesson.

Övriga alliansföreträdare i regionstyrelsen säger att Region Skåne har följt lagen och återställt 2016 års underskott och börjat beta av det från 2017.
– Region Skåne kan nu gå vidare och skapa en modern vård som utnyttjar digitaliseringen och kommer närmare medborgarna, säger regionrådet Annette Linander (C).
Regionrådet Per Einarsson (KD) betonar att det finns mycket kvar att göra.
– Tillgänglighet och valfrihet måste bli bättre.
Carl-Johan Sonesson säger att skattehöjningen på 49 öre var nödvändig.
– Men även om vi rensar bort den så är intäkterna högre än kostnaderna, men överskottet hade inte blivit så stort utan skattehöjningen.

Sjukvården dras fortfarande med mycket stora underskott.
– Skånes universitetssjukhus hade i våras ett underskott på 450 miljoner kronor. Nu är det nere på ”bara” 160 miljoner. Det är bäst av alla universitetssjukhus, säger Carl Johan Sonesson.
Den sviktande konjunkturen kommer att påverka Region Skånes ekonomi negativt de kommande åren. Skåne har stora demografiska utmaningar med större behov av vård och omsorg.
Regiondirektör Alf Jönsson betonar att det fina resultatet är tack vare medarbetarnas insatser.

Läs mer:

Dagens fråga

Är det rätt att företag i välfärdssektorn tar ut vinst?

Loading ... Loading ...