Kjederquistska gården vid Bredgatan.Foto: Arkivbild

Upphäver tidigare beslut om att höja marknivån

Lund Byggnadsnämnden beviljade i somras lov för en höjning av marknivån på en fastighet som ligger alldeles invid den byggnadsminnesmärkta Kjederquistska gården vid Bredgatan i centrala Lund.
Ett företag som är granne med fastigheten överklagade det beviljade marklovet till länsstyrelsen som nu ger grannen rätt och upphäver marklovet.

Klaganden yrkade i första hand på att beslutet om marklov skulle upphävas och i andra hand att länsstyrelsen förtydligar att botten av schaktet mot Kjederquistska gården inte får höjas från nuvarande nivå.

Företaget önskade också att stödmuren mot schaktet mot gårdens södra fasad flyttas till 115 centimeter sönder om fasaden. I grannfastigheten, som klaganden äger, ligger Kjederquistska gården som består av ett gathus, två gårdslängor och ett gårdshus i korsvirke.
Husen härstammar från sent 1700-tal och tidigt 1800-tal. Gården anses representativ för en handelsgård under tidsperioden och byggnadsminnesmärktes 1979.

En höjning av marknivån är olämplig med hänsyn till kulturvärden på platsen, menar klaganden som också hävdar att underlaget för marklovet, är felaktigt.
Länsstyrelsen håller med om att det finns brister i underlaget och menar att det inte framgår av ritningarna tillräckligt tydligt hur markhöjningen förhåller sig till den mark som ansluter till grannfastigheten där stödmuren enligt ritningarna ska höjas. Det går därför inte att bedöma om markhöjningen och eventuell murhöjning uppfyller kraven för marklovet.

Dessutom saknas en tydlig motivering till hur nämnden resonerat kring hur omgivningen och kulturmiljövärdena påverkas av ingreppet.
Därför undanröjer länsstyrelsen det överklagade beslutet om marklov och återförvisar ärendet tillbaka till nämnden för fortsatt handläggning.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Öppnar du ytterdörren för okända?

Loading ... Loading ...