Debatt

Vombsjösänkan kan bli biosfärområde

Vombsjösänkan, med bland annat Vombsjön på bilden, kan bli vattenrike precis som i Kristianstad. Arkivbild.
Debatt
Debatt Vombsjösänkan med Revingefältet, Krankesjön, Vombsjön, Vombs fure och Vombs ängar är ett unikt naturområde.

Detta är en debattartikel som uttrycker en personlig åsikt. Den är inte skriven av tidningens journalister.

Vombsjösänkan med Revingefältet, Krankesjön, Vombsjön, Vombs fure och Vombs ängar är ett unikt naturområde. För att bevara, förvalta och utveckla området på bästa sätt är arbetsformerna inom begreppet biosfärområde ändamålsenliga. I biosfärområden ska naturen utvecklas tillsammans med de boende i och kring området. Ett biosfärområde får internationell uppmärksamhet och kan stärka Lunds kommuns roll som ett grönt föredöme.

Lunds kommun har deltagit i EU-projektet LIFEscape som syftade till att visa hur landskapskonventionen kunde implementeras på lokal nivå. Som en följd av projektet inleddes ett samarbete mellan Lunds kommun och grannkommunerna Sjöbo och Eslöv med avsikt att undersöka möjligheterna för att Vombsjösänkan formellt ska utses till biosfärområde. Ett sådant mellankommunalt arbete är viktigt för att värna Vombsjösänkans höga naturvärden och verka för en levande landsbygd. Inom ramen för detta samarbete har en förstudie tagits fram. Projektet Tillsammans för biosfärområdet Vombsjösänkan är en följd av förstudien där en rad olika aktiviteter pågår med många engagerade människor.

Unesco har sedan 1970-talet utsett regioner runtom i världen till biosfärområden. Syftet med Unescos biosfärområden är att förbättra relationen mellan människor och miljö globalt, samt att skapa ett hållbart samhälle. De fungerar som modellområden för hållbar utveckling genom att finna lokala lösningar på globala utmaningar. Biosfärområdena strävar i sina projekt efter att stärka ekosystem så att de kan fortsätta att förse människor med ekosystemtjänster.

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike har sedan bildandet 2006 varit en förebild för de övriga biosfärområdena i Sverige. Här har utvecklingen av naturvärden skett i samverkan med landsbygdsutveckling, friluftsliv och besöksnäring. Naturum Vattenriket och de många besöksplatserna i området lockar 100 000-tals besökare varje år och har bidragit till samhällsekonomin och folkhälsoarbetet i kommunen. Även i biosfärområde Blekinge Arkipelag har friluftsturismen utvecklats och bidragit till ökade intäkter för näringsverksamheten i området.

Vombsjön är sedan 1948 dricksvattentäkt för Malmö, Burlöv, Svedala, Staffanstorp, Vellinge och delar av Lunds och Eslövs kommuner. Vombsjön är också ett viktigt fiskevatten. Vombsjösänkan är ett av landets artrikaste områden. Till de särskilt värdefulla biotoperna hör sandmiljöerna, där förekomsten av hotade insekter och växtarter är särskilt omfattande. Sandmarkerna finns framför allt på Revingefältet och Vombs fure. Vombs fure hyser en stor tallskog som är viktigt för bland annat kronhjort.

Våtmarkerna i Vombsjösänkan hyser höga naturvärden knutna till mader, grunda eutrofa sjöar, slingrande bäckar, kärr och alskog. Dessa marktyper finns framför allt kring Klingavälsån och Krankesjön. Kävlingeån med biflöden svämmar över och utgör värdefulla rastplatser för fåglar under höst och vår. Krankesjön är en av Sveriges främsta fågelsjöar. I Vombsjösänkan finns också små skogsdungar, alléer och strandskogar. I flera av lövträdsmiljöerna finns en mycket rik flora och fauna med många rödlistade arter.

Kommunstyrelsen i Lunds kommun ställde sig hösten 2019 bakom ett förslag på nytt Grönprogram för kommunen. Grönprogrammets mål är att det i kommunen ska finnas:

1) Robusta miljöer med funktionella ekosystem och rik biologisk mångfald.

2) En varierad grön stads- och tätortsmiljö, ett rikt kulturlandskap och en levande landsbygd.

3) God tillgänglighet till upplevelserika och inkluderande miljöer som främjar rekreation, en aktiv fritid, naturupplevelse och lärande. Att verka för att Vombsjösänkan blir erkänd som ett biosfärområde är en logisk del av att förverkliga grönprogrammet.

Skrylleområdet samt andra naturområden som nu finns tillgängliga för invånare i Lunds kommun samt besökare är hårt belastade. ”Hemester” är en trend som har kommit för att stanna liksom att det faktum att naturupplevelser blivit en tung faktor vid valet av turistmål.

Det finns ett stort behov av fler områden i Lunds kommun med omnejd som kan erbjuda naturvistelse och rekreation. Därför vore det bra om Lunds kommun tillsammans med Sjöbo kommun och Eslövs kommun kan se till att Vombsjösänkan får ett officiellt godkännande som biosfärområde.

Debatt

Sverige prövas ekonomiskt

Debatt
Debatt Sverige prövas nu – både mänskligt och ekonomiskt. Här och nu är det viktigaste att bekämpa viruset genom att hindra smittspridning och vårda sjuka. Samtidigt måste politiken hantera chocken för ekonomin annars hotar en massutslagning av svenska jobb.

Detta är en debattartikel som uttrycker en personlig åsikt. Den är inte skriven av tidningens journalister.

För att rädda så många jobb som möjligt vill Moderaterna ta bort arbetsgivaravgifter och att staten betalar halva hyran för krisande företag under två månader.

Ekonomin faller nu kraftigt och den ekonomiska politiken kan hjälpa till med övervintring av de svenska jobben men att få stopp på smittspridningen är helt avgörande för att detta ska lyckas

Omfattande varsel och uppsägningar kommer i spåren av Corona att vara oundvikligt. Politikens fokus måste nu vara att minimera antalet uppsägningar och konkurser samt säkerställa att svenska folket har en god hushållsekonomi. Moderaterna stödjer regeringens krispaket men inser att mer krävs – och presenterar därför ytterligare åtgärder för att rädda svenska jobb.

För att minska personalkostnaderna vill vi att arbetsgivaravgiften slopas för alla anställda under april och maj. Det innebär en kostnadsminskning med i snitt 22 000 kronor per anställd och månad och skulle göra stor skillnad för företag i närtid.

Få av de hårdast drabbade företagen äger sina egna lokaler. Det handlar om exempelvis butiker, hotell och restauranger – som nu fått mattan undandragen under dem. Därför föreslår Moderaterna att staten går in och tar halva hyreskostnaden för dessa företag under april och maj. Tillsammans med slopade arbetsgivaravgifter ger detta företagen ett större utrymme att manövrera den akuta krisen. Dessa åtgärder behövs snarast och vi tycker att det är dags för regeringen att agera nu.

Det är inte bara de stora företagen som ska kunna låna pengar för att överleva krisen. En Företagsakut bör därför införas som innebär att staten tar en stor del av risken när små och medelstora företag behöver låna pengar. Lån räcker dock inte – en statlig riskkapitalfond bör inrättas som investerar 100 miljarder kronor i svenska företag.

De politiska beslut som fattas de närmsta månaderna kommer att prägla hela det 20-tal vi har framför oss. Och kanske mer än så. Det var bra att regeringen var snabbfotad och tidigt la fram ett omfattande krispaket. Det är nu, inte efteråt, vi har möjlighet att minimera coronas effekt på jobben. Men även om regeringens förslag har varit bra så är de otillräckliga. Det krävs en bredare palett av krisåtgärder. Därför hoppas vi att regeringen också är redo att genomföra de förslag Moderaterna presenterat – för att rädda svenska jobb. Så att hjulen i Sverige kan snurra så bra som möjligt.

Elisabeth Svantesson (M),

ekonomisk-politisk talesperson

Ulrika Heindorff (M)

riksdagsledamot Skåne västra

Debatt

Lärarnas svåra utmaning

Åsa Fahlén. Foto: TT
Debatt
Debatt Många elever är helt beroende av den dagliga kontakten med läraren för att ta sig framåt och det finns dem som saknar stöd och förutsättningar hemifrån.

Detta är en debattartikel som uttrycker en personlig åsikt. Den är inte skriven av tidningens journalister.

Det svenska samhället ställs nu inför svåra prövningar. Det ställer stora krav på kommuner och friskolor att vara lyhörda för lärarnas arbetssituation och behov. Eleverna har trots den rådande situationen rätt till kunskaper.

Många elever är helt beroende av den dagliga kontakten med läraren för att ta sig framåt. Det finns elever som saknar stöd och förutsättningar hemifrån. Kanske har de inte ens en miljö där de kan sitta ostört hemma. För de kommer det att bli extra tufft.

Distansundervisning leder tyvärr till kännbara kunskapsförluster och förutsättningarna varierar dessutom över landet. Det gäller såväl elevers tillgång till bredband i hemmet som teknisk kapacitet för distansundervisning i skolorna.

Distansundervisning är en nödlösning som dessutom kräver en helt annan pedagogik än när eleverna finns på plats. Även om lärare kommer att göra det yttersta för att det här ska fungera blir det svårt att undvika ett kunskapstapp för eleverna.

Vi lärare hamnar nu i en helt ny undervisningssituation som innebär en extra arbetsbelastning. En omläggning av hela den planerade undervisningen innebär en betydande kraftansträngning för lärarna och det måste finnas rimliga förväntningar på vad som är möjligt att åstadkomma. Det går aldrig att fullt ut ersätta distansundervisning med det personliga mötet och det som händer i ett klassrum.

Trots den exceptionella situationen är det viktigt att undervisningen påverkas i så liten utsträckning som möjligt. Det ställer stora krav på kommuner och fristående skolor att vara lyhörda mot bakgrund av den press som lärare nu arbetar under.

I detta ansträngda läge kommer det säkert att uppstå problem och bekymmer, men då är det viktigt att behålla lugnet och skapa en atmosfär av tillit.

Den oro som elever och föräldrar känner för uteblivna kunskaper, prov och betyg får många lärare nu försöka hantera. Men det finns ingen anledning att underblåsa denna oro.

Lärare kommer i situationer som denna att ta sin del av ansvaret och i möjligaste mån medverka till att skapa lösningar som ger eleverna de bästa möjligheterna inför framtiden. Elevernas rätt till kunskaper får aldrig åsidosättas. Men huvudansvaret har varje kommun och varje friskola att svara upp mot lärares och elevers behov.

Målet är att så långt det är möjligt visa att vi kan ge kvalitativt god utbildning i ett läge då landet är i kris. Men det betyder att också eleverna och föräldrarna ska ta sitt ansvar. Vi är många som jobbar hårt med att få det här att fungera.

Debatt

Låt personalen ta över vård

På torsdag ska regionstyrelsen fatta beslut om det blir personaldrivna vårdcentraler. Foto: TT
Debatt
Debatt Trots att det under flera år har anställts mer personal i Region Skåne har vårdköerna vuxit. Slutsatsen är att vi måste hitta fler lösningar på hur jobbet ska göras.

Detta är en debattartikel som uttrycker en personlig åsikt. Den är inte skriven av tidningens journalister.

Trots att det under flera år har anställts mer personal i Region Skåne har vårdköerna vuxit. Slutsatsen är att vi måste hitta fler lösningar på hur jobbet ska göras. Ändrade arbetssätt, som gemensamma köer och profilering av de mindre sjukhusen, ska förbättra för både patienter och personal.

Vi tror att det lika viktigt att flytta mer makt till personalen. Det är därför vi har tagit fram ett regelverk som gör det möjligt för personalen att ta över.

Riktlinjerna har mött kritik från fackföreningarna kring den organisatoriska kopplingen och för att enheterna ska följa samma regelverk som den verksamhet regionen bedriver i egen regi, vilken de dessutom ska samarbeta och samverka med. Varför inte lika gärna bolagisera ett antal vårdcentraler? Det hade blivit tydligare och personalen hade verkligen fått ta ansvar fullt ut.

Detta är vi de första att hålla med om.

Personaldrivna vårdenheter är en mellanvariant, de kan liknas vid de kommunala intraprenader som finns. Vi vill ge personalen lite av den frihet som de hade kunnat få som bolagiserade eller som personalkooperativ, men med den trygghet som många upplever att de får i offentligt driven verksamhet. Personalen förblir anställd i Region Skåne. De har en budget som ska hållas. Men de får chansen att på ett annat sätt påverka det dagliga arbetet.

När frågan ställs om vad som kan göra regionen till en mer attraktiv arbetsplats får vi ofta höra att lön och trygghet är viktigt, men att verkligt inflytande över det egna arbetet har en nog så stor betydelse.

Det finns en rad utvärderingar av personaldrivna enheter. I Göteborg blev rubriken ”Från bra till bättre” när tre års verksamhet utvärderades. Man såg kvalitetsvinster för både brukare och personal, utan att det hade lett till kostnadsökningar. Kortare beslutsvägar gav ökad flexibilitet, vilket i sin tur ledde till en mer effektiv verksamhet som var mer anpassad efter de verkliga behoven. Både chefer och personal vittnade om ett närvarande ledarskap, ökad gemenskap och sammanhållning på arbetsplatsen.

Att erbjuda Region Skånes medarbetare möjlighet att utifrån egna idéer ge vård, utan att detta måste ske i entreprenadform, är viktigt för att utveckla verksamheten. Med utgångspunkt från medarbetarnas kunskap är det också ett sätt att ta vara på det engagemang som finns, att medverka till ökad arbetsglädje på en vårdcentral, en mottagning eller ett helt sjukhus.

Personaldrivna vårdenheter i regionens regi är ett sätt att utveckla välfärden som borde tilltala de partier som är skeptiska till privata vårdgivare och vårdval. Vi är positiva till bägge delar, men styr i minoritet och saknar stöd för att flytta mer makt till patienterna. Nu hoppas vi att oppositionen åtminstone ska våga flytta mer makt till personalen.

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Sveacasino

Kommer Hero Gaming ta priset på EGR Awards 2020?

Sveacasino Redan förra året meddelade Hero Gaming att de hade blivit nominerade för priserna för Affiliate Programme Marketing Campaign och Operator of the Year från EGR Nordics Award 2020. Det här är viktiga priser inom branschen. De fungerar som en stämpel på att ett spelföretag jobbar på ett sätt som märks och gör skillnad.

Hero Gaming har kontor på ön Malta men också i Malmö. Faktum är att det här är ett företag som har fått betydelse för Malmös affärsutveckling på flera spännande sätt. Så sent som 2018 drog Vd:n Georg Westin igång ett unikt projekt för utveckling av digitala projekt i Malmö.

Unika spelsajter som är nydanande

Idag står Hero Gaming bakom flera framstående casinon. På jämförande sajter som SveaCasino.se hamnar Herocasinot CasinoHeroes ofta mycket högt upp i listorna. Det beror inte bara på att man ger svenska spelare säkra och trygga spel.

Hero Gaming är experter på att skapa speläventyr som är mer än klassisk casinounderhållning. CasinoHeroes hette i starten Saga Casino och det beskrev väl vad som hände den som blev medlem. Resan mellan casinoöarna är rena rama sagan i interaktivt format där den som spelar också tar en interaktiv roll.

Ett viktigt bidrag till Malmös spelkultur

Arbetet från Gråbrödersgatan 2 i Malmö har fått betydelse på flera sätt. Det handlar ju inte bara om att man skapar intressanta spelupplevelser för svenska casinospelare online. Sverige har länge haft en viktig roll inom utveckling av spel och Malmö har sin unika position på spelkartan.

Det här är något som Hero Gaming helt klart har varit med och bidragit till med arbetet från Malmökontoret. Och de fortsätter med detta. Nu när det snart blir dags för EGR Nordic Awards 2020 är chansen god att vi får höra mer om spelbolaget i nyheterna.

Även om spelgenren länge inte har fått ta plats i de fina kultursalongerna går det inte att bortse ifrån dess betydelse för människor. Det finns till och med spelteknik som man tror skulle kunna förändra våra hjärnor. Inte bara med VR-teknik. Spelbolagen som skapar casinospel är också med och förändrar hur vi ser på underhållningen och vad vi kräver av den.

EGR Nordics Awards 2020

Den 28:e januari är det avgjort. Det blir en tisdag då många av de anställda på Hero Games kan känna stor förväntan. EGR Nordic Awards är till för att lyfta fram de spelbolag i Norden som lyckas bäst.

Man ser på flera viktiga aspekter för att komma fram till vilka bolag som ska hyllas. Det kan vara att bolaget lyckas rent kommersiellt eller att de har tagit fram innovationer som är fullkomligt unika.

Exempel på sådant som kan få pris på EGR galan är:

• God kundtjänst

• Reklamkampanjer

• Banbrytande innovationer

• Lyckad spridning

År 2020 kan skånska Hero Gaming vinna Affiliate Programme Marketing Campaign kategorin som får anses vara pris för goda reklamkampanjer i affiliate samarbeten. De kan också knipa Operator of the Year.

Sistnämnda priset vore ju minst sagt en bragd. Att utses till årets operatör är ju ingen liten sak. Bara det att Hero Gaming har nominerats är stort. Konkurrensen är tuff och att den skånska spelföretaget syns i sammanhanget säger en hel del.

Vilken betydelse har utmärkelserna?

Man kan förstås undra vilken betydelse den här typen av priser har. De kommer ju inte direkt från spelarna på casinosajterna. Men att branschfolk utser de allra bästa inom spelindustrin är viktigt. Det fungerar som en sporre och ökar på viljan att göra ännu bättre.

I förlängningen får detta också betydelse för Sverige och Malmö. Personer som Georg Westin som investerar i svensk entreprenörskap påverkar givetvis företagsklimatet i Sverige. När Hero Gaming och andra spelföretag känner sig sporrade att göra mer bidrar det till fler spännande arbetstillfällen och projekt för svenska talanger.

Spelentusiaster som gör mer

Innovationen inom spelbranschen är stor och det smittar av sig. Georg Westins satsning i Malmö med Maxify Startup Studio vittnar om ett mod. Det är också intressant att se att han valde att lägga satsningen i Malmö i delade lokaler med Hero Gaming. Håll ett öga på framtida nyheter om detta initiativ!

Debatt

Låt folk välja färdtjänst

Annette Linander
Debatt
Debatt För Centerpartiet är det en viktigt att alla människor ska ha än mer självbestämmande. Makten ska flyttas närmare individen.

Detta är en debattartikel som uttrycker en personlig åsikt. Den är inte skriven av tidningens journalister.

Vill du kunna bestämma själv vem som du åker dina resor med? Även om du skulle ha en funktionsvariation som gör att du behöver en rullstol för att ta dig runt?

För Centerpartiet är det en viktigt att alla människor ska ha än mer självbestämmande. Makten ska flyttas närmare individen. Det är något som vi har drivit länge och kommer att fortsätta driva med oförminskad styrka även framöver. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själva forma sin egen framtid. Något som också ska avspeglas i möjligheterna att fritt få välja vårdgivare inom sjukvården.

Inför valet 2018 skrev Centerpartiet Skåne i sitt valprogram att vi vill se ett valfrihetssystem inom färdtjänsten. För att detta ska bli möjligt måste det däremot till en nationell lagändring som möjliggör detta. Därför har vi bidragit till att det i Region Skånes budget står att regionen ska agera påtryckande mot regeringen för en utvidgning av Lagen om valfrihet (LOV).

Nu har vi också fått andra idéer på området. I förra veckan bjöd DHR Skåne, som är en organisation som arbetar för att personer med nedsatt rörelseförmåga blir fullt jämställda, jämlika och delaktiga i samhället, in till ett möte med regionpolitiker för alla partiet. Detta för att informera om deras och aktiva inom funktionshinderrörelsens tankar kring konceptet rullstolstaxi som idag finns i bland annat Region Stockholm men också Malmö stad.

Vad är rullstolstaxi kanske ni frågar er då? Det är ett koncept som innebär att man istället för den traditionella lösningen kring färdtjänst med en beställningscentral och en utförare, så får alla bolag som uppfyller uppsatta ska-krav och accepterar den fastställda ersättningen en ackreditering. Brukaren av färdtjänst, som är i behov av specialfordon, väljer sedan själv vilken leverantör denne vill använda. På så sätt kan brukaren själv välja den ackrediterade utförare som denne är nöjd med och vid behov vända sig till en annan utförare. Erfarenheterna från Stockholm har visat på en mycket god kundnöjdhet och sju olika leverantörer att välja mellan.

Från Centerpartiet är det viktigt att lyssna på medborgarna och vi tar därför till oss de tankarna som DHR Skåne lyfte fram vid mötet och kommer försöka driva på för att få till stånd en utredning om hur konceptet med rullstolstaxi skulle kunna införas i Skåne som en form av valfrihetssystem. För att öka valfriheten och möjligheterna för dem som är i behov av färdtjänst.

Debatt

Glöm inte bilförarna

Elbilar på laddning. Foto:TT
Debatt
Debatt Det är inte rimligt att bilister ska ha onödigt stora batterier för att hjälpa elbolag om brist uppstår.

Detta är en debattartikel som uttrycker en personlig åsikt. Den är inte skriven av tidningens journalister.

Elektrifiering är en viktig del av Sveriges strategi för minskade utsläpp av växthusgaser. Inte minst sker omfattande elektrifiering av bilparken. Under 2019 var cirka 12 procent av de nyregistrerade bilarna laddbara och andelen växer.

Även i industrin pågår miljösatsningar som kräver mer el. I en rapport från Svenskt Näringsliv konstateras att elkonsumtionen kommer att öka med 60 procent till år 2045. Detta ställer krav på utbyggd kapacitet, vilket är dyrt. Om man inte lyckas att bygga ut så riskerar vi elbrist. För att lösa detta diskuteras nu olika former lagring, däribland att använda elfordon som buffert genom så kallad ”Vehicle to grid”-teknik (V2G). I korthet går det ut på att bilarna delar med sig av sina batterier och nätet kan ta ström från dem när det står och laddar.

KAK vill inte att bilisternas perspektiv glöms bort:

1. Bilar finns till för människors mobilitet. Att använda dem för andra syften som att stabilisera elsystemet måste i så fall ske med bilägarens vetskap, bilägaren måste kompenseras för slitage som uppstår på batteriet och lån av ström måste ske utan risk för att störa bilägarens behov av fulladdat batteri.

2. En elbil är en dyr investering som bör optimeras för mobilitet. I snitt rullar bilar under fyra mil om dagen i EU och ska bilar anpassas för att stabilisera elsystemet finns risk att det driver en utveckling mot större och tyngre batterier. Det är både dyrt och produktionen har påtaglig miljöpåverkan.

Mot bakgrund av detta har KAK låtit SKOP fråga svenska bilägare om hur de ser på att låna ut sina bilbatterier till elbolagen. På frågan om hur viktigt det skulle vara att batteriet alltid är fulladdat när bilen skall användas, var svaren tydliga. Nästan alla (90 procent) tycker att det är mycket eller ganska viktigt att batterier alltid är fulladdade. Det är tydligt att man vill ha kontroll över bilens laddning. I stort sett alla (98 procent) anser också att det skulle vara mycket eller ganska viktigt att maximera livslängden på elbilsbatteriet.

Ska bilister lösa elsystemets brister måste konsekvenserna för bilägarna klargöras och eventuell kostnad för slitage eller minskad tillgänglighet ersättas av elbolagen. Men det ligger även en risk för elmarknaden i att göra sig beroende av elbilar för balansering. Vi vet att framtiden kommer att kräva mer el och då är det rimligt att bygga elproduktion och nät som matchar. Sannolikt kommer det som tidigare kallades ”räckviddsångest” att försvinna med tillgång till laddning på fler platser, och batterierna blir då mindre och lättare. Det är inte rimligt att bilister ska ha onödigt stora batterier för att hjälpa elbolagen. Låt inte den fantastiska utveckling som elektrifiering innebär hotas av en oförmåga att bygga ut kapaciteten. Öka tillgången på el istället.

Debatt

Progressivt klimat-Malmö

Charlotte Bossen. Foto:TT
Debatt
Debatt Det finns en utbredd oro, inte bara i Malmö, utan i världen, över en alltmer bekymmersam klimatsituation.

Detta är en debattartikel som uttrycker en personlig åsikt. Den är inte skriven av tidningens journalister.

Det finns en utbredd oro, inte bara i Malmö, utan i världen, över en alltmer bekymmersam klimatsituation. Oron är befogad, men kanske kan onsdagen den 15 januari i år ha varit en vändpunkt. Då fattade EU-parlamentet det första beslutet om sitt stora miljö- och klimatpaket The European Great Deal, där ett av målen är att Europa ska vara en klimatneutral kontinent år 2050. Beslutet och den höjda ambitionsnivån är välkommen. Klimatläget kräver offensivt agerande.

 

FN:s klimatpanel presenterade under hösten 2019 en specialrapport om tillståndet i haven och isavsmältningen. Rapporten är en larmsignal om en snabbare avsmältning och havsnivåhöjning än vad som tidigare beräknats. Skyfall och stormfloder kommer också att bli värre. Havstemperaturen är en måttstock på den globala uppvärmningen. Perioden 2009-2019 var den varmaste som uppmätts i haven, med 2019 som toppnotering. Som kuststad i södra Sverige är Malmö i riskzonen för stormfloder, skyfall och högre vattennivåer. Det kommer att påverka vår stad.

FN:s miljöprogram UNEP har i sin årliga rapport om skillnaden mellan utsläpp och miljömål konstaterat att planerade investeringar i kol, gas och olja är långt större än vad klimatet tål. Målsättningen i Parisavtalet om högst 2, eller allra helst 1,5 graders temperaturhöjning framstår som allt mer orealistisk. Samtidigt ser vi exempel runt om i världen på att utvecklingen går att vända, till exempel är det numera billigare att producera el från vindkraft än från kolkraft. Det behövs en beredskaps- och aktivitetshöjning i miljö- och klimatarbetet på alla nivåer: lokalt, regionalt, nationellt, europeisk och globalt.

EU tog ett stort steg  i förra veckan, nu måste vi göra det även i Malmö. Klimat- och miljöarbetet måste bedrivas med kraft och engagemang för att staden ska vara grön, hållbar och trygg för framtida generationer. 

 

Centerpartiet ser ett uppenbart behov av högre beredskap och anpassningsåtgärder för att Malmö ska vara en långsiktigt hållbar stad och kunna möta utvecklingen på ett betryggande sätt.

Kommunstyrelsen har beslutat att det 2020 ska tas fram tas ett nytt miljöprogram för Malmö stad. Ett nytt miljöprogram måste mot bakgrund av klimatutvecklingen ge förutsättningar för ett framgångsrikt miljö- och klimatarbete under programperioden 2021-2030. Det är av största vikt att kommunfullmäktige, som är stadens högsta beslutande organ, får utförlig information om kommande miljöprogramförslag och dess bakgrund. Det är också viktigt att stadens folkvalda politiker ges möjlighet till en ingående behandling och debatt inför beslut om det nya miljöprogrammet.

Centerpartiet har lagt fram en motion till kommunfullmäktige med förslag om ett särskilt kommunfullmäktigesammanträde, där klimatet och det nya miljöprogramförslaget ges den uppmärksamhet det förtjänar.

 

Förhoppningsvis kan ett nytt och kraftfullt miljöprogram antas i bred politisk enighet. Klimat- och miljöproblemen måste tas på allvar och då behövs politisk kraftsamling. Det krävs en mer offensiv och handfast klimat- och miljöpolitik för Malmö, med fokus på konstruktiv samverkan och resultatgivande åtgärder. Målen måste vara högt ställda och enkla att följa upp, inte bara i slutet av perioden, utan varje år. Det är viktigt  att en bred majoritet står bakom arbetet, klimatet är en alldeles för viktig fråga för att få reduceras ner till symbolåtgärder eller ett slagträ i debatten.

Forskarrapporterna pekar på två huvudspår: utsläppsbegränsningar och anpassningsåtgärder. Med effektivare energianvändning och större användning av förnybar energi kan utsläppen minska. Med en hållbar stadsplanering kan stadsmiljön och stadslivet förbättras. Malmö kan växa på ett hållbart sätt och erbjuda förbättrad luft- och vattenkvalitet, biologisk mångfald i grönområdena och betryggande skydd mot förhöjd havsnivå. Det finns potential för förbättring på många områden.

 

Centerpartiet eftersträvar en långsiktigt hållbar utveckling som tar tillvara på Malmös möjligheter. Vi har stora utmaningar att hantera, inte bara på klimat- och miljöområdet, men verkar samtidigt i en fantastisk stad; attraktiv att bo i, arbeta i, och besöka. En offensiv klimat- och miljöpolitik är en grundläggande förutsättning för att utvecklas till en halvmiljonstad på ett hållbart sätt. Med ett klimatläge som kan beskrivas som  ”fem i tolv” måste stadens ambitionsnivå höjas rejält.

 

Debatt

På flykt från samhället

Carina Ohlsson. Foto: TT
Debatt
Debatt S-kvinnor kräver att det används samma krafttag mot mäns våld mot kvinnor som mot gängvåldet.

Detta är en debattartikel som uttrycker en personlig åsikt. Den är inte skriven av tidningens journalister.

S-kvinnors tema för internationella kvinnodagen är ”Fly för livet”. S-kvinnor jobbar för ett samhälle där alla människor lever i frihet och har lika stor makt över sina liv.

Idag är det inte så. Många kvinnor befinner sig på flykt hela livet. Det kan handla om ekonomiskt våld, psykiskt och fysiskt våld, eller att fly för från krig och förtryck. De kan behöva fly sin bostad, fly med barn eller lämna sin familj som flickor och kvinnor som flyr från hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi kräver att det används samma krafttag mot mäns våld mot kvinnor som mot gängvåldet. Mäns våld mot kvinnor är inte ett kvinnoproblem, det är ett samhällsproblem. Enligt nationellt centrum för kvinnofrid har mer än var tionde kvinna i Sverige utsatts för våld i nära relation. Varje år mördas cirka 15 kvinnor i en nära relation: mord som nästan alltid föregåtts av hot och våld som inte stoppats.

Nyligen har regeringen tillsatt 350 utredare inom polisen som ska få spetskompetens för att stoppa våldet mot kvinnor, vilket är välkommet, men det finns mycket kvar att göra. Kommunerna måste ta sitt ansvar. Det är de som ansvarar för att det finns skydd och stöd, som skyddade boenden. I dag brister det i kompetens och ansvar i många kommuner. Kvinnor undviker att lämna sin partner för att alternativet inte är tryggt. Det behövs ett tydligt samarbete mellan kommuner och kvinnojourer.

Det behövs ekonomiskt och psykologiskt stöd men framför allt behövs det boenden. Kvinnor behöver en chans att börja på nytt där de inte riskerar livet för att misshandeln fortsätter.

För att nå ett jämställt och jämlikt samhälle måste vi förändra förtryckande normer och förebygga våld. Vi måste ha nolltolerans mot av sexuella trakasserier. Vi får aldrig acceptera att flickors och kvinnors livsutrymmen begränsas för att andra tar sig rätten till deras kroppar, varken i de privata eller offentliga rummen. I vågen av #metoo-rörelsen har det varit tydligt att det finns mycket kvar att göra. Vi kräver ett stopp på mäns våld mot kvinnor!

Debatt

Konservatismen är det sista pojkstrecket

Män röstar på konservativa partier i högre utsträckning än kvinnor, konstaterar debattörerna. Foto: TT
Debatt
Debatt Vi är inne på år sex med världens första feministiska regering som arbetar med att främja kvinnors och flickors ekonomiska och sociala villkor. Det handlar om sexuell och reproduktiv hälsa och kvinnors rättigheter.

Detta är en debattartikel som uttrycker en personlig åsikt. Den är inte skriven av tidningens journalister.

Vi är inne på år sex med världens första feministiska regering som arbetar med att främja kvinnors och flickors ekonomiska och sociala villkor. Det handlar om sexuell och reproduktiv hälsa och kvinnors rättigheter.

Med MP i regering drivs utvecklingen för ett mer jämställt samhälle framåt i rasande fart. Om det bara inte vore för de sista pojkstreckens fanbärare, så skulle vi kanske redan ha uppnått ett jämställt samhälle. Dessa fanbärare i form av “konservativa” tankesmedjor och studentföreningar, ploppar reaktivt upp som gubben i lådan och påminner oss alla om att kampen för utveckling och jämställdhet är långt ifrån över. (Det är dags för dessa småpojkar att ta sig i kragen och inse att nittonhundratalet är över. Eller om man vill tänka lite mer marknadsorienterat, som med företag - utvecklas eller förgås!)

SVT/Novus partisympatiundersökning avseende kvinnor och män i åldern 18-29 år för februari månad 2020 ställer upp det kort och koncist: benägenheten att rösta höger är större om du är man. Är du kvinna röstar du snarare på ett progressivt parti. Är det så märkligt egentligen? Nej, det är knappast århundradets chock. Varför? Det är väl rätt så uppenbart egentligen. Det finns de partier som verkar för att öka kvinnors makt och rätt i samhället, och sedan finns konservativa och högerextremistiska partier. Högern, som förskräckt utbrister att de inget hellre vill än att fastvidhålla gamla tiders maktordning. Ni vet när en kvinna inte skulle göra något annat än att sköta hemmet, laga mat och ta hand om ungarna, för om det inte vore så så utgjorde ju kvinnorna ett hot för männen som annars riskerade bli utkonkurrerade på arbetsmarknaden.

Oron är inte helt obefogad, som det ser ut idag är män på god väg att hamna på arbetsmarknadens efterkälke. Enligt en IFAU-rapport från 2019 får kvinnor avsevärt mycket bättre betyg än män. Enligt UHR är två av tre antagna till universitetet kvinnor. Männen hamnar efter redan från barnsben eftersom de springer på skolgården och rycker i flätor (och det vi ju alla att det bara “det betyder att han gillar dig”) istället för att öppna en bok och faktiskt lära sig något. När de senare i livet inser hur långt efter de hamnat är det väl inte så konstigt att de vänder sig till likasinnade.

Likasinnade som, med en ryggdunk, kan säga att det var inte deras eget fel De var ju bara pojkar, de kan ju inte förväntas ansvara för sina egna handlingar, och om de kan det så var deras handlingar inte något utöver vanligheten.

Frånskrivandet av egen agens och acceptans för ett mediokert men fortfarande vidrigt beteende leder att pojkar hamnar på efterkälken. Som svar på utvecklingen söker de andra som de kan sitta tillsammans med och säga att de inte var deras fel. På högstadieskolorna är de de “coola” killarna, som redan då börjar öva sig på att slåss med järnrör. På universiteten dyker de upp i olika nystartade “konservativa” studentföreningar som vill dricka punsch och låtsas som om de vore något annat än små pojkar i föräldrarnas kostymer.

I det stora samhället rör de sig tillsammans konservativa och högerextremistiska partier och diverse tankesmedjor, klagar på medier, och jagar invandrare med järnrör. I EU-parlamentet går de i kostym och säger konsekvent nej till kvinnors rätt till sin egen kropp och rätt till abort.

Detta beteende, att män försvarar män, återspeglar sig i politiken. Män röstar i större utsträckning på andra män som tillhör konservativa partier. Vi ser även vilka som företräder vilket parti. Exempelvis i Sveriges riksdag är de minst jämställda partierna – trumvirvel – Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, inte så värst överraskande, eller hur?. Männens överrepresentation hos dessa partier är onekligen påtaglig. De är pojkstreckens siste försvarare. De som bär fanan för allt det där som var som förr, ni vet när kvinnor skulle vara i hemmet och homosexuella varken fick gifta sig eller adoptera barn.

Med sex år av en feministisk regering, som i sin tur blivit omvald, är det ingen frågan om saken: framtiden är här, den är nu och den låter sig inte stoppas av pojkstreckens sista dödsryck. Nu är det dags att bygga ett jämställt och solidariskt samhälle som inte låter någon hamna på efterkälken, där ALLA har samma förutsättningar och förväntningar. Stärk kvinnors rätt till sig själva och i samhället. Gör upp med skeva normer och ideal. Samhället är till för alla, låt det också bli så i praktiken.

NÄSTA ARTIKEL