Näringsminister Baylan behöver fortsätta arbetet att regelförenkla för företagen, menar debattörerna. Foto: TT

Enklare regler nödvändiga

Ett av de största hindren för ett konkurrenskraftigt företagsklimat i Sverige är den ökade regelbördan som omgärdar företagandet i Sverige. Detta bekräftas i flera undersökningar. Näringsminister Ibrahim Baylans nyligen avslutade förenklingsresa runt om i landet är ett utmärkt initiativ för att få en bild av enskilda företagares vardag och en förståelse för vilka hinder den ökade regelbördan får för företagandet och tillväxten.

Som medarrangörer av denna förenklingsresa har vi låtit 75 företagare beskriva sina erfarenheter av krångliga och ineffektiva regelverk. Vi har också gett goda exempel på hur det kan se ut när det fungerar.
Flera konkreta åtgärder behöver vidtas för att ministerns ambitioner om minskad regelbörda ska märkas hos företagen. Vi vill särskilt lyfta upp följande:

Att skapa en process inom regeringskansliet för att hantera regelförbättringsfrågorna är av högsta prioritet. Processen måste omfatta såväl regelgivningen i sig som förenklingar av befintliga regelverk. Ska arbetet med att minska företagens regelbörda ge resultat och fortsätta oavsett politisk majoritet i framtiden måste det finnas kontinuitet och ett tydligt ägarskap för frågorna inom regeringskansliet, något som vi inom näringslivet återkommande lyft fram.

– Existerande regelverk behöver förenklas inom de områden som företagen pekar ut som särskilt krångliga. En bra start i arbetet är de 72 regelförbättringsförslag som näringslivet genom Näringslivets
Regelnämnd NNR tagit fram.

– För att nya regler ska ge största möjliga nytta till minsta möjliga kostnad och inte öka regelbördan i onödan behöver konsekvensutredningarnas kvalitet förbättras och ansvar tas för att så sker.
En viktig del i detta är att låta Regelrådets granskning genomföras tidigare i regelgivningsprocessen än vad som idag är fallet. Vidare behöver Regelrådets mandat stärkas genom att införa ett återremitteringskrav om konsekvensutredningarna är bristfälliga.

– Överimplementering av EU-lagstiftning måste tydliggöras och undvikas. Utgångspunkten bör vara att ett svenskt genomförande av EU-lagstiftning inte försämrar svenska företags konkurrenskraft Som regel bör det vara EU-direktivens miniminivå som gäller vid genomförandet. Vi ser därför positivt på riksdagens tillkännagivande till regeringen i denna del.

Vi ser nu fram emot att tillsammans med regeringen ta nästa steg i arbetet med att minska regelkrånglet för Sveriges företag. Förväntningarna bland företagen är mycket höga och vi lovar att göra
vad vi kan för att infria dem.

Dagens fråga

Kan du prata fler språk än svenska?

Loading ... Loading ...