Det är hög tid att förbereda för barnens bästa! Foto: TT

Skåne barnföredöme

Det är 30 år sedan FN antog barnkonventionen och vid årsskiftet blir den svensk lag. Bris, organisationen Barnens rätt i samhället, har gjort en enkät hos Sveriges 290 kommuner men av svaren att döma är förberedelserna på många håll minimala. 45 procent av kommunerna saknar en strategi för hur barnkonventionen ska implementeras i verksamheterna, några svarar till och med att de inte vet om de har en strategi. Det är bara två tredjedelar av alla kommuner som har svarat på enkäten, så risken är att siffrorna är ännu sämre. Positivt är dock att två tredjedelar av de svarande kommunerna har kompetensutvecklat sin personal kring dessa frågor.
För utomstående verkar styrningen från statligt håll inte optimal. Om så många kommuner inte har påbörjat sitt arbete bara tre månader innan lagstiftningen träder i kraft måste implementeringen vara dåligt skött. Både tjänstemän och politiker lokalt har all möjlighet att driva frågorna själva även om det underlättar att få påstötningar uppifrån, förslagsvis från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Men det är Barnombudsmannen som fått regeringens uppdrag att utbilda och sprida information.
Att utredningen som ska kartlägga hur konventionen överensstämmer med svensk lagstiftning och praxis är försenad med över ett år blir knepigt, det är som att kasta in jästen efter degen.
De skånska kommunerna lyfts fram som föredömen. Kommunförbundet Skåne började redan 2011 att arbeta aktivt med barns rättigheter och har utbildat fler än 300 barnrättsstrateger. Man hade nyligen en konferens på temat och konstaterade där bland annat att barnen behöver tillfrågas mer, vilket väl är en bärande idé i konventionen. Man lyfte också fram goda exempel från både kommuner och idéburen sektor, den sistnämnda nog så viktig i arbetet.
Trots det skånska föredömet behöver frågorna lyftas ännu mer i debatten, samt de goda erfarenheterna spridas runtom i landet. För barnens skull!

Dagens fråga

Såg du första avsnittet av På spåret?

Loading ... Loading ...