När klimatkrisen kommer

DEBATT

Förra året fick alla svenska hushåll broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Avsändaren var svenska staten och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Nu har vi i Extinction Rebellion vänt på perspektiven och tagit fram broschyren ”När klimatkrisen kommer”.

Den omgjorda krisbroschyren riktas till Sveriges folkvalda från oss medborgare, som är djupt oroade av den pågående klimatkrisen och de konsekvenser som den kommer att innebära för vårt samhälle. Med den accelererande globala uppvärmningen följer matbrist, vattenbrist, sjukdomsspridning, extrem torka, bränder, översvämningar, konflikter, terrorism och krig.
Klimatkrisen utgör ett hot mot demokrati och mänskliga rättigheter. Den kommer att utsätta majoriteten av oss som lever idag för ofattbara lidanden och umbäranden, redan inom ett par decennier.

Förra veckan skickades broschyren ut till regering och riksdag. Den här veckan delades “När klimatkrisen kommer” ut till kommunpolitikerna i Malmö. Broschyren ger en sammanfattning av den aktuella klimatforskningen. Dessutom ska den hjälpa våra beslutsfattare att förstå hur allvarligt vårt samhälle kommer att drabbas av klimatkrisen om de inte vidtar nödvändiga åtgärder snarast. Extinction Rebellions första konkreta uppmaning till våra politiker är: Tala klarspråk! Till exempel att skyfallet som drabbade staden 2014 kostade hela

600 miljoner kronor. Liknande extremväder kommer att inträffa med kortare intervall i framtiden och med större intensitet menar SMHI. Vi vill att Malmö stad genomför en informationskampanj som ger invånarna kunskap om klimatkrisen, den ekologiska kollapsen och vad vi behöver göra nu.
Vår andra uppmaning är: Agera nu! Vi önskar att Malmö vidtar omedelbara åtgärder för att sänka utsläpp av växthusgaser i linje med 1,5-gradersmålet i Parisavtalet. Det behövs en koldioxidbudget för Malmös alla utsläpp – från företag, offentlig verksamhet och kommunens invånare. Våra folkvalda har väljarnas stöd. Två av tre svenskar känner oro för klimatförändringar. Förslaget, att Malmö ska utlysa klimatnödläge, fick 886 röster i år och blev därmed ett av de förslag som fått flest röster på ”Malmöinitiativet”.

Vi vill att det görs en forskningsbaserad plan med hjälp av oberoende experter som står fria från partipolitik och särintressen. Enligt Malmö stad har kommunen minskat sina utsläpp med 12 procent de senaste 30 åren, men det krävs en minskning på hela 32 procent mellan 2018-2020 för att nå kommunens mål. Det behövs med andra ord snabba och omfattande förändringar. Vi vill påminna om att verklighetens klimatpåverkan blir mindre endast med minskade utsläpp.
Vi befinner oss i en kris vars omfattning är närmast omöjlig att ta in både i tanke och känsla. I detta läge måste vi vara modiga, se sanningen i vitögat och våga ge sig ut på obruten mark. Beslut som är avgörande för vår och våra barns framtid behöver tas nu, under denna mandatperiod av våra folkvalda politiker, vars plikt det är att skydda vårt land och dess invånare.
Broschyren finns att läsa här.

Dagens fråga

Kan du prata fler språk än svenska?

Loading ... Loading ...