Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) har inga planer på att pausa planeringen för höghastighetstågen. Foto: Thommy Tengborg / TT /Arkiv

Riksrevisionen: Stoppa höghastighetstågen

trafik Anser inte att planering och beslut följt riksdagens principer.

Under torsdagen släppte Riksrevisionen sin granskning av höghastighetstågen, som enligt Trafikverket har en prislapp på 230 miljarder kronor. Granskningen är inte politisk, utan rör endast om planering och beslut har följt riksdagens fastslagna regler. En del i det hela är den så kallade fyrstegsprincipen, som bland annat innebär att man först ska analysera mindre kostsamma förslag innan man bestämmer sig för att bygga nytt.
”Planeringen av höghastighetsjärnväg har inte följt den principen. Riksrevisionen rekommenderar nu regeringen att inte ta några nya beslut förrän planeringen har genomförts på rätt sätt”, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.
– Huvudproblemet är att planeringen har utgått från lösningen snarare än problemet. Regeringen har tagit initiativ till höghastighetsjärnvägen utan att det funnits underlag i form av åtgärdsvalsstudier och samlade effektbedömningar, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Inte heller har det tagits någon hänsyn till hur samhällsekonomiskt effektiv satsningen är.
– Övriga investeringsprojekt i den nationella transportplanen är generellt samhällsekonomiskt lönsamma. Den olönsamma höghastighetsjärnvägen riskerar därmed att konkurrera ut ett stort antal projekt som skulle ge mer nytta för pengarna, säger Ingemar Delveborn, projektledare för granskningen, i samma pressmeddelade.
Också kostnadsberäkningen av satsningen bedöms som undermålig inledningsvis. 2003 ska projektet bedömts kosta 50 miljoner. Nu är det fem gånger så mycket.
– Det var först under 2015, då planeringen hade pågått i ungefär ett decennium, som en mer kvalificerad ansats gjordes av de samlade investeringskostnaderna. Vad den slutliga kostnaden kommer att bli är det fortfarande ingen som vet, säger Ingemar Delveborn.
Trots över tio års planerande finns det fortfarande inget fullvärdigt beslutsunderlag. Därför är Riksrevisionens rekommendation att regeringen ska se till att Trafikverket gör om planeringen på rätt sätt innan några fler beslut fattas.

Någon paus av planeringsarbetet tänker emellertid infrastrukturminister Tomas Eneroth sig inte.
– Frånvaron av beslut skulle vara ytterst allvarlig. Att inte bygga mer järnväg i Sverige skulle allvarligt försvåra möjligheterna att nå klimatmålen. Det skulle definitivt också ställa till stora bekymmer för godstransporterna i Sverige. Enligt Trafikverket har vi nått kapacitetstaket på spåren, säger han till Dagens Nyheter.

De färdiga banorna är tänkta att löpa mellan Stockholm och Göteborg, samt mellan Stockholm och Malmö. Trafikverket ligger långt framme i sina planer för höghastighetsbana mellan Hässleholm och Lund. En sträcka som ska kosta 18 miljarder kronor, men som nu hotas.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att ge Trafikverket i uppdrag att i samråd med Transportstyrelsen, Trafikanalys och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) göra följande:

• Identifiera de brister i förhållande till de transportpolitiska målen som höghastighetsjärnvägen är tänkt att lösa.
• Utreda alternativa lösningar som kan avhjälpa de identifierade bristerna med utgångspunkt i fyrstegsprincipen. Det handlar framförallt om steg 1-åtgärder såsom avgifter och skatter för att uppnå ett effektivare kapacitetsutnyttjande, men även steg 2- och steg 3-åtgärder såsom optimeringsåtgärder och trimningsinsatser.
• Genomföra samlade effektbedömningar av de viktigaste alternativen och jämföra dessa med samlade effektbedömningar för höghastighetsjärnvägen.

Källa: Riksrevisionen