Transportbehoven kommer att öka tror majoriteten av svenskarna, visar en undersökning gjord av KAK. Foto: TT

Värna både miljön och bilen

Under de senaste decennierna har det skett en explosionsartad utveckling på transportområdet med effektivare teknik och minskade kostnader. Transporter är välfärd.
I takt med urbaniseringen har möjligheterna till pendling blivit allt viktigare. Alla kan inte bo i tätorterna och därför blir arbetspendlingen en förutsättning för att arbetsmarknaden ska fungera. Det är en utveckling som planeringen måste ta hänsyn till och underlätta.
De allra flesta personresor och godstransporter görs idag med vägtrafiken. De får samhället att fungera. Personbilens flexibilitet är svårslagen och det är ingen tillfällighet att åtta av tio resor sker med bil. Man kan resa på den tid som passar, till den plats man ska, tillsammans med de människor man själv väljer. Makten över mobiliteten ligger på så sätt nära människor.
Samtidigt står vägtrafiken för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Men trots ökande trafik minskar utsläppen. Detta är möjligt tack vare ny teknik. Allt större andel biobränslen finns i tanken på våra fordon, vilket gör att koldioxidutsläppen från personbilar och lastbilar sjunker kontinuerligt. Effektivare och snålare motorer, nya bränslen och elektrifiering är viktiga delar i detta. På sikt kan vägtrafiken bli utsläppsfri.

Trots att trafiken blir allt mer miljöanpassad och att behovet av transporter ökar så planerar politikerna för att minska resandet, särskilt med vägtrafik. Enligt en studie som KAK gjorde 2016 planerar över 90 procent av landets kommuner för minskad bilism.
Det finns dock inget som tyder på att behovet av transporter kommer att minska i framtiden. För att undersöka hur svenska folket ser på frågan gjorde KAK en Skop-undersökning där vi frågade om man tror att behovet av resor och transporter kommer att minska, öka eller blir det oförändrat?
En tydlig majoritet av svenskarna (71 procent) tror att behovet kommer att öka. Bara en av tio (9 procent) tror på minskat rese- och transportbehov. Övriga (20 procent) tror på oförändrat behov. Mönstret gäller oavsett kön eller åldersgrupp. Bland alla partiers sympatisörer finns det en stor majoritet som tror att rese- och transportbehoven kommer att öka. Såväl personer som bor i storstadsområden som i övriga Sverige är av samma uppfattning. Det verkar som att Sveriges kommuner och regioner går i otakt med tiden. Det har blivit på modet att tala om ett transportsnålt samhälle, men både statistiken och människors uppfattningar generellt talar emot detta synsätt.
I stället borde hela samhället inrikta sig på att planera för minskade utsläpp, inte färre transporter eller resor. Här kan Sverige bidra med forskning och utveckling. I en alltmer globaliserad värld är det bästa vi kan göra för framtiden att skapa ett samhälle där både miljön och mobiliteten värnas samtidigt. Att missa den chansen vore ett stort misstag.

Dagens fråga

Kan du prata fler språk än svenska?

  • Ja (81%, 635 Röster)
  • Nej (19%, 152 Röster)

Antal röster: 787

Loading ... Loading ...