Avser pris i tusentals kronor per hektar för södra Götalands slättbygder.

Värdet på mark minskade 2018

På landet Priserna på åkermark i Sverige ökade i fjor med åtta procent. I Götalands södra slättbygder minskade dock priserna med tio procent.
Här ligger nu snittpriset på en hektar på 216 000 kronor.

Förra året var det genomsnittliga priset på åkermark i Sverige 90 700 kronor per hektar. Det är en ökning med 8 procent jämfört med 2017. Även priset på betesmark har ökat jämfört med 2017. För betesmark var ökningen 10 procent till 35 300 kronor per hektar.

– Markpriserna år 2018 följer den långsiktiga trenden. De har ökat stabilt sedan vi började mäta 1995, även om det kan finnas avvikelser i något område enskilda år, säger Ann-Marie Karlsson, enhetschef för Jordbruksverkets statistikenhet, till ATL.
En sådan avvikelse är Götalands södra slättbygder där priserna sjönk under 2018. Där minskade priset på åkermark med 10 procent jämfört med 2017 till 216 200 kronor. Det är dock det högsta snittpriset i Sverige. Betesmarkspriset i samma område ökade däremot med 21 procent till 106 800 kronor.

I Övre Norrland har både åker- och betesmarkspriserna ökat mellan 2017 och 2018. Åkermarkpriset ökade med 15 procent till i genomsnitt 17 200 kronor per hektar och betesmarkspriset ökade med 10 procent till 6 200 kronor. I övriga produktionsområden är det genomsnittliga priset på en hektar åkermark mellan 23 400 och 133 300 kronor och det genomsnittliga priset på en hektar betesmark 10 000–51 300 kronor.
Metoden för att skatta de genomsnittliga markpriserna baseras på de lantbruksfastigheter som sålts under år 2018 och där man genomfört ansökan om lagfart. År 2018 ingick knappt 2 400 försäljningar och knappt 14 900 hektar i beräkningarna. Det motsvarar cirka 0,8 procent av samtliga jordbruksfastigheter och mindre än 0,5 procent av den totala arealen jordbruksmarken i Sverige enligt Fastighetstaxeringsregistret.

Ny taxering sker vart tredje år för lantbruksfastigheter. Om taxeringsvärdena för jordbruksmark ökar sin andel i förhållande till det totala taxeringsvärdet resulterar det i att beräkningsmodellen underskattar prisökningen mellanliggande år. Så har skett både 2015–2016 och 2012–2013.
Det finns även en slumpmässighet i hur exklusiva marker sålts från år till år i de olika regionerna, vilket bidrar till variationer i prisutvecklingen, poängterar Jordbruksverket.

Läs mer:

Läs På landet

Webb-tv