Kol­lek­tiv­tra­fiken ska finnas i hela Skåne så alla skå­ningar kan ut­nyttja den. Ar­kiv­bild

Kol­lek­tiv­tra­fik för Skåne fram­åt

För oss i Cen­ter­par­ti­et är det vik­tigt och na­tur­ligt att hela Skåne ska kun­na ut­vecklas. En vik­tig pus­sel­bit i detta är en kol­lek­tiv­tra­fik som binder sam­man Skåne.
Man ska kun­na ta sig till jobbet, sko­lan och fri­tids­ak­ti­vi­teter, oav­sett var man bor i Skåne. Oav­sett var man bor, ska kol­lek­tiv­tra­fiken finnas nära till hands.
En bra kol­lek­tiv­tra­fik i hela Skåne är dess­utom av­gö­ran­de för att klara mil­jö- och kli­mat­ut­ma­ningen.
Men ska den finnas nära till hands måste vi dels satsa och tänka på nya sätt när vi ut­veck­lar den. Vi vill helt en­kelt sätta fart på kol­lek­tiv­tra­fiken.

Just för detta än­da­mål, för en ut­byggd tra­fik och kun­na ge­nom­föra be­slutade in­ves­te­ringar, satsar vi till­sam­mans med öv­riga par­tier i Al­li­ans för Skåne nu 206 mil­joner kro­nor ex­tra till den skånska kol­lek­tiv­tra­fiken i bud­geten för 2020 som an­togs av re­gi­on­full­mäk­tige i juni.
I alla delar av vår re­gi­on är det inte håll­bart att ut­föra kol­lek­tiv­tra­fik på ett tra­di­tio­nellt sätt med stora bussar som går uti­från en för­ut­be­stämd tid­ta­bell. Det blir helt en­kelt inte eko­no­miskt el­ler mil­jö­mäs­sigt för­svar­bart.
Istäl­let ser vi att an­rops­styrd tra­fik som en vik­tig fak­tor för en ef­fek­tiv och håll­bar kol­lek­tiv­tra­fik i de delarna av Skåne.

Där­för har kol­lek­tiv­tra­fik­nämnden fått ett tyd­ligt upp­drag att titta på hur vi kan an­vända an­rops­styrd tra­fik i en större ut­sträck­ning. Men ock­så hur den kan an­passar för att fun­gera än bättre mot ar­be­ts- och skol­pend­ling och möj­lig­göra be­ställ­ning av an­rops­styrd tra­fik di­gi­talt.
Det är ock­så vik­tigt att ar­beta för att hela re­san ska fun­gera ännu bättre fram­över. God an­slut­nings­tra­fik, trygga håll­platser samt bra och säkra pend­lar­par­ker­ingar för både bilar och cyklar är ex­em­pel där yt­ter­li­ga­re in­satser kan göras.

En fråga som vi från Cen­ter­par­ti­et drivit i många år är in­fö­ran­det av flex­i­bla natt­stopp i buss­tra­fiken. En trygg­hets­re­form för våra re­se­närer på nätterna men ock­så ett sätt att tänka utan­för boxen kring de tra­di­tio­nella håll­platserna.
Den börjar nu närma sig att för­verk­li­gas. En ut­red­ning på­går om hur det ska in­föras och kommer pre­sen­teras un­der hösten, med en tro­lig start av ett el­ler flera pi­lot­pro­jekt.

En bra kol­lek­tiv­tra­fik för Skåne fram­åt. Cen­ter­par­ti­et vill sätta fart på ett rundare Skåne, där det är smi­digt att ta sig kol­lek­tivt. Det be­hövs för att det ska gå att leva och bo var man vill i Skåne.
För oss i Cen­ter­par­ti­et är det vik­tigt och na­tur­ligt att hela Skåne ska kun­na ut­vecklas. Vi måste ar­beta för att minska tude­lningen mel­lan delarna i vår re­gi­on.
Där­för är vi glada över vik­tiga sats­ningar på vår kol­lek­tiv­tra­fik, i hela Skåne, som sker i 2020 års bud­get.

Dagens fråga

Gick rätt bidrag vidare till final från fjärde Mello-deltävlingen?

Loading ... Loading ...