Bröt sig in i id­rotts­hall – för­störde

Malmö

Okända gär­nings­män tog sig in på Lo­rens­borgs­sko­lans id­rotts­hall nå­gon gång un­der natten mel­lan ons­dagen och tors­dagen. Det var en för­skol­lä­ra­re som kom till ar­be­tet på tors­dags­mor­gonen som upp­täckte att alla ru­tor hade krossats till id­rotts­hallen. Även speglar inne i hallen hade krossats.
Gär­nings­männen hade dess­utom brutit upp skåp och dragit fram red­skap samt stulit gods, en­ligt an­mä­lan. Det är dock oklart vad som stals.
Po­lisen har gjort en brotts­plats­un­der­sök­ning, men ingen är gripen i ären­det.
Hän­del­sen ru­bri­ceras som grov ska­de­gö­rel­se och stöld ge­nom in­brott.

Dagens fråga

Tar sig Sverige till EM i fotboll?

Loading ... Loading ...