Det är inte nöd­vän­digt att all­tid köpa nytt – att handla be­gag­nat sparar mil­jön. Foto: TT

Vi måste göra nå­got åt pryl­svinnet

Både fö­re­tag och pri­vat­per­soner drunknar i prylar. Det spelar ingen roll hur mil­jö­vän­liga grejer du äger, om du inte an­vänder dem. Som pri­vat­kon­su­menter gör vi mil­jö­med­ve­tna val men har gar­de­rober och ut­rym­men fulla av saker som inte an­vänds. Det är dags att börja tackla vårt #pryl­svinn.
Vi bryr oss myc­ket om att maten ska vara håll­bar och att vi måste minska mat­svinnet. Flera stora och små livs­me­dels­fö­re­tag har lan­serat ini­tia­tiv för att dra­ma­tiskt minska mat­svinnet.
Men när det kommer till våra prylar har vi fort­fa­ran­de skygg­lapparna på. Fast prylarna har en enorm mil­jö­på­ver­kan, of­tast större än matens.

Våra prylar skapar berg av av­fall in­nan de ens når bu­tiken. Bak­om en enda borr­ma­skin finns 51 kilo av­fall. Allt från gruv­av­fall i stål­pro­duk­tionen till ener­gi­åt­gången i till­verk­ningen. Och vad händer med prylarna när vi tröttnat? De blir till ännu mer av­fall.
Var­ken pla­neten el­ler våra plån­böcker har råd med det här re­surs­slö­se­riet. Vi måste tänka om, för det här är inte håll­bart. Vi måste ändra vår syn på prylarna vi äger! Vi är flera fö­re­tag och or­ga­ni­sa­tioner som till­sam­mans har be­stämt oss för att minska pryl­svinnet.

Vi ser trender så­som att mängden Kina­pa­ket och köpta ex­tra för­var­ings­ut­rym­men (“sto­rage units”) växer. Vi äger mer prylar än nå­gon­sin – men an­vänder dem ock­så mind­re än nå­gon­sin. Bilar som bara står, ga­ra­ge och för­råd fyllda av “bra att ha”-prylar, gar­de­rober fulla av dam­miga plagg. En borr­ma­skin an­vänds i snitt en­dast 18 mi­nuter un­der hela sin livs­tid. Tänk vad vi skulle kun­na upp­nå ge­nom att dela, hyra och låna prylar så­som verk­tyg istäl­let? Är det nöd­vän­digt att man äger ett tält för att campa fyra dagar el­ler måste ett hem ha en borr­ma­skin för att vara ett ”rik­tigt hem”?

Åter­vinn har länge varit led­stjär­nan för oss som kallar oss mil­jö­med­ve­tna. Men tänk om vi kan ta det ännu läng­re? Tänk om vi inte skapade nå­got skräp att åter­vinna från första bör­jan? Detta är vad som brukar kallas för cir­ku­lär ekonomi, och det är dit vi vill nå. Ge­nom att låna, byta, dela, hyra, laga, köpa be­gag­nat. Ett kretsloppstänk där allt tas till vara på och an­vänds. Inget ligger bort­glömt i käl­la­ren, på vinden el­ler i by­rå­lå­dan.

Vad kan du göra?
• Köp inte nytt – åter­bruka. När du be­höver nå­got så över­väg al­ter­na­tiv till att köpa nytt. Nå­gon vän som kan­ske har det jag be­höver, finns det att hyra nå­gon­stans el­ler kan jag köpa det be­gag­nat är frå­gor du borde ställa dig när du börjar bli sugen på att borra ett hål.
• Dela med dig. Hjälps vi åt att hela tiden göra våra prylar till­gäng­liga för andra, an­tin­gen ge­nom för­sälj­ning el­ler ge­nom ut­hyr­ning och ut­lå­ning, så ger vi våra med­män­ni­skor bra al­ter­na­tiv till att köpa nytt. Så rensa ut hem­ma och ge dina prylar en andra chans.
• Åter­vinn. Har du prylar som inte går att sälja el­ler hyra ut? Åter­vinn dem! En åter­vunnen pryl är myc­ket bättre än en pryl som ligger och samlar damm, efter­som nya prylar då kan pro­du­ceras av åter­vunnet ma­te­ri­al.
• Ta hand om dina prylar. För att våra prylar ska hålla länge krävs det att vi tar hand om dem. En pryl som har en lång livs­längd kan fylla många män­ni­skors be­hov och minskar be­hovet av att pro­du­cera nya prylar. Du äger inte en pryl – du tar hand om den åt nästa äga­re.
• Välj kva­li­tet. Om du be­höver köpa en ny pryl, köp en pryl av or­dent­lig kva­li­tet som är pro­du­ce­rad på ett mil­jö­vän­ligt och etiskt sätt. Gör den se­dan till­gäng­lig för andra, så att andra i din när­het inte ock­så be­höver köpa den här prylen ny utan kan köpa den be­gag­nad av dig el­ler hyra den.

Även fö­re­tag måste börja ta an­svar för att minska pryl­svinnet. Det räcker kan­ske inte att pro­du­cera saker lite mer mil­jö­vän­ligt när hela af­färs­mo­dellen bygger på att sälja en mas­sa prylar som inte an­vänds. Där har både fö­re­tag och kon­su­menter sitt an­svar. Fö­re­tag är i många fall både pro­du­center och in­kö­pa­re av prylar. Hur stort an­svar har fö­re­tag för att prylar de säljer fak­tiskt an­vänds? Hur kan man som fö­re­tag se till att ens pro­dukter inte blir pryl­svinn? Många kallar sig håll­bara fö­re­tag men delar ändå ut gra­tis­prylar i över­flöd – fast de vet att det mesta hamnar i so­porna.

De senaste åren har vi sett en rad bra ini­tia­tiv från fö­re­tag som gör upp med mat­svinnet. Nu är det dags att göra det­sam­ma med pryl­svinnet!

Dagens fråga

Kan du prata fler språk än svenska?

Loading ... Loading ...