Nyamko Sabuni (L) tog klart av­stånd från SD. Foto: TT

Är Alliansen död nu?

När Almedalens po­li­tiska vecka nu av­slutats kan det finas an­led­ning att för­söka sum­mera in­trycken.
Kli­mat- och mil­jö­frå­gorna var det största äm­net mätt i hur många se­mi­na­ri­er som ordnades med håll­bar­het som tema lik­som i vad som togs upp i par­ti­le­da­rnas tal. Det vore fel att kalla det en Gre­ta Thunbergeffekt för många par­tier har se­dan länge ett starkt mil­jö­en­ga­ge­mang, men hennes in­ter­na­tio­nella upp­märk­sam­het har gjort det svårare för även mind­re mil­jö­med­ve­tna par­tier att gå förbi kli­matet.
Det ordnades nå­got fär­re se­mi­na­ri­er i år än för­ra året, och det mest upp­märk­sammade mö­tet hölls inte i Vis­by. Det var istäl­let en ar­bets­lunch där Ebba Busch Thor och Jim­mie Åkesson dis­ku­terade vad de kan tänkas ha ge­men­samt på olika po­li­tiska om­rå­den, bland an­nat in­vand­rings­po­li­tiken. Det satte SD i po­li­tiskt fo­kus som par­tiet inte varit se­dan valet.
Störst in­tres­se av par­ti­le­da­rna väckte för­stås ny­valda Nyamko Sabuni, som ägnade sitt tal mind­re åt po­li­tik, mer åt att pre­sen­tera sig själv. Hon är den första par­ti­le­da­ren med af­ri­kansk bak­grund och kom hit som kvot­flyk­ting. Det har upp­märk­sammats för­vå­nans­värt lite. Men att en po­li­ti­ker med den bak­grunden kan bli par­ti­le­da­re utan särskilt många höjda ögon­bryn är värt att notera, lik­som att hon bara ge­nom sin per­son kan ut­göra en fö­re­bild för många unga med mörkare hud­färg.
Sabuni tog klart av­stånd från Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas po­li­tik och avvisade att L skulle kun­na sam­ar­beta med par­tiet, i tyd­lig kon­trast till Busch Thor. Den senare avvisade kravet från Sabuni och An­nie Lööf om att hon måste välja mel­lan SD och Alliansen och död­för­kla­rade istäl­let Al­li­ansen för över­skåd­lig fram­tid. Det in­ne­bär att hon valt SD-sam­ar­be­te, vilket även hennes po­li­tiska bud­skap i Al­me­da­len un­der lör­dagen pekade på.
Att ja­nu­a­ri­av­talet visat sig fun­gera så bra hit­tills och hyllades av både Lööf och Sabuni, tyder ock­så på att det dröjer in­nan nå­got nytt al­li­ans­sam­ar­be­te blir ak­tu­ellt.

Dagens fråga

Brukar du låna böcker på bibliotek?

Loading ... Loading ...