Krav på skola efter anmälan

Eslöv

Efter en anmälan till barn- och elevombudet om att en elev känt sig kränkt av en annan elev tidigt i våras beslutas skolan nu uppfylla flera krav, snarast.
Vid alla incidenter hade eleven vänt sig till lärare. Även rektorn och annan skolpersonal informerades av anmälaren. Trots skolans åtgärder inträffade fler incidenter. Därav skälet till beslutet. Den utsatta eleven har blivit kränkt med både verbalt och fysiskt i form av knuffar och slag med föremål.
Kraven som ställs på skolan är att vid kännedom om att en elev anser sig kränkt skyndsamt utreda omständigheterna samt att se till att personal anmäler uppgifter om upplevd kränkande behandling till rektorn som i sin tur anmäler till huvudmannen.
Skolan måste även redovisa elevens nuvarande skolsituation till barn- och elevombudet. Alla åtgärder måste vidtas senast den 26 september i år.

Dagens fråga

Känner du dig otrygg i Malmö efter den senaste tidens våldsdåd?

Loading ... Loading ...