Morgan Johansson (S) får hård kritik från M för regeringens migrationspolitik. Foto: TT

S visar färg om in­vand­ringen

Den senaste tiden har väl­ja­rna fått vik­tiga be­sked från Morgan Johansson och rege­ringen Löfven om hur de ser på svensk in­vand­rings­po­li­tik. Först pre­sen­terades di­rek­tiv till den nya mi­gra­tions­ut­red­ningen. De pekar bara i en enda rikt­ning – mot ökad in­vand­ring. Fyra dagar senare röstade rege­ringen, med stöd av Liberalerna, Cen­ter­par­ti­et och Kristdemokraterna, ige­nom lätt­nader i den till­fäl­liga asyl­lag­stift­ningen som in­ne­bär en ök­ning av in­vand­ringen till Sverige.

Sam­ti­digt be­finner sig Sverige mitt i en in­teg­ra­tions­kris. Det finns utan­för­skaps­om­rå­den där inte ens var­an­nan ni­on­de­klas­sa­re får god­känt i de be­tyg som krävs. Många lär sig inte till­räck­lig svenska för att kun­na stå på egna ben. All­de­les för många barn får ald­rig se sin mam­ma och pap­pa gå till jobbet.
Vi har ett an­svar för in­teg­ra­tions­miss­lyc­kan­det, av så­väl mänsk­liga som samhällsekonomiska skäl. Men om vi ska kun­na ta det an­svaret kan vi inte sam­ti­digt öka in­vand­ringen.
Vi måste sluta blunda för det fak­tum att hur många som kommer hit på­verkar män­ni­skors möj­lig­heter att komma in i sam­häl­let, på rik­tigt. Där­för kan vår in­vand­rings­po­li­tik och vårt mot­ta­gan­de inte av­vika från andra länder i vår när­het.

Om detta fak­tum står Morgan Johansson helt utan in­sikt. I stället har han gång på gång ge­nom­fört lätt­nader i svensk in­vand­rings­po­li­tik, vilket gör Sverige till ett mer at­trak­tivt land att söka sig till.

Rege­ringens agerande rimmar illa med vad Socialdemokraterna utlovade före riks­dags­valet. ”Den nya asyl­lagen ska ligga fast”, hette det då. Nu pekar deras agerande i rakt mot­satt rikt­ning.
Mo­de­raterna har un­der lång tid sträckt ut handen till Socialdemokraterna för att vi till­sam­mans ska ut­forma en stram och håll­bar mi­gra­tions­po­li­tik. Men vi har mötts av kalla handen. Morgan Johanssons am­bi­ti­on att till­go­do­se sina sam­ar­be­ts­par­tier är up­pen­bar­li­gen högre än att lösa ett av Sve­ri­ges största sam­hälls­pro­blem.
I brist på för­slag från rege­ringen har Mo­de­raterna ti­digare i år in­rättat en in­teg­ra­tions­kom­mis­sion för att ta fram re­form­er och lag­stift­ning som bryter de­cen­ni­er av oge­nom­tänkt in­teg­ra­tions­po­li­tik. Vi vill se kraft­fulla åt­gärder för att fler snabbare ska komma i egen för­sörj­ning, med bland an­nat minskat bi­drags­be­ro­en­de, stärkt skola och snabbare vägar till kun­skaper i svenska språket och sam­häl­let.

En för­ut­sätt­ning för att in­teg­ra­tions­ar­be­tet ska lyckas är dock att in­vand­ringen är stram un­der lång tid fram­över. Till följd av riks­dagens be­slut i mitten av juni be­räknas in­vand­ringen öka re­dan nästa år. Det är helt fel väg att gå. Det är som att par­tierna bak­om för­sla­get re­dan har glömt hösten 2015, då Sverige tappade kon­trollen.
Vi mo­de­rater har i alla fall lärt oss av hi­sto­rien. Vi är be­redda att ta an­svar.

Dagens fråga

Har du tagit in trädgårdsmöblerna?

Loading ... Loading ...