Lika vik­tigt som spår och ma­te­ri­el är ut­bild­ning för att tågen ska gå. Foto: TT

Trafikverket måste sam­ordna

Den na­tio­nella trans­port­planen 2018-2029 ska rusta Sve­ri­ges järn­vägar. Drygt 700 mil­jarder kro­nor satsas på in­fra­struk­turen, var­av 125 mil­jarder går till drift och un­der­håll av järn­vägs­nätet.
Sverige har en säm­re punkt­lig­het än i jäm­för­bara EU-länder. För­senade tåg och gods som inte kommer fram i tid är in­slag som allt­för många vant sig vid.
Det går att vända den ne­ga­tiva ut­veck­lingen. En bättre fun­gerande järn­väg kräver mer än mil­jard­an­slag till drift och un­der­håll. Utan till­räck­ligt många bantekniker, el­tek­niker och sig­nal­tek­ni­ker blir det svårt att upp­nå den na­tio­nella trans­port­planens am­bi­tioner.

Inom fem år kommer 1 700 års­ar­be­ta­re att saknas. Ändå finns inget över­gri­pan­de na­tio­nellt an­svar för kom­pe­tens­för­sörj­ningen.
Hösten 2018 startade fyra sam­ord­na­re olika järn­vägs­tek­niska ut­bild­ningar: To­talt er­bjöds strax över 100 platser – mind­re än tio pro­cent av be­hovet. Där­för fö­re­slår vi några åt­gärder som gör trans­port­planens prio­ri­tering av drift och un­der­håll rea­lis­tisk.

• Rege­ringen måste ge Trafikverket ett över­gri­pan­de sam­ord­nings­an­svar för kom­pe­tens­för­sörj­ningen till järn­vägs­yr­ken. Detta ska ske i sam­ver­kan med branschen.

• Det be­hövs en­het­liga na­tio­nella ut­bild­nings­planer för järn­vägs­tek­niska ut­bild­ningar – uti­från fast­ställda krav för res­pek­ti­ve roll, an­svar och ar­bets­upp­gifter.

• De stat­ligt fi­nan­sierade ut­bild­nings­platserna för järn­vägs­tek­niska yr­ken måste bli fler och spridas till fler ställen i landet.

• Ge­nom fram­ti­da bransch­sko­lor för järn­vägs­tek­niska ut­bild­ningar skulle kom­pe­tens­för­sörj­ningen kun­na ske på fler orter i landet.

• Det råder stor brist på er­fa­rna och kom­pe­tenta lä­ra­re. Satsa på ak­ti­vi­teter som leder till fler lä­ra­re med rätt kom­pe­tens.

• Skapa na­tio­nella noder un­der Tra­fik­verkets led­ning med an­svar för kom­pe­tens­ut­veck­lingen på olika platser i landet för­slags­vis i be­fint­lig järn­vägs­knut med ut­bild­nings­ka­pa­ci­tet som till ex­em­pel Häss­le­holm i söd­ra Sverige. Men det finns fler sådana ex­em­pel runt om i landet.

• In­vol­vera olika ni­våer inom ut­bild­nings­vä­sen­det som Yr­kes­hög­sko­la, Yr­kes­ut­bild­ning och Hög­sko­la/Universitet.

Be­hovet av en håll­bar till­växt är vår tids ödes­frå­ga. Järn­vägen måste ges bästa möj­liga för­ut­sätt­ningar för så­väl ar­bets­pend­ling som gods­trans­porter.

Dagens fråga

Kan du prata fler språk än svenska?

Loading ... Loading ...