Bränder och in­brott i helgen

Lund

I mid­som­mar­helgen in­träffade flera bränder och in­brott i Lun­da­om­rå­det.
Vid halv tre tiden på mån­dags­mor­gonen brann det i två bilar som stod par­kerade på Mellanvångsvägen nära Järn­åk­ra­sko­lan. Nå­gon ska ha tänt eld på en av bilarna och branden spred sig se­dan till bilen bred­vid.
Kvart över två på fre­dag mor­gon brann det i ett an­tal sop­tun­nor vid en mil­jö­sta­ti­on på Vagnmakargatan. Po­lisen tror att branden var an­lagd. Även den branden spred sig till en bil som stod par­kerad bred­vid och som fick kraf­tiga brand­ska­dor. Det har ock­så brunnit i en sop­tun­na på Vårfruskolans skol­gård. Det skedde på midsommaraftonskvällen vid halv åtta.
Flera vil­lor och lä­gen­heter har fått på­häls­ning av tjuvar.
– Det var länge se­dan vi hade sex in­brott un­der en helg men det är inget som sticker ut en mid­som­mar­helg. Man vet om att folk är bort­resta, säger Ca­ri­na Roth, på Lun­da­po­li­sen.
Un­der fre­dagen bröt sig nå­gon in i en villa på Brons­ål­ders­vägen, ge­nom al­tan­dörren. En hand­väs­ka stals från bo­staden. En lä­gen­het på Skarp­skyt­te­vä­gen hade ock­så in­brott un­der fre­dagen, men där är oklart vad som till­gripits.
Li­ka­så var det in­brott i en villa på Öst­ra Torn­vä­gen. Där bröt tjuven upp ett föns­ter, men det är oklart vad som stulits.
Även på Plåt­sla­ga­re­ga­tan var det in­brott men då un­der mid­som­mar­dagen. Nå­gon tog sig in mel­lan kl 13 och 18 ge­nom att bryta upp ett föns­ter. På lör­dagen hade ock­så en lä­gen­het på Jordabalksvägen in­brott. I båda ären­dena är det oklart vad som tagits.
Un­der sön­dags­mor­gonen mel­lan kl 9-11.30 kom boende i en villa på Rödeboksvägen hem till en upp­bru­ten al­tan­dörr. Här fram­går inte hel­ler vad tjuven fick med sig.
Slut­li­gen bröt sig nå­gon in på Kil­le­bäcks­sko­lan i Södra Sandby strax in­nan mid­natt på sön­dagen.
Larmet gick, men när väk­ta­re an­lände hade de skyl­diga hunnit lämna platsen. I nuläget är det okänt om något tillgripits.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Tar sig Sverige till EM i fotboll?

Loading ... Loading ...