Virkesförrådet fortsätter att öka i Sverige

På landet

Det totala virkesförrådet i Sverige fortsätter att öka, men ökningen har under de senaste åren avtagit något. Det visar ny officiell statistik från SLU Riksskogstaxeringen. Sveriges totala virkesförråd uppgår nu till 3,5 miljarder skogskubikmeter, vilket omräknat till biomassa motsvarar 2,7 miljarder ton torrsubstans.
Åldersfördelningen i landets skogar visar att yngre skog (0-40 år) står för en tredjedel av arealen, medelålders skog (41-80 år) för den andra tredjedelen och resterande tredjedel är skog äldre än 81 år. Tolv procent av skogsmarksarealen utgörs av skog äldre än 140 år och arealandelen i åldersklassen 81-120 år har sedan mitten av 1970-talet nästan halverats.
Produktionen av blåbär och lingon låg 2018 på en bottennivå. Den totala produktionen på 188 tusen ton var bara 15 procent jämfört med 2016 som var ett mycket bra år.
SLU Riksskogstaxeringen är en årlig landsomfattande stickprovsinventering av skog och mark i Sverige som utförs av SLU i Umeå.

Läs På landet

Webb-tv