Kärn­va­pen­staterna måste rusta ned

Det är stor risk att den kärn­va­pen­ned­rust­ning som på­gått i 30 år vänds i upp­rust­ning, kon­sta­terar Stock­holms freds­forsk­nings­in­sti­tut, Sip­ri, i sin nya rap­port.
I dag finns det i världen cir­ka 14 000 kärn­strids­spetsar i världens nio kärn­va­pen­makter. Före 1989 fanns det mer än fyra gånger så många i världen. Det har allt­så skett en myc­ket po­si­tiv ut­veck­ling, främst till följd av flera ned­rust­nings­av­tal mel­lan USA och Sovjetunionen (som Ryss­land över­tagit).
Men på senare tid har en oroande ut­veck­ling skett. Både Ryss­land och USA har sagt upp INF-av­talet om skrot­ning av me­del­di­stans­ro­botar, och START-av­talet om be­gräns­ning av de stra­te­giska kärn­va­pnen har ifrå­ga­satts. Icke-sprid­nings­av­talet följs då­ligt av de fem er­kända kärn­va­pen­makterna.
Nu börjar ock­så flera länder tala om att er­sätta sina gam­la kärn­va­pen med nya, mer ef­fek­tiva. Det gäller både USA och Ryss­land som ut­veck­lar nya va­pen. Stor­bri­tan­ni­en ska lägga ned minst 450 mil­jarder kro­nor på att förnya sina kärn­va­pen­ar­se­nal.
In­di­en och Pak­istan har utökat sina pro­duk­tions­ka­pa­ci­teter för klyv­bart ma­te­ri­al och kan ha planer på att öka an­talet kärn­va­pen, en­ligt Sip­ri. Med tan­ke på spän­ningen mel­lan de båda länderna är det särskilt oroande.
Det är hög tid att skärpa kraven på att kärn­va­pen­staterna måste fort­sätta ned­rusta, inte börja rusta upp.

Dagens fråga

Längtar du till jul?

Loading ... Loading ...