Lands­bygds­min­i­ster Jen­nie Nilsson (S). Foto: TT

Hög tid för hand­ling

Lands­bygden har blivit ovan­ligt om­huldad av näs­tan alla po­li­tiska par­tier den senaste tiden. Men fort­fa­ran­de är det långt mel­lan ord och hand­ling.
För­ra vec­kan dis­ku­terades lands­bygden i en sär­skild riks­dags­de­batt be­gärd av Cen­ter­par­ti­et. Den nya lands­bygds­mi­nis­tern Jen­nie Nilsson (S), själv upp­vux­en på lands­bygden i Hal­lands in­land, be­to­nade att ”den här rege­ringen menar all­var med att hela Sverige ska leva och växa”. Hon kan få gott stöd i många av de 73 punkterna som rege­ringen gjort upp om med C och L.
Peter Helander från Dalarna förde de­batten för C. Han på­minde om att hans par­ti har rötterna på lands­bygden och ”vet att det ofta är en­samt att stå på bar­ri­kaderna för rätten till grund­läg­gan­de ser­vi­ce, bra sko­lor och kom­mu­ni­ka­tioner i hela landet”.
I de­batten kände han sig nog inte så en­sam, för alla höll med om att lands­bygden ska kun­na ut­vecklas. Men i den kon­kreta po­li­ti­ken är det allt­för ofta an­nor­lunda.
Ett ak­tu­ellt ex­em­pel är fiber­ut­bygg­naden som går lång­samt på många håll på lands­bygden. De me­del som rege­ringen hit­tills an­slagit räcker inte för att få den snabba ut­bygg­nad som be­hövs.
Än tyd­ligare är det när nya 5G-nät ska byggas ut. Den an­sva­riga myn­dig­heten Post- och te­le­sty­rel­sen har i upp­hand­lingen inte ställt krav på att bo­lagen som söker om till­stånd ska ga­ran­tera ut­bygg­nad i hela landet. Det över­lämnas åt bo­lagen om det är lön­samt (vilket det säl­lan är i gles­bygden). Rege­ringen måste ge tyd­ligare di­rek­tiv.
Ett för­ändrat strand­skydd och en skogs­po­li­tik med re­spekt för ägan­de­rätten är två vik­tiga frå­gor där C fått rege­ringen med på att ändra på en lands­bygds­fi­ent­lig tillämp­ning av re­gel­verket ge­nom ut­red­ningar med syf­te att ändra lagarna. Det är vik­tigt för hela lands­bygden.
För­ra man­dat­pe­ri­oden enades Lands­bygds­kom­mit­téns över alla par­ti­gränser om 75 skarpa för­slag. Be­svi­kel­sen är stor att få av dessa ännu för­verk­li­gats. Att nå i mål med det blir Jen­nie Nils­sons vik­tigaste upp­gift.

Dagens fråga

Längtar du till jul?

Loading ... Loading ...