Akelos stora chans att komma ut ur flyk­ting­lä­gret Kakuma i Ke­nya är en kar­ri­är inom fot­bollen. Foto: Jes­per Wahlström/Ikon

Fot­bollen kan göra skill­nad

Sam­ti­digt som Sverige i mor­gon kväll spelar en vik­tig match mot USA i fot­bolls-VM så går en ung flicka i ett flyk­ting­lä­ger och lägger sig med läng­tan och för­vän­tan in­för mor­gon­dagens ännu vik­tigare match. Fot­bollen hjälper henne och tu­sen­tals andra unga att hålla liv i drömmen om ett an­nat liv.
I mor­gon, på världsflyktingdagen, upp­märk­sammar vi att nära 70 mil­joner män­ni­skor i världen be­finner sig på flykt. Många av dem är helt be­ro­en­de av hu­ma­ni­tärt bi­stånd för att få till­räck­ligt med mat och vat­ten för att över­leva.
Till­sam­mans med våra part­ners över hela världen ar­be­tar Act Svenska kyr­kan hu­ma­ni­tärt, för att rädda liv.

Men en män­ni­ska på flykt be­höver mer än mat och vat­ten. Vi be­höver sam­man­hang, re­la­tioner, ut­bild­ning, själv­be­stäm­man­de. Vi be­höver verk­tygen för att bygga hopp om en bättre fram­tid.
I flyk­ting­lä­ger i Ke­nya föds snart tredje ge­ne­ra­tionen flyk­tingar, barn vars mor- och far­för­äl­drar föddes i lä­ger.
När hu­ma­ni­tära kris­lä­gen sträcker sig över flera de­cen­ni­er får det lång­sik­tiga ar­be­tet för fy­siskt och psy­kiskt välmående en av­gö­ran­de be­ty­del­se.

Vi ser hur id­rotten skapar me­nings­full fri­tid, in­teg­ra­ti­on och sam­man­håll­ning här i Sverige. På sam­ma sätt ser vi hur fot­bollen fun­gerar som en stark för­änd­rings­kraft i flyk­ting­lä­ger i Ke­nya och Jor­da­ni­en.
Ge­nom fot­bollen får barn och unga möj­lig­het att ut­vecklas, att skratta och leka. De lär sig om regler, normer och re­spekt. Ge­nom att sam­ar­beta i ett fot­bolls­lag lär de känna varandra, vilket mot­verkar kon­flikter och skapar en tryggare till­va­ro utan våld. Fot­bollen föder hopp om en bättre fram­tid. I flyk­ting­lä­gret Kakuma i Ke­nya har fot­bollen en stor och vik­tig roll, med li­gor för både herr- och dam­lag.

Kul­tu­rella och re­li­gi­ösa normer gör att det inte är själv­klart att flic­kor ska få till­gång till ut­bild­ning och en me­nings­full fri­tid. Just där­för har vi som kyr­ka ett särskilt an­svar att ar­beta för att för­ändra be­gränsande normer och för­svara flic­kors rät­tig­heter. Vi gör det uti­från övertygelsen om att var­je män­ni­ska är skapad och älskad av Gud, och har sam­ma vär­de och rät­tig­heter.

För en ung flicka på flykt är möj­lig­heten att välja sitt liv ofta obe­fint­lig. Vägen ut ur ett flyk­ting­lä­ger är ibland att bli bort­gift el­ler att bli såld till män­ni­sko­smugg­la­re.
Ett bi­stånd som ar­be­tar nära män­ni­skor och som ser till hela män­ni­skans be­hov i svåra si­tua­tioner kan öppna nya vägar.
Men då måste vi för­stå att liv är mer än över­lev­nad. Där­för jobbar Act Svenska kyr­kan mål­med­ve­tet med id­rott och ut­bild­ning – skol­böcker och fot­bollar kan ibland vara lika vik­tigt som mat och vat­ten.

Dagens fråga

Längtar du efter snö?

Loading ... Loading ...