Avtalsrörelsen är slut, nu krävs verkstad.

Verkstad efter avtalsrörelsen

Vårdförbundet har nyligen tecknat ett nytt avtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Sobona för drygt 90 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Nu är det dags att omsätta avtalet i praktisk handling. Vi har kallat till enskilda möte med samtliga kommuner, Region Skåne och Sobona-företag för samtal om hur vi utifrån avtalet tillsammans kan trygga vårdens kompetensförsörjning och leverera en säker vård för invånarna.

I det nya sifferlösa avtalet finns alla möjligheter till prioritering och satsningar på våra livsviktiga yrkesgrupper. Erfarenhet och särskild yrkesskicklighet ska prioriteras, så att dessa nyckelgrupper vill stanna kvar och fortsätta handleda nya i yrket, skapa trygghet i teamen och utveckla verksamheterna. Vi är eniga med SKL och Sobona om att detta är nödvändigt för att säkra vårdens framtida kompetensförsörjning och kunna erbjuda invånare en god och säker vård. Den negativa spiralen med en löneutveckling som stannar av redan vid 35 års ålder, med erfarna som lämnar och går till bemanningsföretag, med fördyrad vård och stängda vårdplatser som följd, måste få ett slut. Arbetet med att skapa lönekarriär för dessa yrkesgrupper börjar nu.

I det centrala avtalet ingår bland annat tydliga uppdrag till lokala arbetsgivare att prioritera löner till särskilt yrkesskickliga, vilket säkras genom regelbundna avstämningar lokalt och centralt. Det ingår också sänkt veckoarbetstid till 34 timmar och 20 minuter för dem som arbetar ständig natt och en utvecklad lokal löneprocess som säkrar möjlighet till lönekarriär och god löneutveckling för alla våra medlemmar.

Avtalet pekar i stora delar på den regionala och lokala nivån och avtalet gäller från 1 april. Det som står i avtalet ska börja tillämpas redan i årets löneöversyn. Vi behöver få till en dialog kring kriterierna för särskilt yrkesskickliga. Det innebär att de som definieras som särskilt yrkesskickliga bör få en löneökning med 3 300 kronor i månaden i år, för att under avtalsperiodens tre år nå 10 000 kronor mer i månaden. Det krävs samverkan kring hälsosam arbetstidsförläggning.

Brister i till exempel schemaläggning och semesterplanering skapar både ohälsa och frustration ute på arbetsplatserna och är ett annat skäl till varför nyckelpersoner i vården lämnar sina arbetsplatser och går till bemanningsföretag. Vårdens medarbetare måste kunna planera sin fritid. En plan för hur karriär och specialistutbildning via exempelvis AST-tjänster också ska synas i lönekuvertet.

De utökade statsbidragen inom ramen för ”kömiljarden” måste nu också skyndsamt tas i anspråk. Vårdförbundet hoppas på konstruktiva möten med arbetsgivare som leder till verkstad!

Dagens fråga

Tar sig Sverige till EM i fotboll?

Loading ... Loading ...