Uteblivna investeringar i elnätet riskerar att leda till elbrist. Foto: TT

Om­för­handla el­näts­för­ord­ningen

I dagarna har ba­ge­ri­fö­re­taget Pågen rap­por­terat om att de skjuter upp sina planer på att ex­pan­dera i Malmö.
Fö­re­taget är av för­klar­liga skäl el­in­ten­sivt och med planer på ökad ka­pa­ci­tet kommer krav på ökad kon­sum­tion av el – nå­got som el­le­ve­ran­tören Eon inte kan till­go­do­se på grund av el­brist.
Den­na ut­veck­ling som vi nu ser är de­fi­ni­tivt inte i sam­klang med Sve­ri­ges ar­be­te för att vara ett innovationsrikt, när­ings­livs­vän­ligt och kon­kur­rens­kraf­tigt land. Inte hel­ler tar det oss när­ma­re att bli ett mer håll­bart och på sikt fos­sil­fritt sam­häl­le.
Ener­gi­överenskommelsen är en av vår tids största och kan­ske vik­tigaste po­li­tiska upp­gö­rel­ser på om­rå­det, lik­som den nya kli­mat­lagen som trädde i kraft den 1 ja­nu­a­ri 2018.

För att kun­na le­ve­rera på målen i överenskommelsen krävs en för­ut­säg­bar energipolitik samt ef­fek­tivare och smartare el­nät. Ute­blivna in­ves­te­ringar i el­nätet ris­kerar stora brister i in­fra­struk­turen, vilket vi börjar bli var­se nu.
Risken är stor att vi inom någ­ra år står in­för akut el­brist, vilket skulle in­ne­bära att yt­ter­li­ga­re stora el­an­slut­ningar till städerna nekas. Detta drabbar inte en­bart större fö­re­tag utan ock­så det stora an­tal un­der­le­ve­ran­törer som i många fall ut­görs av små fö­re­tag.

Kli­mat­om­ställ­ningen, di­gi­ta­li­se­ring, ur­ba­ni­se­ring och ny­etab­le­ring av fö­re­tag ställer höga krav på el­nätet. De kraven måste vi möta, inte minst för att kun­na sä­ker­ställa el till landets alla fö­re­tag och kunder som be­höver till­för­lit­lig el­för­sörj­ning året om. Dess­utom kommer en bristande ka­pa­ci­tet i el­nätet vara ett hin­der för minskade ut­släpp.
För ett kon­kur­rens­kraf­tigt Sverige där fö­re­tagens till­växt och kli­mat­om­ställ­ningen inte hämmas på grund av en bristande el­näts­in­fra­struk­tur an­ser vi att följande åt­gärder bör ge­nom­föras:

En för­änd­ring av rege­ringens el­näts­för­ord­ning för reglerperioden 2020-2023. För­ord­ningens am­bi­ti­on att sänka el­näts­priserna för kunder är lov­värd men skapar i längden större över­gri­pan­de pro­blem, då det bland an­nat även­tyrar le­ve­rans­sä­ker­heten och till­växt­möj­lig­heter.
Vi ser att re­kord­stora in­ves­te­ringar krävs för att skapa fram­tidens smarta moderna el­nät, som hjälper oss att klara av ef­fekt- och ka­pa­ci­tets­ut­ma­ningen. Re­gler­ingen som kraf­tigt be­gränsar el­näts­fö­re­tagens av­kast­ning hämmar nöd­vän­diga in­ves­te­ringar för att rusta upp och ut­veckla el­nätet.
Rege­ringen bör ut­vär­dera den nya för­ord­ningen och ju­stera in­täkts­ramarna så att el­näts­fö­re­tagen kan ge­nom­föra de in­ves­te­ringar som krävs och så­le­des säkra re­gio­nal för­sörj­ning av el.

Korta ner tiden för till­stånds­pröv­ning av nät­kon­ces­sioner för att snabba på led­tiden för el­näts­bygg­na­tion
I dag är led­tiderna från start till fär­dig in­fra­struk­tur opro­por­tio­ner­ligt långa. En stamnätsledning el­ler en pro­ble­ma­tisk regionnätsledning kan ex­em­pel­vis ta om­kring 10–15 år, där cir­ka tio pro­cent av tiden ut­gör själva byg­gan­det.

Detta är all­de­les för lång tid och för att kun­na möta den el­brist som vi står in­för måste hand­lägg­nings­tider och till­stånds­pröv­ning för­kortas.
Det kommer att krävas stora för­änd­ringar för att på­tag­ligt för­korta tiderna för till­stånds­pro­cesserna. Bland an­nat be­höver dom­stols­pro­cessen ef­fek­ti­vi­seras ge­nom att ex­em­pel­vis ge sam­hälls­kri­tiska ären­den för­tur el­ler be­gränsa an­talet till­fäl­len för yttrande.
Vidare kan det även ske ge­nom att myn­dig­heternas pro­cesser för­kortas, där särskilt Energimarknadsinspektionen och Lant­mä­te­riets sam­ver­kan och hand­lägg­nings­tider kan ef­fek­ti­vi­seras.

Dagens fråga

Längtar du till jul?

Loading ... Loading ...