Hong­kong hotat av Ki­nas kom­mu­nism

I Hong­kong fort­sätter de om­fat­tan­de de­mon­stra­tionerna mot ett lag­för­slag skulle ge möj­lig­het till ut­läm­ning till det kom­mu­nis­tiska Kina, som re­dan tagit ett allt starkare grepp om ut­veck­lingen i Hong­kong.
Den Kina­stödda pre­mi­är­mi­nis­tern Car­rie Lam tvingades av pro­testerna att skjuta upp be­hand­lingen av lag­för­slaget, men de­mon­stranterna kräver att det ska dras till­ba­ka helt.
Om det in­förs be­farar op­po­si­tionen, på goda grunder, att Kina skulle kräva inte bara brotts­lingar utan även po­li­tiska mot­stån­da­re ut­lämnade till den rätts­lös­het som råder i Kina.
Med lagen skulle Kina inte be­höva kid­nappa po­li­tiska mot­stån­da­re, som gjordes med den svenske för­läg­ga­re Gui Minhai och flera av hans kol­le­gor. Gui Minhai är fort­fa­ran­de fängslad utan rät­te­gång i Kina.
Hong­kong över­lämnades 1997 till Kina mot löf­tet att Hong­kong skulle få be­hålla marknadsekonomi och po­li­tisk fri­het i 50 år. Ännu har inte halva tiden gått, men den po­li­tiska fri­heten är re­dan in­skränkt. In­för för­ra valet för­bjöds flera par­tier som talat om själv­stän­dig­het för Hong­kong, valda par­la­men­ta­ri­ker su­spen­derades och många po­li­tiska ak­ti­vister fängslades.
Där­för ser många Hong­kong­bor den nya lagen som ett av­gö­ran­de steg för Kina att ta to­tal kon­troll över Hong­kong, vilket skulle leda till både upp­hörd de­mo­kra­ti och ett rätts­sy­stem helt styrt av kom­mu­nismen.

Dagens fråga

Tar sig Sverige till EM i fotboll?

Loading ... Loading ...