För­sök inte snylta på Per-Albin Hansson, sa Ste­fan Löfven (S) i en re­plik till Jim­mie Åkesson (SD). Foto: TT

Flera kon­flikt­lin­jer i debatten

Ste­fan Löfven talade om klassam­häl­let i sin in­led­ning, An­nie Lööf fick med både kli­mat, mil­jö och lands­bygd i sitt hu­vud­an­fö­ran­de, Ebba Bush Thor talade om sjuk­vården och Per Bo­lund, som gjorde sin första par­ti­le­dar­de­batt, ville att alla som tänker på mil­jön ock­så ska börja handla. De flesta par­ti­le­da­rna talade allt­så om sina hjär­te­frå­gor i riks­dags­årets sis­ta par­ti­le­dar­de­batt.
Det var ock­så Jan Björk­lunds all­ra sis­ta, efter­som han av­går ef­ter midsommar. I sitt sis­ta an­fö­ran­de talade han om de fram­gångar som glo­ba­li­se­ringens fört med sig. Se­dan tog han inga re­pliker. När han av­tackades var alla rörande över­ens om vil­ken bra de­bat­tör och är­lig po­li­ti­ker han all­tid varit.
In­nan dess hade de öv­riga pucklat på varandra i van­lig ord­ning – och i fler olika rikt­ningar än vad som varit van­ligt de senaste åren. Värt att notera är att Ulf Kristersson och An­nie Lööf inte tog re­plik på varandra och att Jim­mie Åkesson av­stod från re­pliker på sina ”högerallianskollegor” Ulf Kristersson och Ebba Busch Thor. Han gör tyd­liga för­sök att be­fästa det nya po­li­tiska land­skapet, vilket åt­min­sto­ne Kristersson inte verkar vilja bidra till.
Jonas Sjö­stedt kri­ti­serade så­väl rege­ringen som An­nie Lööf för att kom­munerna har ont om re­surser till för­sko­lor, sko­lor och äld­re­om­sorg.
Ulf Kristersson tog fram­för allt upp brotts­lig­heten med given kopp­ling till de senaste dagarnas bomber och skjut­ningar i Malmö och Lin­kö­ping, men han fick mest med­håll i att mer måste göras. Där­emot hade han svårt att för­klara för An­nie Lööf var­för han mot­sätter sig att flyk­ting­för­äl­drar ska få åter­fö­renas med sina barn.
Ebba Busch Thor fick i slutet av de­batten för­söka för­klara KD:s ab­ort­po­li­tik, vilket hon blev upp­rörd över men ändå inte lyc­kades klara ut helt.
När Jim­mie Åkesson för­sökte sätta dit An­nie Lööf om höjda ben­sin­skatter fick han själv ställa sig i skam­vrån efter­som det är hans stöd till M/KD-bud­geten som nu höjt skatten. Den höjda in­dex­er­ingen som rege­ringen in­fört tidigare har Cen­ter­par­ti­et motsatt sig.
Jim­mie Åkesson gled sedan i van­lig ord­ning un­dan för­söken att få för­klar­ingar på märk­liga for­mu­le­ringar från SD, som att kol­di­ox­id­ök­ningen skulle vara mar­gi­nell el­ler att kli­mat­för­änd­ringarna satts inom ci­tat­tec­ken i några SD-do­ku­ment.
Inte hel­ler hade han någ­ra klara svar på Ulf Kris­ters­sons frå­gor var­för SD ställde sig på rege­ringens sida i för­svars­be­red­ningen och inte ville anvisa någ­ra pengar till de höjda för­svars­ramarna som kom­mit­tén an­nars var över­ens om.
Per Bo­lund han­terades inte särskilt milt av kol­le­gorna. Trots att han var sist ut och hade sin re­plik­om­gång ef­ter av­tack­ningen av Björklund, fick han tuffa frå­gor från An­nie Lööf om var­för rege­ringen inte stoppa Exportkreditnämndens lå­ne­ga­ran­tier till ryska fos­sil­an­lägg­ningar i Ark­tis och från Jonas Sjö­stedt om hur MP ser på den pla­nerade ut­bygg­naden av raf­fi­na­de­riet i Ly­se­kil med stora ut­släpps­ök­ningar av kol­di­ox­id som följd.
Även om de­batten nog kommer att bli ihåg­kom­men bara för av­tack­ningen av Jan Björklund var den emel­lan­åt mer in­tres­sant än van­ligt med många både kon­kreta och spet­siga re­plik­väx­lingar.
Kon­flikt­lin­jerna går på många olika håll i det nya po­li­tiska land­skapet, och An­nie Lööf drar sig ex­em­pel­vis inte för att kri­ti­sera Ste­fan Löfven, trots det ge­men­samma 73-punkts­pro­grammet. Även om både Ulf Kristersson och An­nie Lööf verkar vilja hålla sin kon­flikt­nivå låg för att kun­na be­hålla möj­lig­heten till sam­ar­be­te i vissa frå­gor är Ebba Busch Thor mind­re kon­flikt­rädd, vilket gör en ny al­li­ans­bild­ning allt mind­re tro­lig. Det in­trycket är det be­stå­en­de in­för kommande öv­ningar i Al­me­da­len.

Dagens fråga

Brukar du veckohandla?

Loading ... Loading ...

Webbkryss