Järvaveckan al­ter­na­tiv till Almedalens myl­ler

I dag in­leds Järvaveckan, som för någ­ra år se­dan lan­serades som ett en­klare al­ter­na­tiv el­ler kom­ple­ment till po­li­ti­ker­vec­kan i Al­me­da­len. Alla par­ti­le­da­rna (utom av­gå­en­de Jan Björklund som er­sätts av grupp­le­da­ren Chris­ter Ny­lan­der) talar un­der vec­kan.
Me­die­be­vak­ningen av Järvaveckan är inte lika in­ten­siv som av Al­me­da­len. Nå­gon di­rekt­sänd­ning i tv av par­ti­le­da­rnas tal blir det ex­em­pel­vis inte. Där­emot kan re­fe­rat i ny­hets­sänd­ningarna för­väntas. Någ­ra se­mi­na­ri­er sänds ock­så i SVT Forum.
Ut­ö­ver par­ti­le­dar­talen ordnas över 100 se­mi­na­ri­er un­der de fem dagarna Ett an­tal kon­serter med olika ar­tister hålls ock­så. Kul­tur- och de­mo­kra­ti­min­i­ster Aman­da Lind in­viger i ef­ter­mid­dag.
Att de här po­li­tiska talen och sam­talen hålls i Stock­holms nor­ra för­ort Spånga, nära ett par utpekade utan­för­skaps­om­rå­den, har sym­bo­lisk be­ty­del­se. Det är inte bara de re­dan in­tres­se­rade som ska ha chansen att se par­ti­le­da­rna i verk­lig­heten och dis­ku­tera po­li­tik med ledande fö­re­trä­da­re – det ska alla med­bor­ga­re ha chansen att göra.
Där­för är ini­tia­tivet av Ahmed Abdirahman po­si­tivt. Ge­nom att även fö­re­tag är en­ga­ge­rade kan be­sö­ka­rna ock­så få kon­takter som kan leda till jobb.
Allt som kan skapa sam­hälls­en­ga­ge­mang, inte minst i grupper som tra­di­tio­nellt är mind­re ak­ti­va i det svenska po­li­tiska livet, är be­ty­del­se­fullt för att stärka de­mo­kra­tin. Det gör Järvaveckan.
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Brukar du veckohandla?

Loading ... Loading ...

Webbkryss