Per­son­valet spelade ingen roll i EU-valet

I EU-valen har ti­digare år näs­tan all­tid åt­min­sto­ne nå­gon kan­di­dat kryssat sig förbi topp­namnen och kommit in i Eu­ro­pa­par­la­men­tet utan att ha varit prio­ri­te­rad av sitt par­ti. Så blev det inte i år. Ingen an­nan än de kan­di­dater som par­tiet satt i toppen på lis­torna kom in.
När­mast att kryssa in sig var Emma Wies­ner (C) som hade be­hövt bara knappat 2 000 röster till för att gå förbi andra namnet Abir Al-Sahlani som nu tog Cen­ter­par­ti­ets andra man­dat.
Allan Wid­man (L) hade be­hövt dub­belt så många kryss för att gå förbi gans­ka okända Ka­rin Karls­bro, som fick bara drygt 15 000 per­son­röster. Det räckte dock till över åtta pro­cent och hon blev där­för per­son­vald. Som topp­namn hade hon dock blivit in­vald ändå, när nu L med smal mar­gin­al fick ett man­dat.
Flest kryss fick Tomas Tobé (M) med 150 726 per­son­röster. Det var 21,6 pro­cent av M-väl­ja­rna. Högst an­del kryss hade dock Alice Bah Kuhnke med 29,5 pro­cent av MP:s röster. Tvåa på den lis­tan var Fred­rick Fe­der­ley (C) med 24,2 pro­cent.
Mil­jö­par­ti­et var det enda par­ti där mer än hälften av väl­ja­rna kryssade. Tvåan Pär Holm­gren hade ock­så många kryss, 73 120. Ock­så på den lis­tan var Cen­tern tvåa, som av tra­di­ti­on har många som kryssar och två gånger ti­digare haft lägre pla­cerade kan­di­dater som kryssat in sig.
Lägst an­del kryss av förs­ta­namnen hade He­lé­ne Fritzon med bara 7,6 pro­cent av Sväljarna. Trots att SD-väl­ja­rna kryssade ännu mind­re än S-väl­ja­rna kom två kan­di­dater – Peter Lundgren (trots upp­märk­sam­heten kring hans sex­tra­kas­se­ri­er, och Jes­si­ca Stegrud – in som per­son­valda.
In­krys­sad blev ock­så David Lega för KD och Malin Björk (V). Öv­riga, Johan Danielsson, Jyt­te Gu­te­land, Erik Berg­kvist och Evin Incir (S), Jes­si­ca Pol­fjärd, Jörgen Warborn och Arba Kokalari (M) samt Charlie Weimers (SD) samt ovan nämnda Abir Al-Sahlani (C) kom in en­bart tack vare par­tiets rang­ord­ning.

Dagens fråga

Brukar du sopsortera?

Loading ... Loading ...

Webbkryss