Plusenergihus är ett sätt att bygga som är po­si­tivt för kli­matet. Foto: TT

Bygg kli­mat­ne­u­tralt Sverige

Visste du att tju­go pro­cent av Sve­ri­ges kli­mat­på­ver­kan kommer från bygg- och an­lägg­nings­sek­torn?
Ny sta­ti­stik från Boverket visar att sek­torns ut­släpp av växt­hus­gaser har ökat med hela nio pro­cent jäm­fört med året in­nan. Kli­mat­om­ställ­ningen går för lång­samt. Ska vi upp­nå Paris­av­talet är hur vi bygger sam­häl­let ett vik­tigt kort som måste spelas rätt.
Ska vi stanna kli­mat­för­änd­ringarna väl un­der två grader, måste vi hal­vera kol­di­ox­id­ut­släppen på bara tio år. Ju läng­re vi väntar des­to tuffare och dyrare om­ställ­ning. Rätt han­terat kan kli­mat­ar­be­tet skapa både af­färs­nytta och kon­kur­rens­kraft.

Bygg­sek­torn kan och vill bi­dra med lös­ningar för att minska kli­mat­på­ver­kan, och hitta al­ter­na­tiv till kol­di­ox­id­in­ten­siva ma­te­ri­al som ex­em­pel­vis ce­ment och stål. Re­dan idag finns:
1. Grön be­tong med upp till 50 pro­cent lägre kli­mat­på­ver­kan
2. Cir­ku­lär as­falt med upp till 75 pro­cent lägre kli­mat­på­ver­kan
3. Plusenergihus som pro­du­cerar mer för­ny­bar ener­gi än de be­höver

Två goda ex­em­pel på kli­mat­nytta som Skans­ka skapat till­sam­mans med våra kunder är:
1. Smart op­ti­me­ring av be­tong i bygg­na­tionen av en lo­gi­stik­hall i Arlanda stad, som minskade be­tong­mängden med 2 446 ton. Det mot­svarar en re­du­cerad kli­mat­på­ver­kan på 400 ton.
2. Ti­dig in­stal­la­ti­on av sol­celler pro­du­ce­rade 58 000 kWh el som an­vändes till byggel un­der bygg­na­tionen av Lin­né­uni­ver­si­te­tet i Kalmar. Ut­släpps­re­duk­tionerna be­räknas till mel­lan sju och 19 ton.

Dy­lika ex­em­pel kan för­stås skalas upp. Bygg­sek­torn står be­redd på start­lin­jen för att le­ve­rera bättre lös­ningar. Fler än hund­ra ak­törer i bygg- och an­lägg­nings­sek­torn har skrivit un­der färd­planen för en kli­mat­ne­u­tral sek­tor 2045, inom ramen för Fos­sil­fritt Sverige.
Skans­ka Sverige har målet att bli kli­mat­ne­u­tralt i hela vär­de­ked­jan till 2045. Vi har minskat våra egna di­rekta ut­släpp. Men för att minska ut­släppen i hela vär­de­ked­jan är vi be­ro­en­de av kunder och le­ve­ran­törer.
Upp­hand­ling är ett kraft­fullt verk­tyg för att nå kli­mat­målen, och kom­munerna måste minska sin kli­mat­på­ver­kan från in­köp.

Bygg­sek­torn har po­ten­ti­al att hal­vera kli­mat­på­ver­kan till 2030, med tek­nik som re­dan finns i dag. Ska vi nå detta mål be­höver upp­hand­la­re ställa rätt krav i upp­hand­ling, upp­muntra sam­ver­kan, ge in­ci­ta­ment och följ upp kraven för att kli­mat­lös­ningarna ska an­vändas.
Vi måste åstad­komma en unik kraft­sam­ling för att an­gripa mänsk­lig­hetens största ut­ma­ning och bromsa kli­mat­för­änd­ringarna. Nyt­tan är för­ut­om en fram­tid för våra barn, ett bättre sam­häl­le och ett stärkt och kon­kur­rens­kraf­tigt Sverige.

Dagens fråga

Har du bokat någon sommarresa?

Loading ... Loading ...