Kul­tur­mi­nis­ter Aman­da Lind (MP). Foto: TT

Både klart och oklart

Pub­lic ser­vi­ce, allt­så Sve­ri­ges Television och Sve­ri­ges Radio (samt Ut­bild­nings­ra­dion), får klarare regler för sin verk­sam­het om kul­tur­mi­nis­ter Aman­da Linds (MP) pro­po­si­tion går ige­nom i riks­dagen. Det lär den göra efter­som rege­ringens för­slag fö­re­gicks av en par­la­men­ta­risk ut­red­ning som var i stort sett helt enig (kan­ske för­vånande med tan­ke på den ibland hög­ljudda de­batten).
Det är fram­för­allt på två punkter som de nya reglerna kan få be­ty­del­se.
Pub­lic ser­vi­ce får tyd­ligare di­rek­tiv att stärka sin jour­na­lis­tiska be­vak­ning i svagt be­vakade om­rå­den. Det handlar både om gles­bygds­kom­muner där dags­tid­ningarna lagt ned el­ler kraf­tigt minskat sin be­vak­ning och, inte minst, om för­orts­kom­muner runt Stockholm och Göteborg som egent­li­gen ald­rig haft nå­gon djupare me­die­be­vak­ning.
Det är svårt att tro att lo­kal­ra­dio­sta­tionerna, än mind­re de re­gio­nala tv-sänd­ningarna, ska kun­na be­vaka alla de små kom­muner som nu har en allt­för då­lig be­vak­ning, men det är ändå bra att pub­lic ser­vi­ce nu får ett tyd­ligare upp­drag att be­vaka vad som händer i hela landet. Det är utan tve­kan en cen­tral upp­gift för just den all­männa ra­dion.
Sam­ti­digt vill Aman­da Lind att bo­lagen tar hän­syn till de kom­mer­si­ella me­di­ernas kon­kur­rens­för­ut­sätt­ningar. De är se­dan tio­talet hårt pressade av att re­klam­kö­pa­rna i ökande ut­sträck­ning går till nätmedier som inte tar nå­got nyhetsförmedlande an­svar, som Goo­gle och Face­book.
Hur den här nya regeln ska tolkas, vad som egent­li­gen kan an­s­es kon­kur­rera med dags­tid­ningar, kom­mer­si­ella tv-ka­naler och kan­ske nya ex­tremt lo­kala nät­tid­ningar, är inte sol­klart. Ska lo­kal­ra­dion be­vaka kom­muner mind­re när det startas en lo­kal nät­tid­ning? Att pub­lic ser­vi­ce med sina sta­bila re­surser inte ska kon­kur­rera ut se­riösa lo­kala ny­hets­be­va­ka­re är ändå en rim­lig regel. Tolk­ningen får väl ut­vecklas av att prax­is växer fram så små­ning­om.

Dagens fråga

Brukar du veckohandla?

Loading ... Loading ...

Webbkryss