Det ska vara lön­samt att köra på bio­bräns­le. Foto: TT

Vara fö­re­gång­a­re ska löna sig

Ef­ter flera års minsk­ning ökade för­ra året kol­di­ox­id­ut­släppen från väg­tra­fiken med 0,5 pro­cent. I sta­ti­stiken som IVL Svenska Mil­jö­in­sti­tutet har tagit fram på upp­drag av Trafikverket kan man se att hu­vud­or­saken är en ökande last­bils­tra­fik samt att an­delen bio­driv­me­del inte har fort­satt öka.
Sam­ti­digt samlas nu över 200 kom­muner, åke­rier och andra fö­re­tag i Fos­sil­fritt Sve­ri­ges trans­port­ut­ma­ning med målet att ha fos­sil­bräns­lefria trans­porter senast 2030. Det ger in­spi­ra­ti­on till andra att följa ef­ter och hopp om att vända ut­veck­lingen inom trans­port­sek­torn.

Men utmanar­fö­re­tagen verkar nu möta svå­rig­heter, då an­vänd­ningen av den för­ny­bara bio­die­seln HVO 100 har minskat av­se­värt se­dan 2018. Det är ett re­sul­tat av re­duk­tions­plikten som in­fördes vid halv­års­skif­tet och där bräns­le­bo­lagen måste minska kli­mat­på­ver­kan från all driv­me­dels­an­vänd­ningen ge­nom in­bland­ning av bio­driv­me­del. Un­der hotet om böter prio­ri­terar bräns­le­bo­lagen låginblandning med bland an­nat HVO för att klara re­duk­tions­plikten i stället för att sälja ren HVO 100.

Det spelar ingen roll för den sam­man­ta­gna kli­mat­ef­fekten om HVO an­vänds i låginblandning el­ler hög­in­bland­ning men det är ett bak­slag för de åke­rier, trans­port­kö­pa­re och buss­bo­lag och andra som kun­nat an­vända skat­te­befriad HVO100.
När de som vill gå före och på­skynda en kli­mat­om­ställ­ning har svårt att ut­veckla sina af­färs­mo­deller och i ställer ris­kerar att be­höva gå till­ba­ka att köra mer på fos­silt igen så finns det all­var­liga risker att om­ställ­ningen tappar fart.

Men även om flera fos­sil­fria al­ter­na­tiv finns att till­gå, som eta­nol, bio­gas och el, måste det bli en­klare för fö­re­tag som vill gå före, riskerna måste minska och in­ci­ta­menten stärkas. Vi vill där­för att rege­ringen:
• Snabbt skaffar sig klar­het från EU-kom­mis­sionen om att skatte­un­dan­taget för 100 pro­cents för­ny­bara driv­me­del för­längs minst i tre år till ef­ter 2020.
• Fö­re­slår hur de 100 pro­cent fos­sil­fria bräns­lena på lång sikt ska för­hålla sig till re­duk­tions­plikten.
• Ger di­rek­tiv till stat­liga myn­dig­heter att bara upp­handla 100 pro­cent för­ny­bara driv­me­del.
• Ut­reder mil­jö­dif­fe­ren­tierad av­stånds­ba­serad eko­skatt för last­bilar (vilket nu görs i till ex­em­pel Norge och Holland) så att ny tek­niska trans­port­lös­ningar sti­mu­leras.
• Be­slutar om en ut­vecklad re­duk­tions­plikt som in­ne­bär att man minst har cir­ka 50 pro­cents re­duk­tion till 2030.

Re­duk­tions­plikten är ett av kli­mat­po­li­tikens all­ra vik­tigaste inst­ru­ment men det är ock­så en vik­tig prin­cip att de fö­re­tag som går först och tar risk i en sam­häl­ls­om­ställ­ning inte miss­gynnas utan får upp­leva att föregångsstrategin är ett vinnande väg­val.
Där­för är det nöd­vän­digt att rege­ringen nu ger tyd­liga spel­re­gler för både dem som kon­su­merar och dem som pro­du­cerar 100 pro­cent för­ny­bara driv­me­del.

Dagens fråga

Malmö Opera fyller 25 år. Har du sett någon opera i år?

Loading ... Loading ...

Webbkryss