Per-Arne Håkansson. Foto: TT

Vårt dricksvatten läcker bort

Stora delar av dricksvattnet i de svenska kommunala vattenledningarna når aldrig fram till hushållen.
För att lyfta frågorna om vår gemensamma vattenförsörjning ur nationellt perspektiv startar vi nu ett tvärpolitiskt va-nätverk i riksdagen. Även om kommunernas roll är stor i sammanhanget behöver frågorna belysas också på riksnivå.
I Skåne försvinner 20 procent av dricksvattnet dels till den kommunala verksamhetens egen förbrukning genom spol- och släckvatten, men en betydande del läcker bort – rent dricksvatten som genom vattenläckor slösas bort.

En studie som WSP tagit fram på uppdrag av branschinitiativet VA-Fakta presenterar siffror som indikerar att leveranssäkerheten i Sverige sedan 2017 vänt till en uppåtgående trend – andelen dricksvatten som läcker bort minskar. Vi skönjer en relativ förbättring, men samtidigt gäller att det svenska rikssnittet på 25,3 procents utläckage i jämförelse med andra länder är att betrakta som högt.

I exempelvis Danmark låg det genomsnittliga utläckaget år 2016 på 7,8 procent – en tredjedel av den svenska nivån. En orsak till att danskarna lyckats minska utläckaget är investeringar i ny teknik med syfte att spåra och upptäcka läckor. Man har också infört en straffavgift på utläckage som överskrider 10 procent.
Rimligheten i att en fjärdedel av det dricksvatten som framställs i våra svenska vattenverk läcker bort kan också diskuteras utifrån fakta såsom sjunkande grundvattennivåer, klimatförändringar och vattenbrist, inte minst för oss som bor i Skåne. Under sommaren 2018 lärde sig många svenskar att rent dricksvatten inte är en oändlig resurs – tvärtom.
Både 2017 och 2018 nådde grundvattennivåerna i Skåne rekordlåga nivåer, vilket medförde att ett antal skånska kommuner – däribland Båstad, Kristianstad och Östra Göinge – utfärdade bevattningsförbud – förbud mot att vattna med kommunalt vatten. Jämte detta uppmanade flera skånska kommuners invånare under både 2017 och 2018 att spara på vattnet – åstadkom kallt vatten genom att förvara flaskor i kylskåpet hellre än att spola i kranen och borsta tänderna utan ljudet från en porlande stråle vatten. Fullt rimliga uppmaningar i en situation där nivåerna i både grundvattenmagasinen och vattendragen var särskilt låga.

Men hur står sig dessa uppmaningar när Skåne läns genomsnittliga utläckage från VA-nätet uppgår till 20 procent? Detta innebär inte bara en risk att legitimiteten och trovärdigheten i kommunernas bevattningsförbud och vädjanden om att spara på vattnet ifrågasätts och rentav ignoreras av invånarna. Ett så stort utläckage är ett enormt resursslöseri som medför att risken för vattenbrist, även om en hel kommuns befolkning verkar för att spara på vattnet, ändå inträffar – med kommunens goda minne.

Det är värt att understrykas att ett visst utläckage från VA-nätet är omöjligt att undvika. För att säkerställa att smutsigt vatten från till exempel marken eller från läckor i avloppsnätet inte sipprar in i vattenledningarna är ett visst övertryck i ledningarna nödvändigt. Men inte till så höga nivåer som i dag.
Månaderna som passerat inför sommaren 2019 skvallrar om en liknande situation som tidigare år: i norra delarna av Skåne har bränder härjat till följd av torka och ett antal VA-bolag i de skånska kommunerna har redan uppmanat kommuninvånarna att spara på vattnet och flaggat för att bevattningsförbud kan komma att bli aktuellt även i sommar.

För att förebygga de reaktiva åtgärder som somrarna kommit att medföra, behöver vi i Sverige börja diskutera vad som är en rimlig mängd utsläckt vatten. I Sverige i dag finns ingen norm kring hur stora utläckagen får vara, vilket får till följd att inget aktivt arbete för att identifiera vattenläckor sker.
VA-nätet är ett kommunalt ansvar. Genom ett nationellt dricksvattenråd ansvarar Livsmedelsverket för att trygga tillgången till rent dricksvatten och länsstyrelserna fick i år i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera rådande och kommande vattensituation på regional och lokal nivå.

I mars tog jag tillsammans med Larry Söder från Kristdemokraterna ett blocköverskridande initiativ och bjöd in politiker från samtliga partier samt några av landets främsta experter till ett seminarium i riksdagen. Jag har även engagerat mig för att starta ett nätverk riksdagen där ledamöter kan diskutera de viktiga VA-frågorna. Även om kommunerna ansvarar för själva verksamheten är det av stor vikt att initiativ tas på övergripande nationell nivå för att säkra en god vattenförsörjning i hela landet.

Dagens fråga

Brukar du låna böcker på bibliotek?

Loading ... Loading ...