Kris­ti­na Jonäng, cen­ter­kan­di­dat till EU-par­la­mentet.

Vi backar Kris­ti­na Jonäng, C

I mor­gon är det val till Eu­ro­pa­par­la­men­tet. Vi har be­stämt oss för att kryssa Kris­ti­na Jonäng, kan­di­dat för Cen­ter­par­ti­et. Det finns tunga skäl till var­för vi an­ser att hon är lämpad att bli en svensk röst på ett eu­ro­pe­iskt plan.

Allt­fler frå­gor kräver ge­men­samma lös­ningar över Eu­ro­pas gränser. Där­för be­tyder det myc­ket för vårt land vilka par­la­men­ta­ri­ker vi väljer på sön­dag som skall fö­re­träda de svenska väl­ja­rna i EU-­par­la­men­tet.

För att kun­na bli in­fly­tel­se­rik i EU-sy­stemet krävs både ge­di­gna kun­skaper och skick­lig­het i att bygga upp nät­verk med andra po­li­ti­ker. Till skill­nad mot den svenska riks­dagen bygger EU myc­ket mer på vilka kon­takter som le­da­möter kan bygga upp inte bara inom den egna par­ti­gruppen utan ock­så med per­soner i andra par­ti­grupper som finns i i Eu­ro­pa­par­la­men­tet. Då spelar er­fa­ren­het en myc­ket stor roll.

Vi som un­der­teck­nat det här in­lägget är an­ge­lä­gna om att de re­pre­sen­tanter som väljs inte har ett för starkt Stock­holms­fo­kus utan ock­så kan se det skånska per­spek­tivet på Europa.

Kris­ti­na Jonäng har en bred po­li­tisk er­fa­ren­het kom­mu­nalt, re­gio­nalt och na­tio­nellt. Hon har mång­å­rig er­fa­ren­het som re­gi­on­råd i Väst­ra Götaland där hon bland an­nat varit ord­fö­ran­de i mil­jö­nämnden un­der pe­ri­oden 1999–2006. Dess­utom har hon ett för­flu­tet i re­ger­ings­kans­liet där hon ar­betade med mil­jö­frå­gor. Hennes pro­fil med in­rikt­ning på de gröna när­ingarna menar vi passar som hand i hands­ke för upp­giften som eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker.

Att hon är upp­vux­en på ett jord­bruk gör ock­så att hon vet vad hon talar om när det gäller den gröna sek­torn och mil­jö­mäs­sigt håll­bara lös­ningar. Dess­utom har hon i bot­ten en ex­a­men från Han­dels­hög­sko­lan i Göteborg och för­står de eko­no­miska sam­banden som gäller för att lösa fram­tids­frå­gor både för Sverige och EU.

Vi verkar i en så­väl lantbruksmässigt som forsk­nings­mäs­sigt myc­ket in­ten­siv re­gi­on. Lös­ningarna av kli­mat­frå­gan hänger nära sam­man med de gröna när­ingarna och den forsk­ning som be­drivs för att lösa kli­mat­frå­gan. Jonäng be­härskar båda.

Un­der val­rö­rel­sen till Eu­ro­pa­par­la­men­tet har hon gett för oss flera vik­tiga be­sked. Hon vill ha ett Europa som är in­no­va­tivt och fram­åt­syf­tan­de, ett Europa med in­ter­na­tio­nell kon­kur­rens­kraft som är själv­sä­kert och öp­pet mot resten av världen, och ett Europa som tar kli­mat­frå­gan på all­var, som kan för­sörja sig i kris­tider och håller i hop för fred och sä­ker­het. Det är för oss ett myc­ket hopp­fullt po­li­tiskt bud­skap. Att hon dess­utom är kvin­na gör att hon tar med sig vik­tiga er­fa­ren­heter som ökar ba­lansen i Eu­ro­pa­par­la­men­tet som idag do­mi­neras till 67 pro­cent av man­liga le­da­möter.

Cen­ter­par­ti­et har i dag en le­da­mot, Fred­rick Fe­der­ley, i Eu­ro­pa­par­la­men­tet. Med våra röster vill vi bi­dra till att ett andra man­dat till­faller Kris­ti­na Jonäng.

Dagens fråga

Påverkas du av tågstoppet i Hässleholm?

  • Nej (74%, 411 Röster)
  • Ja (26%, 145 Röster)

Antal röster: 556

Loading ... Loading ...

Webbkryss