Skåne, porten mot kon­ti­nenten, be­höver ett starkt EU.

EU vik­tigt för Skånes fram­tid

Den skånska myl­lan har åter färgats gul. Rapsen står i blom och för­gyller vårt böljande land­skap. För mig sym­bo­li­serar det Skåne, med sina gröna när­ingar och livs­me­del av kva­li­tet. Fö­re­tag­sam­het som bi­drar till ökad sys­sel­sätt­ning och pro­duk­ti­vi­tet i Skåne. En ut­veck­ling där EU är en vik­tig spe­la­re i laget.
Den bild som ibland målas upp av EU som en­bart ett dyrt och av­läg­set pro­jekt stämmer inte. Visst har EU sina ut­ma­ningar och kons­tigt vore an­nars, men det är ut­ma­ningar som ge­nom idogt ar­be­te för Europa när­ma­re varandra och bi­drar till ett grönare, friare och mer med­mänsk­ligt Skåne och Europa.

Ett ex­em­pel på EU:s när­va­ro i Skåne är den Eu­ro­pe­is­ka re­gio­nala ut­veck­lings­fonden. I fondens pro­gram för Skåne-Blekinge upp­går stödet till 500 mil­joner kro­nor för till­växt och sys­sel­sätt­ning.
I mitt ti­digare yr­kes­liv inom Lunds uni­ver­si­tet och Malmö stad har jag själv sett vil­ken nytta EU-me­del gör i verk­lig­heten, det är en del av skå­ningens var­dag. EU är en för­ut­sätt­ning för att vi i Skåne ska kun­na be­driva forsk­ning i världs­klass och ha en fort­satt god stads­ut­veck­ling. Där finns mängder med ex­em­pel på pro­jekt, sats­ningar och ny kun­skap som inte varit möj­lig utan sam­fi­nan­sie­ring från EU. ESS – världens mest kraft­fulla ne­u­tron­käl­la – är bara ett ex­em­pel som inte hade varit möj­lig att bygga i Skåne utan EU.

En an­nan vik­tig fond är Eu­ro­pe­is­ka So­ci­al­fonden Syd­sve­ri­ge som om­fattar cir­ka en mil­jard kro­nor och har fi­nan­sierat flera sats­ningar för att stärka so­ci­al in­klu­de­ring och kom­pe­tens­för­sörj­ning.

Ett om­rå­de som verk­li­gen går att ut­veckla är täck­ningen av fi­ber­an­slut­ningar på den skånska lands­bygden, i dag en­dast cir­ka 20 pro­cent. I dag är in­ter­net lika själv­klart som elekt­ri­ci­tet, ändå tillåts stora vita fläckar på den skånska bred­bands­kar­tan.
Det är oac­cep­ta­belt och omöj­lig­gör di­gi­ta­li­se­ring, fö­re­ta­gan­de och dig­i­tal vård. Det handlar om att kun­na bo och verka där man vill. Hur skulle det vara om vi hade haft vita fläckar i el­nätet? Här kan EU-me­del göra stor skill­nad.

Skåne, porten mot kon­ti­nenten, med när­het till både Danmark och Tysk­land. Men att vara en del av en gräns­re­gion är inte all­tid lätt. Det ser vi fort­fa­ran­de på gräns­kon­trollerna vid Hyl­lie, spo­ra­diskt be­man­nade av gräns­kon­trol­lanter. Lik­väl tvingas tågen stå still och vänta på en pass­kon­troll som of­tast lyser med sin från­va­ro.
Dessa kon­troller är ett av många märk­liga hin­der som näs­tan varit ut­döda inom EU. De fyra fri­heterna; fri rör­lig­het av va­ror, tjänster, per­soner och ka­pi­tal, är nå­got som vi tar för givet, en enorm fri­hets­re­form vars vär­de för rör­lig­het, fö­re­ta­gan­de och tu­rism är ovär­der­ligt.
Ska Skåne vara en livs­kraf­tig re­gi­on med stark fram­tids­tro be­hövs EU. I stort och smått för­bättrar EU för­ut­sätt­ningarna för att bo och verka här: fri rör­lig­het, för­bud mot att ge an­ti­bio­ti­ka till friska djur samt stöd till forsk­ning och ut­veck­ling.
Skåne be­hövs i EU och EU be­hövs i Skåne.

Dagens fråga

Påverkas du av tågstoppet i Hässleholm?

  • Nej (74%, 411 Röster)
  • Ja (26%, 145 Röster)

Antal röster: 556

Loading ... Loading ...

Webbkryss