Hårda straff till unga gagnar inte nå­gon

Ut­red­ningen som fö­re­slår att ”straff­ra­batten” för ung mel­lan 18 och 21 år ska tas bort får hård kri­tik från många re­miss­in­stanser, särskilt sådana med sak­kun­skap på äm­nes­om­rå­det.
Att läng­re straff skulle bli dyrt för staten är inte det tyngsta ar­gu­mentet, men i ett läge där det är brist på fäng­el­se­platser och flera fäng­el­ser måste byggas är det ett ar­gu­ment som rim­li­gen en rege­ring måste väga in.
Vik­tigare är dock att all forsk­ning pekar på att långa straff inte är till nytta för vare sig sam­häl­let el­ler den en­skilde. Tunga in­stanser som Ju­sti­tie­om­buds­mannen, Säpo, Åklagarmyndigheten Brotts­fö­re­byg­gan­de rådet säger nej till ut­red­nings­för­slaget. Ad­vo­kat­sam­fundet dömer ut för­sla­get, som ett ”syn­ner­li­gen olämp­ligt av­steg från den i Sverige se­dan länge rådande prin­cipen att unga myn­diga bör sär­be­handlas i straff­pro­cessen”
Ett ar­gu­ment som ock­så är i högsta grad värt att ta på all­var är Säpos påpekande att unga i fäng­el­serna i högre grad ex­po­neras för vålds­be­jakande ex­tre­mism och att där­med hårdare straff kan öka risken för ter­ror­re­la­te­rad brotts­lig­het. Att fäng­el­serna är en skola i brotts­lig­het särskilt för unga är en väl känd san­ning.
Visst kan det vara utmanande att unga ”yr­kes­brotts­lingar” får kortare straff än en nå­got äld­re gär­nings­man, men vik­tigare är att be­hålla den svenska synen att unga ska för­mås att ändra sig och lämna brotts­lig­heten. Det gynnas inte av långa straff.
Mo­de­raternas talesperson Johan Forsell vill inte lyssna på re­miss­in­stansernas klokskap utan går ef­ter vad han tror opi­ni­onen vill höra. Att hän­visa till brotts­of­frens even­tu­ella krav på hårda straff är särskilt om­dö­mes­löst, efter­som straff­satserna ska be­dömas ur ju­ri­disk syn­punkt en­bart, inte för ses som ett ut­tryck för hämnd.
Där­för bör rege­ringen lyssna mer på re­miss­in­stanserna än på Mo­de­raterna. Fäng­el­se ska finnas i straff­ska­lan, men att all­tid kräva läng­re straff är inte nå­got som är självklart po­si­tivt för brotts­ut­veck­lingen.

Dagens fråga

Har du klimatångest?

Loading ... Loading ...

Webbkryss