Alla re­li­gi­oner ut­satta för hat

För­ra vec­kans krö­ni­ka om an­ti­se­mi­tismen blev otäckt ak­tu­ell i tis­dags, då en kvin­na i Helsingborg, ak­tiv i den ju­diska för­sam­lingen, blev kniv­huggen. Mo­tivet är inte känt men hos alla ju­dar ökar oron.
Men det är inte bara an­ti­se­mi­tismen som växer runt om i världen. Även hot och våld mot mus­limer och kristna är ett ökande pro­blem – i Sverige som i andra länder.
An­ti­se­mi­tiska hat­brott (po­lis­an­mälda) har legat på en relativt sta­bil nivå i Sverige, med vissa va­ria­tioner mel­lan olika år. De senaste tio åren har det pendlat mel­lan 150 och knappt 300, of­tast runt 200, an­mälda brott.

Även ut­ö­va­re av andra re­li­gi­oner drabbas av hat. Islamofobiska hat­brott an­mäls i ökande ut­sträck­ning i Sverige. Från en nivå runt 200 år­li­gen för tio år se­dan har an­talet ökat kraf­tigt och ligger nu på mer än den dubbla ni­vån, runt 500.
Var­je kvin­na som an­vänder slöja i nå­gon form kan vittna om an­grepp, åt­min­sto­ne ver­bala men ofta även fy­siska, på öp­pen gata av män­ni­skor som inte re­spek­terar re­li­gi­ons­fri­het.
Mus­limer är den re­li­gi­ösa grupp som drabbats hårdast av ter­ror­dåd runt om i världen, främst be­ro­en­de på att de flesta ter­ror­dåd be­gås i länder som Af­ghan­i­stan, Irak och So­ma­lia där mus­limer är den stora folk­ma­jo­ri­teten.
Men mus­limer är ock­så mål­tav­la för ter­ror i andra delar av världen. Dådet i en mos­ké i Christ­church i Nya Zeeland ny­li­gen, där mer än 50 män­ni­skor dödades, är ett ak­tu­ellt och för­skräckande ex­em­pel.
I In­di­en för­följs mus­limer av hin­du­na­tio­na­lis­tiska grupper, och mus­limer har mördats ef­ter an­kla­gel­ser om att ha slaktat kor, som ju är he­liga i hin­du­ismen.
Ett än mer skrämmande ex­em­pel på för­föl­jel­se av mus­limer är för­driv­ningen av ro­hing­yer från nor­ra My­an­mar (Bur­ma). Ar­méns våld har klassats som folk­mord av FN.
Kina för­söker utrota is­lam bland ui­gurerna i pro­vinsen Xin­ji­ang med myc­ket bru­tala me­toder. Upp­emot en mil­jon ui­gurer har satts i ”om­skol­nings­lä­ger”.

Även kristna drabbas av för­föl­jel­se i många länder. De drabbas lik­som mus­limer av hin­du­na­tio­na­listernas strä­van till to­tal hin­du­is­tisk do­mi­nans i In­di­en, och i länder som Kina och Nord­ko­rea är re­li­gi­oner över hu­vud taget illa sedda­ och mot­ar­betas, ibland bru­talt.
I Mel­lan­ös­tern var kristna ti­digare en stor mi­no­ri­tet runt 20 pro­cent av be­folk­ningen. Nu har an­delen minskat till om­kring fem pro­cent till följd av krigen men ock­så på grund av di­rekt för­föl­jel­se. I Egyp­ten har flera ter­ror­dåd riktats mot kristna kop­tis­ka kyr­kor.
Ett ter­ror­dåd in­träffade i Sri Lanka i påsk­helgen där över 300 män­ni­skor dog i en sam­ordnad at­tack mot tre kristna kyr­kor och tre ho­tell.

I det per­spek­tivet är den svenska sta­ti­stiken över kristofobiska brotts­an­mäl­ningar en li­ten de­talj. Från en låg nivå på drygt 100 an­mäl­ningar har an­talet de senaste åren ökat kraf­tigt till över 300 an­mälda brott. Ofta handlar det om ska­de­gö­rel­ser av kyr­kor och för­sam­lings­hem. Per­soner som kon­ver­terat från is­lam till kris­ten­domen har hotats.
Även om kris­ten­domen fort­fa­ran­de ses som ma­jo­ri­tets­re­li­gi­onen får vi inte blunda för utan ta på all­var att även kristna hotas och hatas i Sverige.

Dagens fråga

Tycker du om frågesport?

Loading ... Loading ...