För­svars­be­red­ningens ord­fö­ran­de Björn von Sydow. Foto: TT

Re­jäl upp­rust­ning

Den största upp­rust­ningen se­dan 1940-talet har fö­re­slagits av för­svars­be­red­ningen med den ti­digare för­svars­mi­nis­tern Björn von Sydow (S) som ord­fö­ran­de. Att det vid un­der­teck­nan­det på tis­dags­mor­gonen var bara fyra par­tier kvar, den ovan­liga kon­stel­la­tionen S, MP, V och SD, gav för­sla­get lägre sta­tus. I sak är dock enig­heten ovan­ligt stor, efter­som även de fyra allians­par­tierna i allt vä­sent­ligt står bak­om för­sla­get till ökade för­svars­kost­nader.
Med tan­ke på den sak­liga enig­heten om att satsa yt­ter­li­ga­re 30 mil­jarder kro­nor fram till 2025 (samt fyra mil­jarder till ci­vil­för­svaret) verkar det ha varit för­has­tat av de fyra att hoppa av be­red­ningen i fre­dags för att rege­ringen inte ville skriva un­der på att fi­nan­siera kost­naderna. Nu lär det bli en ny för­hand­ling om pengarna när pro­po­si­tionen ska läggas fram om ett knappt år.
Det vik­tiga är dock att enig­heten är så stor om för­svarets in­rikt­ning. Att dagens krigs­or­ga­ni­sa­tion inte klarar av att möta ett väpnat an­grepp är na­tur­ligt­vis ett un­der­be­tyg till ti­digare re­ger­ingar allt se­dan slutet av 1990-talet. Med de för­slag som be­red­ningen lägger fram är am­bi­tionen att för­svaret ska dels få en ”krigsavhållande för­må­ga”, dels om cir­ka tio år klara åt­min­sto­ne tre må­naders för­svars­krig. Ef­ter de vec­korna hoppas alla på att ha fått hjälp från an­nan makt (läs Nato el­ler USA), vilket var den hem­liga stra­te­gin ock­så un­der det kalla kriget.
För­sla­gen in­ne­bär utökad värn­plikts­ut­bild­ning till un­ge­fär dubbla vo­lymen (men ändå inte mer än cir­ka 8 000 per år), utö­kning till fyra bri­gader, jäm­fört med bara två ofull­stän­diga i dag, och tre nya re­ge­men­ten.
För­stärk­ningen av ci­vil­för­svaret för att öka möj­lig­heterna även att hjälpa till vid freds­kriser som stora bränder är inte mind­re vik­tig än den mi­li­tära upp­rust­ningen.
Även om bilden utåt de senaste dagarna varit splitt­ring är enig­heten om allt vä­sent­ligt vik­tig att notera – och värna. För det har rege­ringen nu hu­vud­an­svaret.

Dagens fråga

Har du blivit strandsatt vid något tågstopp i år?

Loading ... Loading ...