Trumps han­dels­krig drabbar ekonomin

Pres­i­dent Trump höjde vid mid­natt natten till fre­dag ame­ri­kansk tid tullarna från tio till 25 pro­cent på va­ror från Kina till ett vär­de av 200 mil­jarder dol­lar. Sam­ti­digt var en ki­ne­sisk för­hand­lings­de­le­ga­tion i USA för att för­handla fram ett av­tal som skulle un­dan­röja tullarna.
Trumps för­hand­lings­me­tod är minst sagt udda. Ändå verkar det som om Kina vill fort­sätta för­handla. för båda parter ligger oer­hört stora eko­no­miska sum­mor i potten, och Trumps tull­höj­ning in­ne­bär en stor för­lust för båda, inte minst för den ame­ri­kans­ka ekonomin.
Re­dan har främst det ame­ri­kans­ka jord­bruket, där Trump har en del av sina tro­gnaste an­häng­a­re, drabbats hårt. Där­för har Trump krävt att för­hand­lingarna med EU om tull­fri­het el­ler tull­sänk­ningar för in­du­stri­va­ror, bland an­nat bilar, ska om­fatta även livs­me­del, nå­got som EU har vägrat.
Det här gör att Trump myc­ket väl kan slå till med höjda el­ler ut­vidgade tullar även mot EU. Han tror, tvärt emot all eko­no­misk ve­ten­skap, att tullar kan gynna ekonomin efter­som tullarna ger staten in­täkter. Att samhällsekonomin skadas för­står han tyd­li­gen inte.
Om han­dels­kriget mel­lan USA och Kina trappas upp än mer och om kan­ske Trump även trappar upp mot EU blir ef­fekterna på världsekonomin all­var­liga. Då kan det hotande re­ces­sionen komma snabbt.

Dagens fråga

Har du blivit strandsatt vid något tågstopp i år?

Loading ... Loading ...