Bistra miner hos al­li­ans­fö­re­trä­da­rna. Foto: TT

Oroande oenig­het

För­svars­be­red­ningen sprack på fre­dagen. För­svars­mi­nis­ter Peter Hult­qvist (S) vägrade gå med på de eko­no­miska åtaganden som be­red­ningen var på väg att enas om, san­no­likt på or­der av fi­nans­mi­nis­ter Magdalena Andersson. Efter­som nöd­vän­diga för­stärk­ningar av för­svaret, även ci­vil­för­svaret, kräver stora till­skott de nä­rmaste åren vägrade allians­par­tierna att lägga fram ett för­slag utan enig­het ock­så om fi­nan­sie­ringen.
Att den breda enig­heten som var på väg vändes i en djup spricka bara ett par dagar in­nan för­sla­get skulle läggas fram är oroande. Den tra­di­tio­nella enig­heten över block­gränsen om för­svars- och sä­ker­hets­po­li­tikens grunder har all­tid varit en tro­vär­dig­hets­fak­tor för det svenska för­svaret. Ingen har be­hövt oroa sig för att ett re­ger­ings­skif­te skull in­ne­bära nå­gon skarp kurs­änd­ring.
2015 ställde sig Jan Björklund och FP (nu­me­ra L) utan­för upp­gö­rel­sen mel­lan de tre andra allians­par­tierna och re­ger­ings­par­tierna S och MP. Nu håller de fyra allians­par­tierna ihop om att inte ac­cep­tera en vag skriv­ning om fram­tiden. Även om det cir­ku­lerat nå­got olika siff­ror på vil­ken an­slags­höj­ning som skulle be­hövas till 2025 så handlar det om minst 30 mil­jarder i till­skott.
Fram till den­na vecka fanns det i prin­cip enig­het om den upp­räk­ningen, även om inte alla de­talj­siff­ror var klara. Up­pen­bar­li­gen var det för­svars­mi­nis­terns in­hopp som ställde S-le­da­möterna i be­red­ningen, med den ti­digare för­svars­mi­nis­ter Björn von Sydow som ord­fö­ran­de, in­för en omöj­lig sit­u­a­tion. De fick inte par­tiets man­dat att enas om en eko­no­misk ram på den ni­vån.
Sym­bol­vär­det av bred enig­het är större än bara att skapa riks­dags­ma­jo­ri­tet för po­li­ti­ken. Det handlar om att visa enig­het mot främ­man­de makt. Det för­loras nu.
Det är inte tro­ligt att Peter Hult­qvist är be­redd att backa nu. I bästa fall kan han komma till­ba­ka för att för­söka få enig­het bak­om en pro­po­si­tion. Men det blir svårare än att full­följa be­red­ningens ar­be­te, som var på god väg att landa.

Dagens fråga

Har du blivit strandsatt vid något tågstopp i år?

Loading ... Loading ...