GDPR in­ne­bär en svår ju­ri­dik, särskilt för små­fö­re­ta­ga­rna. Foto: TT

Ett år med GDPR – gör om

Om ett par vec­kor firar GDPR sitt ett­års­ju­bi­le­um. Det är en lag som kom till för att trygga män­ni­skors in­te­gri­tet på nätet och skydda pri­vat­livet i den di­gi­tala ekonomin.
Någ­ra som där­emot inte firar är svenska fö­re­ta­ga­re. För dem har GDPR in­ne­burit en full­kom­lig snår­skog av regler och rikt­lin­jer att na­vi­gera bland – och ingen kan egent­li­gen sä­kert säga hur lagen ska tolkas. Detta frestar på för en små­fö­re­ta­ga­re.
För alla de som inte har stora IT-av­del­ningar, el­ler har råd med väl­be­talda ju­rister blev GDPR ett tungt ok att bära. Nu är det hög tid att för­ändra lagen, så att det blir lätt att göra rätt.  

När jag åker runt i landet och träffar fö­re­ta­ga­re, är GDPR en fråga som kommer upp näs­tan var­je gång. Ald­rig som nå­got po­si­tivt, utan som ett ex­em­pel på re­gel­krån­gel som retar och be­lastar de fö­re­ta­ga­re jag träffar. Många vittnar om hur de utan fram­gång kämpat för att för­söka för­stå reglerna och andra om hur de tvingats lägga tio­tu­sen­tals kro­nor på kon­sult­hjälp av räds­la för de sky­höga böter som kan drabba om man skulle råka ha fel­tolkat nå­gon de­talj i lag­stift­ningen. 

Det ska sägas att GDPR kom till av goda av­sikter. Ett allt mer di­gi­ta­li­serat sam­häl­le, där snart sagt all in­for­ma­ti­on om dig och mig finns on­li­ne, kräver regler för att in­for­ma­tionen inte ska miss­brukas. Man ska kun­na känna sig trygg med att in­for­ma­ti­on man lämnar vidare om an­vänds rätt.
Men är vår in­te­gri­tet verk­li­gen tryggare med GDPR? Det korta svaret är nej. Vi bom­bar­deras med cookies-var­ningar, mejl och på­min­nel­ser – och många svenska fö­re­tag har drabbats hårt eko­no­miskt. Ingen kan med sä­ker­het säga att män­ni­skors in­te­gri­tet har stärkts. Många IT-skan­daler på sis­to­ne tyder på nå­got helt an­nat.

In­ten­tionerna med GDPR var goda, men kon­se­kvenserna blev helt orim­liga för in­di­vider och små­fö­re­tag. Krång­let som GDPR orsakat har in­ne­burit många mil­jarder i ökade kost­nader – och till vil­ken nytta?
EU be­höver en smartare dig­i­tal agen­da och lag­stift­ning som tar hän­syn till skill­nader mel­lan stora nät­jät­tar och mitt lo­kala ba­ge­ri. Det är för­stås orim­ligt att ställa sam­ma krav på den små­fö­re­ta­ga­re som vill ha sin kund­lis­ta i en ex­cel-fil som på de stora nät­jät­tarna.
GDPR be­höver ut­vär­deras och för­ändras, så att den på all­var riktar in sig på att trygga vik­tig per­son­da­ta – och inte krånglar till det i onö­dan för våra små­fö­re­ta­ga­re. 

Män­ni­skor ska kun­na surfa på nätet utan att bom­bar­deras av cookiesvarningar – och svenska små­fö­re­tag ska be­sparas re­gel­krån­gel och onö­diga kost­nader.
Att få till en ut­vär­der­ing och för­änd­ring av GDPR kommer att stå högt på min att-göra-lista om jag får väl­ja­rnas för­tro­en­de att re­pre­sen­tera Sverige i EU. Det kommer att be­hövas en ent­re­pre­nör i Brys­sel för att få jobbet gjort.

Dagens fråga

Tar sig Sverige till EM i fotboll?

  • Ja (61%, 262 Röster)
  • Nej (39%, 170 Röster)

Antal röster: 432

Loading ... Loading ...