HVO-diesel skulle kunna ersätta en stor del av den fossila dieseln, om det inte var stor brist på det förnybara bänslet. Foto: TT

Brist på förnybar diesel hotar klimatmålen

År 2030 har Sverige som mål att alla tunga transporter på väg ska vara oberoende av fossilt bränsle. Frågan är hur vi ska lyckas genomföra detta med den senaste reduktionsplikten, som har lett till en stor brist på den förnyelsebara dieseln HVO100.
Om inte tillgången på detta drivmedel ökar snarast blir det omöjligt att växla upp till den utvecklingstakt som krävs för att nå målet.

Den tidigare regeringen införde 2018 reduktionsplikt. Det innebär att drivmedel ska bidra till en minskning av växthusgasutsläppen med 19,3 procent.
Samtidigt måste det nu finnas en inblandning av biodrivmedel i all diesel på 25 volymprocent.
Bränslet HVO100 tillverkas av förnybara produkter och ger upp till 90 procent lägre utsläpp av växthusgaser än fossilt dieselbränsle. Tyvärr har reduktionsplikten gjort att det blivit brist på just detta bränsle.

I dag transporteras 90 procent av allt gods i Sverige med lastbil. Vi på Bergendahls Food är ett av landets många företag som är beroende av vår lastbilsflotta.
Dagligvaruhandeln, i vilken vi ingår, har behov av att transportera stora volymer från centrallager och distributionsterminaler till våra butiker.
År 2030 ska samtidigt koldioxidutsläppen från transporter på väg vara minst 70 procent lägre än 2010 års nivåer. Detta är en stor utmaning och vi letar ständigt nya sätt att minska vår förbrukning av fossilt bränsle i takt med att behovet av transporter ökar, exempelvis på grund av den utökade e-handeln.

En skillnad som vi kunnat bidra med är att ställa om och enbart köra våra transporter på HVO100. Genom att byta till bränslet har vi lyckats minska våra egna koldioxidutsläpp med 81 procent på bara ett år. Nu kan vi inte fortsätta med detta.
Trots farhågor från bland andra Energimyndigheten infördes reduktionsplikten, vilket redan har fått konsekvenser. Som en direkt följd av det nya lagkravet har flertalet HVO-stationer i Sverige tagits ur drift eller stängts.
Den tankstation som vi använder vid vårt centrallager i Hässleholm, är en av dem som tagits bort, vilket tvingar oss att öka våra utsläpp.

Naturvårdsverkets officiella statisk från december 2018 visar att Sverige minskar utsläppen – men inte tillräckligt snabbt för att nå klimatmålen. Utsläppsminskningen ligger i dag på en procent men för att klara målen bör den ligga närmare åtta procent per år.
Att byta ut vår fordonsflotta för att köra på annat bränsle än HVO kommer att vara en tidskrävande och fördyrande process. Det är tid som vi inte har om vi ska nå målet om ett fossilfritt föregångsland.
Görs inget nu, kommer vi att få en situation där dagens miljöproblem lämnas över till kommande generationer att hantera.

Det är hög tid att våra beslutsfattare:

• Gör ett omtag kring transportpolitiken och agerar för att lösa råvarubristen av den förnybara dieseln HVO100 så att fordonstillverkare, drivmedelföretag och transportsektorn gemensamt kan jobba åt samma håll.

• Tar hänsyn till omställningsfaktorn för näringslivets aktörer som ofta är bundna av ekonomiska krav.

• Tydliggör den politiska viljan och presenterar en långsiktig linje som regeringen kommer följa framöver så att vi kan planera våra transporter. Så länge det finns motstridiga krav som ändras relativt ofta är det svårt för verksamheter som vår att lägga en långsiktig plan.

• Ser till att tankstationerna har en tillräcklig mängd HVO100 och blickar mot lösningar som trä och massaindustrin.

Dagens fråga

Tar sig Sverige till EM i fotboll?

  • Ja (61%, 262 Röster)
  • Nej (39%, 170 Röster)

Antal röster: 432

Loading ... Loading ...