Mer kärn­kraft i EU fö­re­språkar Mo­de­raterna i sitt pro­gram in­för EU-valet. Foto: TT

Mo­de­rat agen­da för Europa

Den 26 maj går Europa till val­ur­norna. Det är ett val där myc­ket står på spel. Ska EU bli en fed­er­a­tion där allt mer makt kon­cen­treras i Brys­sel, el­ler ska EU göra det EU är bäst på men lämna makten nära män­ni­skan? För Mo­de­raterna är svaret givet. Bara gränsöverskridande frå­gor ska han­teras i Brys­sel. 

EU är bra för Sverige och vi tror på eu­ro­pe­iskt sam­ar­be­te. Sam­ti­digt finns det myc­ket som inte fun­gerar till­räck­ligt bra – och po­li­ti­ker i Brys­sel ägnar sig all­de­les för ofta åt saker de inte borde.
EU be­höver fo­ku­sera på rätt saker. Vi vill prio­ri­tera han­del och eko­no­misk till­växt. EU-sam­ar­be­tet är ock­så vår bästa platt­form för att lösa gränsöverskridande pro­blem så­som brotts­lig­het, okon­trol­le­rad in­vand­ring och kli­mat­ut­släpp. 
Rik­tiga jobb – inte mer by­rå­kra­ti. Regelbördan för svenska fö­re­ta­ga­re ska minska, så att de kan fo­ku­sera på att ut­vecklas, växa och skapa väl­stånd. På EU-mark­naden ska det råda rätt­vis kon­kur­rens, han­dels­hin­der ska rivas och Sverige ta le­dar­skap för fri­han­del.

Koll på Eu­ro­pas gränser. In­vand­ringen be­höver bli mer kon­trol­lerad och för­ut­säg­bar. Den ytt­re gränsen ska stärkas. Rätten till asyl ska prövas vid EU:s ytt­re gräns. Sverige kan inte ta ett för stort an­svar för in­vand­ringen till Europa.
Hej då, stöld­li­gor! Den fria rör­lig­heten ska inte gälla för kri­mi­nella. EU-med­bor­ga­re som be­går brott i Sverige ska utvisas och nekas åter­in­re­sa. Vi sätter stopp för in­ter­na­tio­nella stöld­li­gor.

Vi gör Sverige tryggare. Gränsöverskridande brotts­lig­het kräver ökat sam­ar­be­te. Den eu­ro­pe­is­ka po­lis­by­rån Eu­ro­pol ska få mer re­surser och be­fo­gen­heter, tullen ska få kraft­fulla verk­tyg och sä­ker­hets­tjänsterna ska sam­ar­beta mer för att stoppa och lag­föra ter­ro­rister.
Kärn­kraft är kli­mat­smart. Vi vill dubbla EU:s sats­ningar på kärn­krafts­forsk­ning, öka ener­gi­ex­porten och ta fram en EU-ge­men­sam stan­dard för ny kärn­kraft. Europa be­höver mer kli­mat­smart el – i stället för smut­sig kol­kraft och rysk gas.

Mo­de­raterna är ett bor­ger­ligt par­ti att lita på. Vi är den tyd­ligaste rösten för fri­han­del, fö­re­ta­gan­de och sam­ar­be­te – och en vakt­hund mot över­stat­lig­het och by­rå­kra­ti.
Den 26:e maj är valet ditt. 

Dagens fråga

Tar sig Sverige till EM i fotboll?

  • Ja (61%, 262 Röster)
  • Nej (39%, 170 Röster)

Antal röster: 432

Loading ... Loading ...