Att Koc­kums rivits be­tyder inte att den svenska in­du­strin inte läng­re har nå­gon be­ty­del­se. Ar­kiv­bild: TT

Utan in­du­strin ingen väl­färd

Vissa hävdar att in­du­strin be­tyder allt mind­re i vår ekonomi. Att Sverige håller på att bli ett ut­präg­lat tjäns­te­sam­häl­le.
Det stämmer att in­du­strins an­del av ekonomin, som den mäts i national­rä­ken­skaperna, har minskat. Men det är en sta­tis­tisk syn­vil­la.
Tar vi hän­syn till de in­di­rekta kopp­lingarna mel­lan in­du­stri och tjäns­te­sek­tor så svarar in­du­strin fort­fa­ran­de för nära en tred­je­del av sys­sel­sätt­ningen i när­ings­livet. Sett till hela ekonomin mot­svarar in­du­strin över 20 pro­cent av brut­to­na­tio­nal­pro­dukten och drygt 17 pro­cent av jobben.

I Skåne svarar in­du­strin för nära en fjär­de­del av det samlade vär­det av de va­ror och tjänster som pro­du­ceras i länet. In­du­strin skapar di­rekt och in­di­rekt jobb för un­ge­fär 82 000 män­ni­skor i länet.
Men in­du­strins be­ty­del­se är större än så. Den ge­ne­rerar en stor del av de skat­te­in­täkter som fi­nan­sierar den of­fent­liga sek­torn.

I hela Sverige fi­nan­sierar skatter från in­du­strin 185 000 sys­sel­satta inom kom­muner, lands­ting och stat. Till­sam­mans med de drygt 830 000 per­soner som har jobb di­rekt och in­di­rekt ge­nom ef­ter­frå­gan på in­du­stri­fö­re­tagens va­ror och tjänster, så står in­du­strin allt­så för mer än en mil­jon jobb i landet.
I Skåne bi­drar jobben i in­du­strin med skat­te­in­täkter, in­klu­si­ve trans­fe­rer­ingar till kom­munerna, på cir­ka 13 mil­jarder kro­nor. Det mot­svarar 15 000 jobb i länets kom­muner och lands­ting. To­talt står in­du­strin i länet där­med för 97 000 jobb, el­ler när­ma­re vart femte jobb i länet.

Nu står svensk in­du­stri in­för tuffa ut­ma­ningar. Den in­ter­na­tio­nella kon­kur­rensen blir allt hårdare. Sam­ti­digt blir flera av de vi­sioner det länge talats om nu verk­lig­het. Inte minst ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens slår nu ige­nom med full kraft och för­ändrar för­ut­sätt­ningar i grunden. Det in­ne­bär både ut­ma­ningar och möj­lig­heter.
Där­för är det vik­tigare än nå­gon­sin att Sverige har fo­kus och kraft att satsa fram­åt. Tappar vår in­du­stri i kon­kur­rens­kraft ris­kerar vi att halka ef­ter – och kan­ske ald­rig komma ikapp.

Det är en ut­ma­ning som vi måste ta på all­var. Yt­terst är det vårt väl­stånd som står på spel.

Dagens fråga

Följer du Allsvenskan?

  • Nej (62%, 261 Röster)
  • Ja (38%, 160 Röster)

Antal röster: 421

Loading ... Loading ...