Att kun­na cykla till jobbet och till fri­tids­ak­ti­vi­teter är vik­tigt för folk­häl­san. Foto: TT

Driv folk­häl­so­ar­be­tet brett

Min am­bi­ti­on är att Skåne ska ha den bästa vården. För mig som cen­ter­par­tist är det ock­så ex­tra vik­tigt med en nära vård i hela Skåne. Det är en vård med hög till­gäng­lig­het. Men den ab­so­lut bästa vården är den som inte be­höver ges. Den bästa vården är ock­så den som inte upp­fattas som vård men som leder till en bättre hälsa.

För att Skåne ska kun­na ha den bästa vården är ar­be­tet för en för­bättrad folk­häl­sa helt av­gö­ran­de. Dess­utom är det fö­re­byg­gan­de ar­be­tet a och o för att klara de fram­ti­da väl­färds­ut­ma­ningarna, efter­som en för­bättrad folk­häl­sa inte bara leder till ett lägre tryck på vården utan ock­så gör att fler per­soner kan komma i ar­be­te. I för­läng­ningen leder det till ökad skat­te­kraft sam­ti­digt som skat­te­satsen inte be­höver höjas. För att inte tala om det minskade li­dan­det hos de drabbade per­sonerna, både fy­siskt och psy­kiskt.
Sats­ningar på en för­bättrad folk­häl­sa är en in­ves­te­ring som på lång sikt be­talar sig. Här spelar det re­gio­nala ut­veck­lings­ar­be­tet en vik­tig häl­so­främ­jan­de roll.
För häl­sans skull är det av­gö­ran­de att ha en me­nings­full sys­sel­sätt­ning, ett so­ci­alt sam­man­hang runt sig och fri­tids­ak­ti­vi­teter. Spannet kan löpa brett från del­ta­gan­de i den lo­kala id­rotts­fö­re­ningen och spon­tan­id­rott till mu­sik­fram­trä­dan­de och ett be­sök på det lo­kala mu­se­et.

Det är vik­tigt att se in­satser för spon­tan­id­rott el­ler ut­bygg­nad av cy­kel­vägar som häl­so­främ­jan­de in­satser. Ibland handlar det om att se det små frå­gorna för att kun­na lösa de stora pro­blemen. Med folk­häl­sa är det pre­cis så. Cy­kel­vägen som gör att barnen kan cykla till fri­tids­ak­ti­vi­teten själva kan vara av­gö­ran­de för att livs­pus­slet ska gå ihop och att fri­tids­ak­ti­vi­teten ska vara möj­lig. Det ger folk­häl­sa för så­väl gam­mal som ung.

0 Det är ge­nom fö­re­byg­gan­de ar­be­te vi kan be­kämpa drog­be­ro­en­de.

0 Det är ge­nom fö­re­byg­gan­de ar­be­te vi kan be­kämpa fetma.

0 Det är ge­nom fö­re­byg­gan­de ar­be­te vi kan be­kämpa psy­kisk ohäl­sa.

Sam­ti­digt går det inte att tro att folk­häl­so­ar­be­tet är nå­gon quick fix. Lång­sik­tigt stra­te­giskt ar­be­te är hörn­stenen. Information och ut­bild­nings­in­satser är vik­tigt. Här spelar ock­så mil­jön en vik­tig roll.
Om vi inte har en po­li­tik som på all­var tar tag i kli­mat­hotet kommer det att så små­ning­om få långt­gå­en­de ne­ga­tiva folk­häl­so­ef­fekter, kan­ske inte för oss men för våra fram­ti­da barn­barn.

För Cen­ter­par­ti­et i Skåne är folk­häl­so­ar­be­tet vik­tigt, för det ger in­di­viden fri­het att kun­na leva sitt liv. Po­li­ti­ken måste kun­na se både träden och skogen sam­ti­digt för att kun­na lösa fram­tidens hälso- och väldfärdsutmaningar: de små frå­gornas del i hel­heten och det stra­te­giska lång­sik­tiga ar­be­tet.

Dagens fråga

Följer du Allsvenskan?

  • Nej (62%, 261 Röster)
  • Ja (38%, 160 Röster)

Antal röster: 421

Loading ... Loading ...